บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) 

                   ขณะนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม  เขต 1   มีตัวอย่่างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจำนวน
10   เรื่อง  สามารถติดต่อขอสำเนาได้ที่กลุ่มงานส่งเสริม  พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  ชั้น 3  นะจ๊ะ

 

 

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่อง  การันต์หรรษา
            โดย  นางสาวบงกช   ยิ้มหนองโพธิ์
             โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่อง สมการและการแก้สมการ
            โดย  นางดวงฤดี   ถิ่นวิไล
             โรงเรียนวััดศาลาตึกสิทธชัยวิศาล        

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่อง  คำควบกล้ำ
            โดย  นางสาวปัทมา   โตอดิเทพย์
             โรงเรียนวัดบ่อน้ำจืด

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่อง  Interesting  place  &  Delicious  Food
                                                           In  Nakhorn  Pathom
             โดย  นางสาวปรียา   ศรีงิ้วราย
             โรงเรียนบ้านบ่อน้ำพุ

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่อง มหัศจรรย์พันธุ์กรรม
              โดย  นายพินิจ   ฉายาวัฒน์
              โรงเรียนบ้านใหม่

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่อง  ตัวประกอบของจำนวน
               โดย  นายพงษ์ชาติ   อิ่มนุกูลกิจ
                โรงเรียนพระประโทณเจดีย์

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่อง   ทฤษฎีสี
                โดย  นายประกอบ   โพธิ์ทองคำ
                 โรงเรียนวัดตาก้อง

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่อง  สร้างงานกราฟิก  Program Paint
                โดย  นางสาวปราณีย์   เอกมอญ
                 โรงเรียนวัดเลาเต่า

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่อง  ยืดหยุ่นขั้นพื้นฐาน
                โดย  นางสาวแสงเพ็ญ   พุ่มกุมาร
                 โรงเรียนวัดแหลมมะเกลือ

 

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่อง  ระบบหมุนเวียนเลือด
                โดย  นายสมควร   ธนสมบูรณ์พันธ์
                 โรงเรียนวัดหนองโพธิ์

 
                                                                             
    กลับหน้าหลัก