[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
    


เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
เรื่อง : รายงานการพัฒนาแบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะทางด้านคณิตศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2
ความรู้จากการปฏิบัติงานเรื่อง รายงานการพัฒนาแบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะทางด้านคณิตศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2

ผู้ศึกษา นางเรณู ยิ้มอาจ

สถานศึกษา โรงเรียนวัดทัพหลวง (หลวงพ่อเกิดอุปถัมภ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา นครปฐม เขต 1

ปีการศึกษา 2552

บทคัดย่อ

      การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อพัฒนาแบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะทางด้านคณิตศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 (2) เพื่อศึกษาผลการพัฒนาทักษะทางด้านคณิตศาสตร์ หลังจากได้รับการจัดประสบการณ์ ด้วยแบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะทางด้านคณิตศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2 ประกอบด้วย (2.1) เพื่อเปรียบเทียบผลการพัฒนาทักษะทางด้านคณิตศาสตร์ เทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 70 และ (2.2) เพื่อเปรียบเทียบผลการพัฒนาทักษะทางด้านคณิตศาสตร์ ระหว่างก่อนและหลังจัดประสบการณ์ด้วยแบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะทางด้านคณิตศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ เด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552 โรงเรียนวัดทัพหลวง (หลวงพ่อเกิดอุปถัมภ์) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 1 จํานวน 23 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
     เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ (1) แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะทางด้านคณิตศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 จำนวน 8 เล่ม และ (2) แบบทดสอบวัดทักษะทางด้านคณิตศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 จำนวน 1 ฉบับ จำนวน 20 ข้อ
      สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ, ค่าเฉลี่ย, ความถี่, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน, ค่าดัชนีความสอดคล้อง, ค่าความยากง่าย, ค่าอำนาจจำแนก, ค่าความเชื่อมั่น, การหาค่าประสิทธิภาพของแบบฝึกตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ และสถิติทดสอบค่าที (t-test) แบบกลุ่มตัวอย่างไม่เป็นอิสระจากกัน (Dependent Samples)
      ผลการศึกษาพบว่า
      1. แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะทางด้านคณิตศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 86.90/86.96
      2. เด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนวัดทัพหลวง (หลวงพ่อเกิดอุปถัมภ์) สํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 หลังจากได้รับการจัดประสบการณ์ ด้วยแบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะทางด้านคณิตศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2 ผลการพัฒนาปรากฎผลดังนี้
2.1 เด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ส่วนใหญ่มีผลการพัฒนาทักษะทางด้านคณิตศาสตร์สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 คิดเป็นร้อยละ 91.30 ของกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
2.2 เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดประสบการณ์ด้วยแบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะทางด้านคณิตศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2 มีผลการพัฒนาทักษะทางด้านคณิตศาสตร์หลังจัดประสบการณ์สูงกว่าก่อนจัดประสบการณ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 ผู้เขียน : ปวงอร
หน่วยงาน : โรงเรียนวัดทัพหลวง
พฤหัสบดี ที่ 3 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2554
เข้าชม : 1324
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 7 ครั้ง.


เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 5 อันดับล่าสุด

      เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 10 / มี.ค. / 2559
      รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่อง การคูณชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 27 / ก.พ. / 2559
      รายงานการวิจัย เรื่อง การบริหารงานโครงการอาหารกลางวันตามวงจรการบริหารงานคุณภาพ PDCA ของโรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์ สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม 16 / ก.พ. / 2559
      คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบ ฯ 24 / ธ.ค. / 2558
      รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เปิดประตูสู่ประชาคมอาเซียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน สพป. นครปฐม เขต 1 25 / พ.ย. / 2558


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก
    
กลุ่มนโยบายและแผน สพป.นครปฐม เขต 1
ถ.เพชรกษม ต.พระประโทน
อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม