[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
    


เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
เรื่อง : การพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
ความรู้จากการปฏิบัติงาน 

บทคัดย่อ

หัวข้องานวิจัย     การพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ  เขต 1

ผู้วิจัย                     ดร.ดุสิต  สมศรี

หน่วยงานที่รับผิดชอบ   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ  เขต 1

ปีที่วิจัย                  ปีการศึกษา  2551               

 

                การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1) ศึกษาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ  เขต 1  2) พัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ  เขต  1  และ 3) ศึกษาผลจากการพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ  เขต 1 

                วิธีดำเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น  3  ระยะคือ  ระยะที่ 1 ศึกษาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ  เขต  1  ระยะที่  2  ดำเนินการพัฒนาภาวะผู้นำกับการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ  เขต  1  จำนวน  2  วงรอบ  และระยะที่  3  ศึกษาผลจากการพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ  เขต  1

                บุคลากรที่ร่วมในการวิจัยครั้งนี้  ประกอบด้วย  1) กลุ่มผู้ร่วมวิจัย  จำนวน  16  คน ได้แก่  ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย  ซึ่งได้มาโดยความสมัครใจ  จำนวน  15  คน  2) กลุ่มเป้าหมาย  ได้แก่  ผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ  เขต  1  จำนวน  284  คน  และ  3)  กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญ  จำนวน  19  คน  ได้แก่  วิทยากรที่มาให้ความรู้ในการฝึกอบรม  จำนวน  3  คน  กลุ่มผู้ร่วมวิจัย  จำนวน  16  คน

                เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในระยะที่  1  ได้แก่  แบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ  เขต  1  จำนวน  1  ฉบับ  ระยะที่  2  ได้แก่  1) ชุดฝึกอบรม  เรื่อง  การพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ  เขต  1  2)  แบบทดสอบก่อนและหลังการฝึกอบรม  3)  แบบสังเกตพฤติกรรมระหว่างการฝึกอบรม  4)  แบบนิเทศผลการปฏิบัติงาน  และระยะที่  3  ได้แก่  1)  แบบสอบถามวัดเจตคติที่มีต่อการพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา  2)  แบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา (ฉบับเดียวกับระยะที่ 1)    3)  แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ร่วมงานที่มีต่อผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ  เขต  1  และ 4) แบบสำรวจผลงานการบริหารสถานศึกษา

                การวิเคราะห์ข้อมูลใช้เทคนิคการตรวจสอบข้อมูลสามเส้า  (Triangulation  Technique)  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  การทดสอบค่า t (t - test)  และนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงบรรยาย

                ผลการวิจัยพบว่า

                1.  จากการศึกษาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ  เขต  1  โดยภาพรวมผู้บริหารมีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณารายด้านทุกด้านมีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง  โดยเรียงลำดับจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย  คือ  ด้านการกระตุ้นทางปัญญา  รองลงมาคือ  ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์  ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ  และด้านการคำนึงความเป็นปัจเจกบุคคล  ตามลำดับ

                2.  ในการพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาด้านความรู้  ความเข้าใจของการบริหารในเรื่อง  ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง  และพฤติกรรมการบริหารโดยใช้ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงในภาระงานที่สำคัญ  ในวงรอบที่  1  พบว่า  ผู้บริหารมีพฤติกรรมระหว่างการฝึกอบรมโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ด้านการเตรียมตัวก่อนเข้ารับการอบรมและด้านการทำงานที่ได้รับมอบหมาย  มีพฤติกรรมอยู่ในระดับมากที่สุด  ในด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมขณะฝึกอบรม  ด้านความสนใจศึกษาเพิ่มเติมและด้านความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาการฝึกอบรม  มีพฤติกรรมอยู่ในระดับมาก  ส่วนผลการทดสอบหลังการฝึกอบรมโดยรวม  ร้อยละ  91.42  ผ่านเกณฑ์การประเมิน  ส่วนวงรอบที่  2  ผู้บริหารได้นำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปปฏิบัติในสถานศึกษาและระหว่างการดำเนินการได้มีการนิเทศทั้งภายในกลุ่มและภายนอกจากกลุ่มผู้ร่วมวิจัย  พบว่า  ผู้บริหารสามารถนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในสถานศึกษาอย่างหลากหลายทั้งด้านกี่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง  ด้านการบริหารงานวิชาการ  ด้านคุณธรรมจริยธรรม  ด้านการพัฒนาสื่อนวัตกรรมรวมทั้งนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน

                3.  ผลการพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ  เขต  1  พบว่า   ด้านเจตคติและด้านความพึงพอใจของผู้ร่วมงานที่มีต่อผู้บริหารสถานศึกษา  อยู่ในระดับมาก  ส่วนด้านระดับความมีภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาหลังการพัฒนาสูงกว่าก่อนการพัฒนา  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  และสถานศึกษามีผลงานการบริหารที่ดี  ร้อยละ  94.00ผู้เขียน : ปวงอร
หน่วยงาน : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
ศุกร์ ที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ.2553
เข้าชม : 1202
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.


เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 5 อันดับล่าสุด

      รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง การอ่านและการเขียนสะกดคำยาก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 4 / ต.ค. / 2556
      รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง การอ่านและการเขียนสะกดคำยาก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 4 / ต.ค. / 2556
      รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมนักเรียนโรงเรียนบ้านดอนซาก 8 / ก.พ. / 2555
      แบบการนำเสนอรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย 29 / ก.ค. / 2554
      แบบการนำเสนอรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย 28 / ก.ค. / 2554


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก
    
กลุ่มนโยบายและแผน
161/4ถนนเพชรกษม ต.พระประโทน
อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม