[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
    
หมวดหมู่ แผนการจัดการเรียนรู้

เรื่อง : การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ
โดย : numtal
พุธ ที่ 2 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2553
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 76 ครั้ง.ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

ขนาดไฟล์ 237.5 KBs

อธิบายเกี่ยวกับไฟล์ที่บริการโหลด :

 

แผนจัดการความรู้   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1
แบบฟอร์มที่ 1 การจำแนกองค์ความรู้ที่จำเป็นในการปฏิบัติราชการ : การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ
 

แบบฟอร์มที่ 1 การจำแนกองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ของสำนักงานเขตพื้นที่นครปฐม เขต 1
ชื่อส่วนราชการ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1
หน้าที่ : 1 /2
ประเด็น
ยุทธศาสตร์
(กลยุทธ์)
เป้าประสงค์
(Objective)
ตัวชี้วัด (KPI)
ตามคำรับรอง
เป้าหมายของ
ตัวชี้วัด
องค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติราชการ
ตามประเด็นยุทธศาสตร์
พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ
สถานศึกษาที่ได้มาตรฐานคุณภาพ สมศ.
1. ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัดที่ได้มาตรฐาน สมศ.
2. ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัดที่ได้มาตรฐานคุณภาพ สมศ.จากการประเมินซ้ำ
3. ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัดที่มีระบบประกันคุณภาพภายในและดำเนินการตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
1 ร้อยละ 95
2 ร้อยละ 100
1. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามประกาศกฎกระทรวง ประกอบด้วย
1.1 กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
1.2 จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
1.3 จัดระบบบริหารและสารสนเทศ
1.4 ดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
1.5 จัดให้มีต่อการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
1.6 จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
1.7 จัดทำรายงานประจำปีทำเป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
1.8 จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

 

องค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่เลือกมาจัดทำแผนการจัดการความรู้คือ
แผนการจัดการความรู้
แผนที่ 1
ประเด็นยุทธศาสตร์ : พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ
องค์ความรู้ที่จำเป็น : กระบวนการขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ
เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ : พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามประกาศกฎกระทรวงเป็นแนวทางที่สำคัญหากสถานศึกษาดำเนินการครบกระบวนการเกิดกระบวนการขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
ผลสัมฤทธิ์ขององค์ความรู้ที่จำเป็น : สถานศึกษาบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โรงเรียนดีมีคุณภาพได้รับการรับรองจากองค์กรภายนอก
ตัวชี้วัด : ร้อยละของสถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพในที่มีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดตามคำรับรองและเป้าหมายที่เลือกใช้วัดการทำ KM :
3.1.1 ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัดที่ได้มาตรฐาน สมศ.
3.1.2 ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัดที่ได้มาตรฐานคุณภาพ สมศ.จากการประเมินซ้ำ
3.1.3 ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัดที่มีระบบประกันคุณภาพภายในและดำเนินการตาม
          กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ผู้ทบทวน :
 
 
 ประกิจ  จุ้ยปาน
(นายประกิจ จุ้ยปาน)
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO)
 
ผู้อนุมัติ :
 ทรงพล  ลิโมภาสิทธิ์
(นายทรงพล  ลิโมภาสิทธิ์)
 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1 รักษาราชการแทนการ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CEO)

 
 
แบบฟอร์มที่ 2 แผนจัดการความรู้ (KM Action Plan)
 

แบบฟอร์มที่ 2 แผนจัดการความรู้ (KM Action Plan)
ชื่อส่วนราชการ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1
หน้าที่ : 1/4
ประเด็นยุทธศาสตร์ : พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ
องค์ความรู้ที่จำเป็น (K) : กระบวนการขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ
ตัวชี้วัด (KPI) ตามคำรับรอง :
1.       ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัดที่ได้มาตรฐาน สมศ.
2.       ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัดที่ได้มาตรฐานคุณภาพ สมศ. จากการประเมินซ้ำ
3.       ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัดที่มีระบบประกันคุณภาพภายในและดำเนินการตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
เป้าหมายของตัวชี้วัดตามคำรับรอง :
1. สถานศึกษาในสังกัดที่ได้มาตรฐาน สมศ. ร้อยละ 83.84
 
2. สถานศึกษาในสังกัดที่ได้มาตรฐานคุณภาพ สมศ. จากการประเมินซ้ำ ร้อยละ 100
 
3. สถานศึกษาในสังกัดที่มีระบบประกันคุณภาพภายในและดำเนินการตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ร้อยละ 100

 
 
 
 
 
 
 
 

ลำดับ
กิจกรรมการจัดการความรู้
ระยะเวลา
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย
ผู้รับผิดชอบ
สถานะ
หมายเหตุ
1.
การบ่งชี้ความรู้
การปรับพฤติกรรม โดย
1.1    การศึกษาเอกสาร
1.2    การประเมินตนเองของสถานศึกษา
ตุลาคม 2552
ระยะเวลาของ
สถานศึกษาที่จัดทำรายงานประเมินตนเอง
ร้อยละ 100
KM TEAM
สพท.นฐ.1 และ สถานศึกษา
KM TEAM
สพท.นฐ.1 
ระยะเริ่ม
ดำเนินการ
CMP 1
2.
การสร้างและแสวงหาความรู้
2.1    คณะทำงานแสวงหาความรู้
1. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามประกาศกฎกระทรวง จำนวน 8 เรื่อง
2.2    จัดตั้งเครือข่ายการบริหารจัดการคุณภาพ / พัฒนาเครือข่าย / แลกเปลี่ยนเรียนรู้
มีนาคม-กรกฎาคม
2553
จำนวนเครือข่าย
1 เครือข่าย
12 โรงเรียน
โรงเรียนใน
อำเภอกำแพงแสน
1. น.ส.วิไล คชศิลา
2. นายนิธิ
        ชำนิวณิชนันท์
3. นายสามารถ
         ทิมนาค
4. KM TEAM
          สพท.นฐ.1
 
ระยะ
ดำเนินการ
KMP 2
CMP 2
3.
การจัดการความรู้ให้เป็นระบบโดยการรวบรวมความรู้และเผยแพร่/ แลกเปลี่ยนเรียนรู้/วิธีการบริหารจัดการโรงเรียนที่ได้รับการรับรองจาก สมศ. (รอบที่สอง) ในระดับดีมาก
 
มีนาคม– กรกฎาคม
2553
จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการรับรองจาก สม. (รอบที่สอง) ในระดับดีมาก
…..โรงเรียน
โรงเรียนที่ได้รับการรับรองจาก สมศ.(รอบที่สอง ในระดับดีมาก
1. น.ส.วิไล คชศิลา
2. นายนิธิ
        ชำนิวณิชนันท์
3. นายสามารถ
         ทิมนาค
4. KM TEAM
          สพท.นฐ.1
 
ระยะ
ดำเนินการ
KMP 3
CMP 3
4. 
การประมวลและกลั่นกรองความรู้
การประมวลและสรุปผลวิธีการบริหารจัดการโรงเรียนที่ได้รับการรับรองจาก สมศ.(รอบที่สอง)ในระดับดีมาก
มีนาคม-กรกฎาคม
2553
รายงานผลและวิธีปฏิบัติงานที่เป็นเลิศของโรงเรียน
.......เล่ม
โรงเรียนได้รับ การรับรองจาก สมศ. (รอบที่สอง) ในระดับดีมาก
1. น.ส.วิไล คชศิลา
2. นายนิธิ
        ชำนิวณิชนันท์
3. นายสามารถ
         ทิมนาค
4. KM TEAM
          สพท.นฐ.1
 
ระยะ
ดำเนินการ
KMP 4
CMP 2
5.
การเข้าถึงความรู้
โดยนำความรู้มาเรียบเรียง
พัฒนาเข้าสู่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
กรกฎาคม
2553
จำนวนฐานข้อมูลในระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ
4 เรื่อง
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
1. น.ส.วิไล คชศิลา
2. นายนิธิ
        ชำนิวณิชนันท์
3. นายสามารถ
         ทิมนาค
4. KM TEAM
          สพท.นฐ.1
 
ระยะ
ดำเนินการ
KMP 5
CMP 2
6. 
การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้
6.1 พัฒนา Coaching & Counseling
6.2 นิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินคุณภาพโรงเรียนเป้าหมาย
 
มีนาคม-สิงหาคม
2553
จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการนิเทศ
กำกับ ติดตามและประเมินคุณภาพ
6 โรงเรียน
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
1. น.ส.วิไล คชศิลา
2. นายนิธิ
        ชำนิวณิชนันท์
3. นายสามารถ
         ทิมนาค
4. KM TEAM
          สพท.นฐ.1
 
 
ระยะ
ดำเนินการ
KMP 6
CMP 3 , 4
7.
การเรียนรู้โดย
การวิจัยและพัฒนาโรงเรียน
กลุ่มเป้าหมาย
มีนาคม-สิงหาคม
2553
จำนวนผลงานวิจัย
1 เรื่อง
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
1. น.ส.วิไล คชศิลา
2. นายนิธิ
        ชำนิวณิชนันท์
3. นายสามารถ
         ทิมนาค
4. KM TEAM
          สพท.นฐ.1
 
ระยะ
ดำเนินการ
KMP 7
CMP 5
8.
การยกย่องชมเชยกลุ่มเป้าหมาย
กันยายน
2553
ร้อยละของโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายที่มีความเข้มแข็ง
ร้อยละ 100
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
1. น.ส.วิไล คชศิลา
2. นายนิธิ
        ชำนิวณิชนันท์
3. นายสามารถ
         ทิมนาค
4. KM TEAM
          สพท.นฐ.1
 
ระยะสิ้นสุดโครงการ
KMP 8
CMP 6
ผู้ทบทวน :
 
 
 ประกิจ  จุ้ยปาน
(นายประกิจ จุ้ยปาน)
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO)
 
ผู้อนุมัติ :
 ทรงพล  ลิโมภาสิทธิ์
(นายทรงพล  ลิโมภาสิทธิ์)
 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1 รักษาราชการแทนการ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CEO)

 
 
 
 


เข้าชม : 1928
ดาวน์โหลด : 1238แผนการจัดการเรียนรู้ 5 อันดับล่าสุด

      แผนการจัดการความรู้ (การลดอัตราการออกกลางคัน) 26 / พ.ค. / 2554
      แผนการจัดการความรู้ที่ 1 (การจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 26 / พ.ค. / 2554
      แผนการจัดความรู้ที่ 2 (การแก้ปัญหาอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้) 26 / พ.ค. / 2554
      แผนการจัดการเรียนรู้ (การจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านจิตสาธารณะ) 2 / มิ.ย. / 2553
      การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ 2 / มิ.ย. / 2553
ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ toon_2501@hotmail.แนท เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

    
กลุ่มนโยบายและแผน
161/4ถนนเพชรกษม ต.พระประโทน
อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม