[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
    เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
26 / มี.ค. / 2558
การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนวัดราษฎร์วราราม
การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนวัดราษฎร์วราราม ผู้ประเมิน นายสมบูรณ์ มนตรีดิลก ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์วราราม อ่านต่อ...
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 10 ครั้ง.
บริหารงานบุคคล
26 / ก.พ. / 2558
การเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
เพื่อสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิอย่างถูกต้อง รวมทั้งมีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารและตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ ส่งเสริมให้มีการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส เพื่อประโยชน์ของประชาชนยิ่งขึ้น อีกทั้งป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ อ่านต่อ...
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
16 / ก.พ. / 2558
รายงานการจัดกิจกรรมที่ใช้กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2
บทคัดย่อ อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
6 / ก.พ. / 2558
รายงานการสร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบ จำนวนนับที่ผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 1,000 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ชื่อผู้รายงาน : นางอิษฎา สกุลชัยโชติรส ปีที่ศึกษา : 2556 อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
20 / พ.ย. / 2557
การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนสระและการผันวรรณยุกต์
การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนสระและการผันวรรณยุกต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
17 / พ.ย. / 2557
บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง การบริหารเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านการอยู่อย่างพอเพียง ของนักเรียนโรงเรียนวัดตะโกสูง(เหรียญอุปถัมภ์) อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม
ชื่อเรื่อง การบริหารเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านการอยู่อย่างพอเพียง ของนักเรียนโรงเรียนวัดตะโกสูง(เหรียญอุปถัมภ์) อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
18 / ก.ย. / 2557
การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะและวีดิทัศน์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่อง เวลา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะและวีดิทัศน์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่อง เวลา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 อ่านต่อ...
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 72 ครั้ง.
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
11 / ส.ค. / 2557
การบริหารจัดการเรียนรวม โดยใช้โครงสร้าง SEAT
การบริหารจัดการเรียนรวม โดยใช้โครงสร้าง SEAT ของโรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน (โรงเรียนต้นแบบจัดการเรียนรวม อำเภอกำแพงแสน) อ่านต่อ...
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 2 ครั้ง.
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
24 / มิ.ย. / 2557
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
กระบวนการสู่ความสำเร็จ2รางวัลระดับชาติ อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
28 / เม.ย. / 2557
รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ชีวิตพืช ชีวิตสัตว์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
เผยแพร่ผลงาน อ่านต่อ...
3 stars เฉลี่ย : 3 จาก 1 ครั้ง.
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
9 / เม.ย. / 2557
บทคัดย่อรายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและเขียนสะกดคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
บทคัดย่อ อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
27 / มี.ค. / 2557
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
รายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนโรงเรียนวัดทุ่งรี ตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ อ่านต่อ...
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 121 ครั้ง.
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
18 / มี.ค. / 2557
รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ด้วยกระบวนการคิดวิเคราะห์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ด้วยกระบวนการ คิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) พัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ด้วยกระบวนการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท อ่านต่อ...
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 3 ครั้ง.
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
21 / ก.พ. / 2557
ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและวินัยนักเรียน โรงเรียนบ้านหัวถนน ชื่อผู้ประเมิน นางพิชญ์สินี ชื่นชูวงษ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวถนน ปีการศึกษา 2555 บทคัดย
ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและวินัยนักเรียน โรงเรียนบ้านหัวถนน ชื่อผู้ประเมิน นางพิชญ์สินี ชื่นชูวงษ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวถนน ปีการศึกษา 2555 บทคัดย อ่านต่อ...
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
11 / ก.พ. / 2557
รายงานผลการพัฒนาชุดฝึกทักษะสื่อประสม เรื่อง การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
บทคัดย่อ อ่านต่อ...
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 5 ครั้ง.
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
29 / ต.ค. / 2556
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน “ชุดชีวิตที่ปลอดภัย”
การใช้เอกสารประกอบการเรียน “ชุดชีวิตที่ปลอดภัย” เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สาระสุขศึกษา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 อ่านต่อ...
3 stars เฉลี่ย : 3 จาก 2 ครั้ง.
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
27 / ต.ค. / 2556
รายงานการพัฒนาผลการใช้นิทานคุณธรรมน้อมนำพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดดอนยายหอม (หลวงพ่อเงินอุปถัมภ์)
การใช้นิทานคุณธรรมน้อมนำพอเพียงเป็นสื่อช่วยกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม อ่านต่อ...
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
27 / ต.ค. / 2556
รายงานผลการสร้างและพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและเขียนสะกดคำตามมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
เผยแพร่ผลงานวิชาการของนางสาวพนิดา ปฐมพรวิวัฒน์ อ่านต่อ...
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 23 ครั้ง.
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
7 / ต.ค. / 2556
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
เผยแพร่ผลงาน เรื่อง การอ่านและการเขียนสะกดคำยาก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 อ่านต่อ...
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
29 / ก.ย. / 2556
รายงานการใช้กิจกรรรมศิลปะสร้างสรรค์การร้อยดอกไม้ระดับปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1
การพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 1 หลังการพัฒนาสูงกว่าก่อนการพัฒนา โดยใช้ชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์การร้อยดอกไม้ อ่านต่อ...
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 3 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ 1/11 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>

    
กลุ่มนโยบายและแผน สพป.นครปฐม เขต 1
ถ.เพชรกษม ต.พระประโทน
อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม