[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
    เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
12 / พ.ย. / 2553
รายงานการพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อจับใจความภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อจับใจความภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง Phra Pathom Chedi
เพื่อศึกษาและสร้างแบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อจับใจความภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง Phra Pathom Chedi ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/ อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
12 / พ.ย. / 2553
รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์
พัฒนาและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/ อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
12 / พ.ย. / 2553
การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำ ที่มีตัวสะกดตามมาตราตัวสะกด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะ การอ่านและการเขียนคำ ที่มีตัวสะกดตามมาตราตัวสะกด แม่ ก กา ถึง แม่ กบ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 อ่านต่อ...
3.5 stars เฉลี่ย : 3.5 จาก 3 ครั้ง.
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
6 / พ.ย. / 2553
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์
เพื่อสร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยการใช้เทคนิค KWDLชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผล อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
6 / พ.ย. / 2553
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ร่วมกับเกมคณิตศาสตร์ เรื่องการคูณ
เพื่อ 1) สร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่องการคูณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางก อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
5 / พ.ย. / 2553
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
รายงานการพัฒนาทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ท 4 โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้คณิตศาสตร์
22 / ก.ย. / 2553
การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะและวีดิทัศน์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
วัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างและพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะและวีดิทัศน์ เรื่อง เวลา ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 75/75 2) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง เวลา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดวังเย็น ที่เรียนโดยใช้ อ่านต่อ...
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 7 ครั้ง.
พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้คณิตศาสตร์
22 / ก.ย. / 2553
: การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะและวีดิทัศน์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
แบบฝึกเสริมทักษะและวีดิทัศน์ เรื่องเวลา มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 75/75 โดยมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานซึ่ง E1 / E2 เท่ากับ 87.66/81.75 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องเวลา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3โรงเรียนวัดวังเ อ่านต่อ...
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1112 ครั้ง.
พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้คณิตศาสตร์
22 / ก.ย. / 2553
การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะและวีดิทัศน์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
แบบฝึกเสริมทักษะและวีดิทัศน์ เรื่องเวลา มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 75/75 โดยมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานซึ่ง E1 / E2 เท่ากับ 87.66/81.75 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องเวลา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3โรงเรียนวัดวังเ อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
22 / ก.ย. / 2553
การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะและวีดิทัศน์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
แบบฝึกเสริมทักษะและวีดิทัศน์ เรื่อง การประสมคำด้วยสระ มีประสิทธิภาพ (E1 / E2) เท่ากับ ๙๐.๖๒/๘๙.๖๘ สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ ๘๐/๘๐ ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพบว่า หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อ่านต่อ...
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 5 ครั้ง.
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
21 / ก.ย. / 2553
การดำเนินงานป้องกันปัญหายาเสพติดตามยุทธศาสตร์รั้วโรงเรียน
การดำเนินงานป้องกันปัญหายาเสพติดตามยุทธศาสตร์รั้วโรงเรียน อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้คณิตศาสตร์
21 / ก.ย. / 2553
ส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ อ่านต่อ...
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
21 / ก.ย. / 2553
เครือข่ายติดตามดูแลและสอดส่องความประพฤตินักเรียน นักศึกษา จังหวัดนครปฐม
เครือข่ายติดตามดูแลและสอดส่องคึวามประพฤตินักเรียน นักศึกษา จังหวัดนครปฐม อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
21 / ก.ย. / 2553
การสร้างเครือข่ายพัฒนาประชาธิปไตยในโรงเรียน
การสร้างเครือข่ายพัฒนาประชาธิปไตยในโรงเรียน อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
21 / ก.ย. / 2553
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่าน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด “รู้จัก...รักท้องถิ่น”
ผู้รายงาน นางสาวเสาวณี แก้วนิตย์ อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
20 / ก.ย. / 2553
รายงานการใช้ชุดการสอนการอ่านจับใจความ
ชื่อรายงาน รายงานการใช้ชุดการสอนการอ่านจับใจความกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวันหนองดินแดง อ่านต่อ...
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 3 ครั้ง.
การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก
20 / ก.ย. / 2553
ความสำเร็จเล็ก ๆ ที่ยิ่งใหญ่ ความภูมิใจของโรงเรียนขนาดเล็ก
เพื่อส่งเสริม-สนับสนุนให้ครูพัฒนาการปฏิบัติงานทางวิชาการ ซึ่งส่งผลต่อความก้าวหน้าของตนเองและมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการ อ่านต่อ...
3 stars เฉลี่ย : 3 จาก 1 ครั้ง.
การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก
20 / ก.ย. / 2553
การพัฒนาการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา และได้รับรางวัลจากการแข่งขันกิจกรรมต่างๆ ทั้งในระดับสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียน ศูนย์เครื อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก
20 / ก.ย. / 2553
การระดมทรัพยากรเพื่อใช้ในการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพนักเรียนและโรงเรียน
เพื่อจัดหาสื่ออุปกรณ์การศึกษาและจัดสภาพแวดล้อมบริเวณโรงเรียนโดยให้ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า และชุมชนได้เข้ามาร่วมพัฒนาโรงเรียนเพื่อให้ทั้งภาครัฐ เอกชน องค์ก อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กิจกรรมเพื่อปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ จิตสาธารณะ
20 / ก.ย. / 2553
การรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก โดยสภานักเรียน
การรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก โดยสภานักเรียน เขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1 อ่านต่อ...
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 121 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 7/12 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>

    
กลุ่มนโยบายและแผน สพป.นครปฐม เขต 1
ถ.เพชรกษม ต.พระประโทน
อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม