สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1

   »  ทำเนียบรอง ผ.อ. สพป.นฐ. 1
   »  ทำเนียบ.อ.กลุ่มในสำนักงาน
   »  ทำเนียบผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ
   »  คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
   »  คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
   »  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา


คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต ๑
 
 สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ สพป.นครปฐม เขต ๑

 สูประชาคมอาเซี่ยน 2558  


 
 » รายงานการบริหารงานบุคคล 2557
  » รายงานจัดการศึกษา 2557
  » แผนปฎิบัติการ สพป.นฐ. 1 ปีงบประมาณ 2558
  » ราคากลาง วัสดุ ปี งบประมาณ 2557
  » รายงานจัดการศึกษา 2556
  » แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนการจัดการศึกษา ปี 2557
      » แผนปฎิบัติการ สพป.นฐ. 1 ปีงบประมาณ 2557
     »  รายงานบริหารจัดการ โรงเรียนขนาดเล็ก ปีงบประมาณ 2556  
     » School mapping ที่เชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
     » รายงานผลการดำเนินงานระบบควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน พศ. 2544 ปีงบประมาณ 2556
    » เครื่องราชกิจจาฯ สายสะพายประจำปี 2556
    »  สูจิบัตรการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 ระดับเขตการศึกษา
    »  จำนวนนักเรียน ในสังกัด สพป.นฐ ๑
     »  วิจัย Schoolmapping สพป.นครปฐม เขต 1 
    »  รายงานการบริหารงานบุคคล 2555 
    »  แผนบริหารจัดการร.ร.เล็กพ.ศ.2555-2557 
    »  แผนพัฒนาการศึกษาพ.ศ.2555-2558 
    »  รายงานผลการบริหารจัดการร.ร.เล็กปี 2555 
    »  รายงานการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 
    »  แผนปฏิบัติการ สพป.นครปฐม เขต 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 
    »  ระเบียบและราชกิจจานุเบกษา เกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
    »  ความต้องการอัตรากำลังครู ปีการศึกษา 2555
    »  รายงานการจัดการศึกษา 2554
    »  แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2555
    »  กรอบนโยบาย สพป.นครปฐม เขต 1
    »  กรอบประเด็นการวิจัยของประเทศไทยให้พร้อมรับสถานการณ์รวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
    »  กระบวนการบริหารความเสี่ยง สพป.นฐ.1
    »  แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 54-56 ฉบับเผยแพร่
    »  คู่มือคำรับรองปี 2554 สพป.นครปฐม เขต 1
    »  ระบบควบคุมภายใน
    »  ระเบียบ สพป.นครปฐม เขต 1 ว่าด้วยการจัดตั้งกลุ่มโรงเรียน พ.ศ.2554
    »  แผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัด 2554
    »  รวมสาระความรู้
    »  ข้อมูลการแนะแนวการศึกษาฯ
    »  การประเมินสมรรถนะครู
    »  การประเมินสมรรถนะครู (ฉบับปรับปรุง)
    »  แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดนครปฐม (2553-2556)
    »  มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
    »  ตารางจำนวนนักเรียนจำแนกตามชั้น เพศ ของโรงเรียน สพป.นฐ.1 ปี 2554
    »  หลักสูตร 51
    »  แผนควบคุม กำกับ ติดตาม ประเมินผลติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
    »  นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ของ สพป.นฐ.1
    »  แผนพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กพ.ศ.53-55(ฉบับ6ต.ค.53)
    »  เอกสาร ROADMAP จุดเน้นคุณภาพผู้เรียน จุดเปลี่ยนการปฏิรูปการศึกษาไทยจำนวนนักเรียน ปี 2557 ในสังกัด สพป.นฐ.1 มี

 โรงเรียน 128 โรงเรียน
    นักเรียน 33,493 คน
   เพศชาย 17,724 คน
 เพศหญิง 15,769 คน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน_สพป.นฐ.1

** ข้อมูล ณ 10 มิ.ย.57

» รายละเอียดเพิ่มเติม 

***  แบบเก็บ นร. G-1
***  แบบนักเรียนซ้ำซ้อน
***  คู่มือการจัดเก็บข้อมูลค่าพิกัดโรงเรียนด้วย SmartPhone
 ช่อง สพฐ.1
 ช่อง สพฐ.2
 ช่อง สพฐ.3
 ช่อง cat
 ช่อง tot
 รับชมย้อนหลัง

.

  ข้าราชการที่ยื่นแบบแสดงความประสงค์ขอกลับไปใช้สิทธิในบำเน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494
( ข้าราชการปัจจุบัน  UNDO ) ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2557 - 30 เมษายน 2558
ให้ไปรับใบรับรองสิทธิ ในบำเน็จบำนาญ ตามพระราชบัญญัติบำเน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494
( แบบ ข.3 ) ที่กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.นครปฐม 1 โดยนำหลักฐาน แบบ ข.2 หรือบัตรประจำตัวประชาชนไปด้วย


บรรยากาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1

    


รางวัลคุณภาพและความภาคภูมิใจ

    
  

  


ค่านิยม 12 ประการ โรงเรียนบ้านอ้อกระทิง
   20-05-58  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน   

   28-04-58  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 

                          ประกาศการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย (ขอใช้บัญชีจากกาญจนบุรี เขต 1)

                          ประกาศ รางวัลสูงสุดระดับชาติ (เพิ่มเติม) 

                          วิธีการแก้ไขในกรณีที่ Microsoft Access 2007 (Microsoft Office 2007) ไม่สามารถเปิดข้อมูลใน M-Data ได้

RSS Feed ภาพกิจกรรมจาก สพป.นครปฐม เขต 1
นิเทศการเตรียมพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1/255... ฮิต
นิเทศการเตรียมพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1/2558 โรงเรียนกลุ่มเมืองนครปฐม โดย ศน.กรุณา ธูปแพ
สพป.นครปฐม เขต 1 อบรมทางไกลผ่านระบบ DLTV... ฮิต
สพป.นครปฐม เขต 1 อบรมทางไกลผ่านระบบ DLTV และ DLIT โครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนตามหลักส... ฮิต
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนตามหลักสูตรผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา
เยี่ยมโรงเรียนในวันเปิดเทอมใหม่ 1/2558 ฮิต
ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนเปิดเทอมวันแรก
ประชุมทางไกล จัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็... ฮิต
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นครปฐม เขต 1 ประชุมทางไกลการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและครูปลายทาง ปีการศึกษา 2558 ผ่านโทรทัศน์โรงเรียนวังไกลกังวล (DL...
อ่านกลุ่มข่าวนี้ทั้งหมด
 
RSS Feed ภาพกิจกรรมจากโรงเรียน
กิจกรรมยามเช้า ด้วยฐานBBL โรงเรียนวัดแหล... มาใหม่
วันนี้ กิจกรรมยามเช้า ด้วยฐานBBL โรงเรียนวัดแหลมมะเกลือ
โรงเรียนวัดหนองโพธิ์รับการประเมินรับรองด...
โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ เข้ารับการประเมินรับรองดารดำเนินงานโรงเรียนอนุบาลปลอดโรค
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนโรงเ...
๒๕-๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาชีวิต เป็นการเตรียมความพร้อมนักเรียน ของ โรงเรียนวัดสระสี่มุม   คณะพระวิทยากร จากวัดวังตะกู
นิเทศครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่1/2558 โรงเรี...
นายมานะ ชื่นค้า รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 พร้อมด้วย ศน.พรรณี ดุจดา เข้านิเทศ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดทัพยายท้าว ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่1/2558
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาฯ ครั้งที่ 3...
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาฯ ครั้งที่ 3/2558 ของโรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)
อ่านกลุ่มข่าวนี้ทั้งหมด
 

อ่านทั้งหมด

      

  
   http://www.esanpt1.go.th/web2009/images/clubadmin.gif    
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
ถนนเพชรเกษม ตำบลพระประโทน อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ : 034-253879 , 034-252931
โทรสาร : 034-254373


Webmaster : นายหาญณรงค์ วิไลย
e-mail : hunnakung@gmail.com