[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
    พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้คณิตศาสตร์
22 / ก.ย. / 2553
การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะและวีดิทัศน์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
แบบฝึกเสริมทักษะและวีดิทัศน์ เรื่องเวลา มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 75/75 โดยมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานซึ่ง E1 / E2 เท่ากับ 87.66/81.75 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องเวลา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3โรงเรียนวัดวังเ อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
22 / ก.ย. / 2553
การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะและวีดิทัศน์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
แบบฝึกเสริมทักษะและวีดิทัศน์ เรื่อง การประสมคำด้วยสระ มีประสิทธิภาพ (E1 / E2) เท่ากับ ๙๐.๖๒/๘๙.๖๘ สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ ๘๐/๘๐ ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพบว่า หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อ่านต่อ...
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 5 ครั้ง.
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
21 / ก.ย. / 2553
การดำเนินงานป้องกันปัญหายาเสพติดตามยุทธศาสตร์รั้วโรงเรียน
การดำเนินงานป้องกันปัญหายาเสพติดตามยุทธศาสตร์รั้วโรงเรียน อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้คณิตศาสตร์
21 / ก.ย. / 2553
ส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ อ่านต่อ...
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
21 / ก.ย. / 2553
เครือข่ายติดตามดูแลและสอดส่องความประพฤตินักเรียน นักศึกษา จังหวัดนครปฐม
เครือข่ายติดตามดูแลและสอดส่องคึวามประพฤตินักเรียน นักศึกษา จังหวัดนครปฐม อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
21 / ก.ย. / 2553
การสร้างเครือข่ายพัฒนาประชาธิปไตยในโรงเรียน
การสร้างเครือข่ายพัฒนาประชาธิปไตยในโรงเรียน อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
21 / ก.ย. / 2553
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่าน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด “รู้จัก...รักท้องถิ่น”
ผู้รายงาน นางสาวเสาวณี แก้วนิตย์ อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
20 / ก.ย. / 2553
รายงานการใช้ชุดการสอนการอ่านจับใจความ
ชื่อรายงาน รายงานการใช้ชุดการสอนการอ่านจับใจความกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวันหนองดินแดง อ่านต่อ...
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 3 ครั้ง.
การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก
20 / ก.ย. / 2553
ความสำเร็จเล็ก ๆ ที่ยิ่งใหญ่ ความภูมิใจของโรงเรียนขนาดเล็ก
เพื่อส่งเสริม-สนับสนุนให้ครูพัฒนาการปฏิบัติงานทางวิชาการ ซึ่งส่งผลต่อความก้าวหน้าของตนเองและมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการ อ่านต่อ...
3 stars เฉลี่ย : 3 จาก 1 ครั้ง.
การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก
20 / ก.ย. / 2553
การพัฒนาการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา และได้รับรางวัลจากการแข่งขันกิจกรรมต่างๆ ทั้งในระดับสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียน ศูนย์เครื อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก
20 / ก.ย. / 2553
การระดมทรัพยากรเพื่อใช้ในการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพนักเรียนและโรงเรียน
เพื่อจัดหาสื่ออุปกรณ์การศึกษาและจัดสภาพแวดล้อมบริเวณโรงเรียนโดยให้ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า และชุมชนได้เข้ามาร่วมพัฒนาโรงเรียนเพื่อให้ทั้งภาครัฐ เอกชน องค์ก อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กิจกรรมเพื่อปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ จิตสาธารณะ
20 / ก.ย. / 2553
การรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก โดยสภานักเรียน
การรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก โดยสภานักเรียน เขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1 อ่านต่อ...
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 121 ครั้ง.
การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก
20 / ก.ย. / 2553
ร่วมพัฒนาการศึกษาด้วยครูภูมิปัญญาท้องถิ่น
เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์และการปฏิบัติจริงและนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก
20 / ก.ย. / 2553
การใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อในการแสวงหาความรู้
เพื่อให้นักเรียนและครูมีทักษะการใช้เทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์เป็นสื่อในการแสวงหาความรู้ และให้การบริการชุมชมให้มีความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีด้านคอมพิวเต อ่านต่อ...
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
กิจกรรมเพื่อปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ จิตสาธารณะ
20 / ก.ย. / 2553
การพัฒนาความเข้มแข็งสภานักเรียนเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1
การพัฒนาความเข้มแข็งสภานักเรียนเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1 อ่านต่อ...
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 116 ครั้ง.
การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก
20 / ก.ย. / 2553
ค่ายโครงงานบูรณาการ
เพื่อศึกษากระบวนการการจัดทำค่ายและเพื่อศึกษาผลจัดทำค่ายโครงการบูรณาการ โรงเรียนวัดดอนเสาเกียด อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
17 / ก.ย. / 2553
แนวทางการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
เพื่อการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา อ่านต่อ...
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 217 ครั้ง.
การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
17 / ก.ย. / 2553
การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
เพื่อการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา อ่านต่อ...
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 183 ครั้ง.
การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
17 / ก.ย. / 2553
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เข้มแข็ง…ทำอย่างไร
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา อ่านต่อ...
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 281 ครั้ง.
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
15 / ก.ย. / 2553
รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำไม่ตรงมาตรา
แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำไม่ตรงมาตรากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีตวามเหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.85 ) และมีประสิทธิภาพ 83.75/85.60 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด อ่านต่อ...
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 50 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 7/11 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>

    
กลุ่มนโยบายและแผน สพป.นครปฐม เขต 1
ถ.เพชรกษม ต.พระประโทน
อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม