สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1

   »  ทำเนียบรอง ผ.อ. สพป.นฐ. 1
   »  ทำเนียบ.อ.กลุ่มในสำนักงาน
   »  ทำเนียบผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ
   »  คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
   »  คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
   »  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต ๑
 
 สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ สพป.นครปฐม เขต ๑

 สูประชาคมอาเซี่ยน 2558  


 
  » ราคากลาง วัสดุ ปี งบประมาณ 2557
  » รายงานจัดการศึกษา 2556
  » แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนการจัดการศึกษา ปี 2557
  » แผนปฎิบัติการ สพป.นฐ. 1 ปีงบประมาณ 2557
  »  รายงานบริหารจัดการ โรงเรียนขนาดเล็ก ปีงบประมาณ 2556  
     » School mapping ที่เชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
     » รายงานผลการดำเนินงานระบบควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน พศ. 2544 ปีงบประมาณ 2556
    » เครื่องราชกิจจาฯ สายสะพายประจำปี 2556
    »  สูจิบัตรการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 ระดับเขตการศึกษา
    »  จำนวนนักเรียน ในสังกัด สพป.นฐ ๑
     »  วิจัย Schoolmapping สพป.นครปฐม เขต 1 
    »  รายงานการบริหารงานบุคคล 2555 
    »  แผนบริหารจัดการร.ร.เล็กพ.ศ.2555-2557 
    »  แผนพัฒนาการศึกษาพ.ศ.2555-2558 
    »  รายงานผลการบริหารจัดการร.ร.เล็กปี 2555 
    »  รายงานการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 
    »  แผนปฏิบัติการ สพป.นครปฐม เขต 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 
    »  ระเบียบและราชกิจจานุเบกษา เกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
    »  ความต้องการอัตรากำลังครู ปีการศึกษา 2555
    »  รายงานการจัดการศึกษา 2554
    »  แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2555
    »  กรอบนโยบาย สพป.นครปฐม เขต 1
    »  กรอบประเด็นการวิจัยของประเทศไทยให้พร้อมรับสถานการณ์รวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
    »  กระบวนการบริหารความเสี่ยง สพป.นฐ.1
    »  แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 54-56 ฉบับเผยแพร่
    »  คู่มือคำรับรองปี 2554 สพป.นครปฐม เขต 1
    »  ระบบควบคุมภายใน
    »  ระเบียบ สพป.นครปฐม เขต 1 ว่าด้วยการจัดตั้งกลุ่มโรงเรียน พ.ศ.2554
    »  แผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัด 2554
    »  รวมสาระความรู้
    »  ข้อมูลการแนะแนวการศึกษาฯ
    »  การประเมินสมรรถนะครู
    »  การประเมินสมรรถนะครู (ฉบับปรับปรุง)
    »  แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดนครปฐม (2553-2556)
    »  มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
    »  ตารางจำนวนนักเรียนจำแนกตามชั้น เพศ ของโรงเรียน สพป.นฐ.1 ปี 2554
    »  หลักสูตร 51
    »  แผนควบคุม กำกับ ติดตาม ประเมินผลติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
    »  นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ของ สพป.นฐ.1
    »  แผนพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กพ.ศ.53-55(ฉบับ6ต.ค.53)
    »  เอกสาร ROADMAP จุดเน้นคุณภาพผู้เรียน จุดเปลี่ยนการปฏิรูปการศึกษาไทยสถิติผู้เข้าชมปี 2555
สถิติผู้เข้าชมปี 2554
สถิติผู้เข้าชมปี 2553
สถิติผู้เข้าชมปี 2552


จำนวนนักเรียน ปี 2557 ในสังกัด สพป.นฐ.1 มี

 โรงเรียน 128 โรงเรียน
    นักเรียน 33,493 คน
   เพศชาย 17,724 คน
 เพศหญิง 15,769 คน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน_สพป.นฐ.1

** ข้อมูล ณ 10 มิ.ย.57

» รายละเอียดเพิ่มเติม 

บรรยากาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1

    


รางวัลคุณภาพและความภาคภูมิใจ

    


  

  
โรงเรียนที่ต้องการส่งภาพกิจกรรมของโรงเรียนขึ้นหน้าเว็บไซต์ สพป.นครปฐม เขต 1 ให้จัดส่งภาพกิจกรรมพร้อมข้อมูลมาที่ คุณเบญญพัฒน์ สุอมรา e-mail : taya_fa@hotmail.com หรือ pr.esanpt1@gmail.com

 e-mail สพป.นครปฐม เขต 1 esanpt1@esanpt1.go.th

วิธีการแก้ไขในกรณีที่ Microsoft Access 2007 (Microsoft Office 2007) ไม่สามารถเปิดข้อมูลใน M-Data ได้ [รายละเอียด]

RSS Feed ภาพกิจกรรมจาก สพป.นครปฐม เขต 1
รับมอบไข่เพื่อสุขภาพ จากพันโท ดร.สินธพ แก... ฮิต
26 กันยายน 2557 ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 รับมอบไข่ไก่ จำนวน 110 กล่อง จากพันโท ดร.สินธพ แก้วพิจิตร อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรจังหวัดนครปฐม ...
สพป.นครปฐม เขต 1 จัดงานมุฑิตาจิต ข้าราชกา... ฮิต
สพป.นครปฐม เขต 1 จัดงานมุฑิตาจิต ข้าราชการเกษียณอายุราชการ “ร้อยรักถักทอใจ สายใยผูกพัน”
สพป.นครปฐม เขต 1 จัดงานมุฑิตาจิต ข้าราชกา... ฮิต
สพป.นครปฐม เขต 1 จัดงานมุฑิตาจิต ข้าราชการเกษียณอายุราชการ “ร้อยรักถักทอใจ สายใยผูกพัน”
สพป.นครปฐม เขต 1 จัดงานมุฑิตาจิต ข้าราชกา... ฮิต
สพป.นครปฐม เขต 1 จัดงานมุฑิตาจิต ข้าราชการเกษียณอายุราชการ “ร้อยรักถักทอใจ สายใยผูกพัน”
สพป.นครปฐม เขต 1 จัดงานมุฑิตาจิต ข้าราชกา... ฮิต
สพป.นครปฐม เขต 1 จัดงานมุฑิตาจิต ข้าราชการเกษียณอายุราชการ “ร้อยรักถักทอใจ สายใยผูกพัน”
อ่านกลุ่มข่าวนี้ทั้งหมด
 
RSS Feed ภาพกิจกรรมจากโรงเรียน
โรงเรียนวัดลำเหย รับโล่ยกย่องเชิดชูเกียรต... รูปภาพ จำนวน 1 รูป
วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ โรงเรียนวัดลำเหย โดยนายชูศักดิ์ ชาญช่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลำเหย เข้ารับโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษา ณ แกรนด์ บอลรูม โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ กทม. กรมส่งเสริมวัฒนธรร...
โรงเรียนวัดบ่อน้ำจืดจัดกิจกรรม โครงการ ...
โรงเรียนวัดบ่อน้ำจืดจัดกิจกรรม โครงการ (D.A.R.E. ประเทศไทย)
โรงเรียนวัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์) ร่วมแส...
โรงเรียนวัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์) ร่วมแสดงนิทรรศการ “สุดยอด โรงเรียนสุขภาพดี Healthy School” และรับโล่เกียรติยศ รางวัลสุดยอดการดำเนินงานอาหารกลางวัน และทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลิตผลเพื่อโค...
โรงเรียนวัดวังเย็นได้อำนวยความสะดวกด้านส... รูปภาพ จำนวน 3 รูป ฮิต
22 กันยายน 2557 โรงเรียนวัดวังเย็นได้อำนวยความสะดวกด้านสถานที่่ในการจัดกิจกรรมโครงการคืนความสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนและอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือมกำจัดยุงลาย ป้อง... รูปภาพ จำนวน 2 รูป ฮิต
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือมกำจัดยุงลาย ป้องกันไข้เลือดออก
อ่านกลุ่มข่าวนี้ทั้งหมด
 

อ่านทั้งหมด

      

  
   http://www.esanpt1.go.th/web2009/images/clubadmin.gif    
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
ถนนเพชรเกษม ตำบลพระประโทน อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ : 034-253879 , 034-252931
โทรสาร : 034-254373


Webmaster : นายหาญณรงค์ วิไลย
e-mail : hunnakung@gmail.com