[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
    


การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เรื่อง : การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะเลขคิดในใจ เรื่องการบวกและการลบจำนวน ที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 20 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ความรู้จากการปฏิบัติงาน เรื่องที่รายงาน  : การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะเลขคิดในใจ เรื่องการบวกและการลบจำนวน

ที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 20 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1    

ผู้รายงาน         :  นางสาวเฉลา  ปิ่นต้นวงค์

ปีที่พัฒนา        : 2552

บทคัดย่อ

 

    การพัฒนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1) สร้างและพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะเลขคิดในใจ    

เรื่อง การบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 20 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 20  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะเลขคิดในใจ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะเลขคิดในใจกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการพัฒนา คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 1/4 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐมเขต 1 จำนวน 49 คน ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2552  ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง เนื้อหากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องการบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 20  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง 20 ชั่วโมง โดยทำการทดลองใน เดือนมิถุนายน 2552 เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาประกอบด้วย 1)  แบบฝึก       เสริมทักษะเลขคิดในใจ คู่มือการใช้และแผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 20  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1   2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน  3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนหลังการใช้แบบฝึกเสริมทักษะเลขคิดในใจ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)   ค่า t – test  และการวิเคราะห์เนื้อหา

     ผลการพัฒนาพบว่า

                     แบบฝึกเสริมทักษะเลขคิดในใจ เรื่องการบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้ง   ไม่เกิน 20  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพ E1 / E2 เท่ากับ 95.61/96.60  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะเลขคิดในใจ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .01  โดยก่อนเรียนได้เฉลี่ย 15.92 คิดเป็นร้อยละ 53.06  ค่า S.D. เท่ากับ 1.13 หลังเรียนได้เฉลี่ย 28.98 คิดเป็นร้อยละ 96.60   ค่า S.D. เท่ากับ 1.01 และผลจากการสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ ในระดับมาก

 

 ผู้เขียน : ไพฑูรย์ ปลอดอ่อน
หน่วยงาน : โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน
อังคาร ที่ 23 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2554
เข้าชม : 1386
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 4 ครั้ง.


การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 อันดับล่าสุด

      เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 1 / ก.พ. / 2555
      รายงานผลการพัฒนาทักษะด้านการฟังและการพูดของเด็กปฐมวัย 7 / ธ.ค. / 2554
      การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะเลขคิดในใจ เรื่องการบวกและการลบจำนวน ที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 20 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 23 / ส.ค. / 2554
      ซูโดกุช่วยได้ 16 / ส.ค. / 2554
      โครงงานน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ 1 / ส.ค. / 2554


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก
    
กลุ่มนโยบายและแผน
161/4ถนนเพชรกษม ต.พระประโทน
อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม