สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1

   »  ทำเนียบรอง ผ.อ. สพป.นฐ. 1
   »  ทำเนียบ.อ.กลุ่มในสำนักงาน
   »  ทำเนียบผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ
   »  คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
   »  คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
   »  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา


คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต ๑
 
 สูประชาคมอาเซี่ยน 2558  


 
  » ราคากลาง วัสดุ ปี งบประมาณ 2558
  » มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่ 
 » รายงานการบริหารงานบุคคล 2557
  » รายงานจัดการศึกษา 2557
  » แผนปฎิบัติการ สพป.นฐ. 1 ปีงบประมาณ 2558
  » แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนการจัดการศึกษา ปี 2557
     » School mapping ที่เชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
     »  วิจัย Schoolmapping สพป.นครปฐม เขต 1 
    »  แผนบริหารจัดการร.ร.เล็กพ.ศ.2555-2557 
    »  แผนพัฒนาการศึกษาพ.ศ.2555-2558 
    »  ระเบียบและราชกิจจานุเบกษา เกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
    »  กรอบนโยบาย สพป.นครปฐม เขต 1
    »  กรอบประเด็นการวิจัยของประเทศไทยให้พร้อมรับสถานการณ์รวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
    »  กระบวนการบริหารความเสี่ยง สพป.นฐ.1
    »  ระบบควบคุมภายใน
    »  รวมสาระความรู้
    »  ข้อมูลการแนะแนวการศึกษาฯ
    »  การประเมินสมรรถนะครู
    »  การประเมินสมรรถนะครู (ฉบับปรับปรุง)
    »  แผนควบคุม กำกับ ติดตาม ประเมินผลติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
    »  นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ของ สพป.นฐ.1
    »  เอกสาร ROADMAP จุดเน้นคุณภาพผู้เรียน จุดเปลี่ยนการปฏิรูปการศึกษาไทยจำนวนนักเรียน ปี 2557 ในสังกัด สพป.นฐ.1 มี

 โรงเรียน 127 โรงเรียน
    นักเรียน 33,396 คน
   เพศชาย 17,630 คน
 เพศหญิง 15,766 คน

** ข้อมูล ณ 10 มิ.ย.58

» รายละเอียดเพิ่มเติม 

  

***  แบบเก็บ นร. G-1
***  แบบนักเรียนซ้ำซ้อน
***  คู่มือการจัดเก็บข้อมูลค่าพิกัดโรงเรียนด้วย SmartPhone
 ช่อง สพฐ.1
 ช่อง สพฐ.2
 ช่อง สพฐ.3
 ช่อง cat
 ช่อง tot
 รับชมย้อนหลัง

.บรรยากาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1

    


รางวัลคุณภาพและความภาคภูมิใจ

    
  

  

 


ค่านิยม 12 ประการ โรงเรียนบ้านอ้อกระทิง
   24-07-58  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายบริหารสถานศึกษา 58 

   24-07-58  รับย้ายนิติกร ระดับชำนาญการพิเศษ 

   03-07-58  รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ 

   15-06-58  รับย้ายบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) 

   02-06-58  แก้ไขเพิ่มเติมประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกและการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรอง ผอ.และผอ.สถานศึกษา  

 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก รอง ผอ.และผอ.สถานศึกษา สังกัด สพป.นครปฐม เขต 1

  29-08-58  ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน 

   20-05-58  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน   

   28-04-58  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน  

                          ประกาศ รางวัลสูงสุดระดับชาติ (เพิ่มเติม) 

                          วิธีการแก้ไขในกรณีที่ Microsoft Access 2007 (Microsoft Office 2007) ไม่สามารถเปิดข้อมูลใน M-Data ได้

RSS Feed ภาพกิจกรรมจาก สพป.นครปฐม เขต 1
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทยจ... ฮิต
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย เป็นโครงการที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชดำริให้คณะกรรมการนำไปพิจารณาริเริ่มดำเนินนำร่องในประเทศไทย โดยทอดพระเนตรตัวอย่างโครงการนี้คราวเ...
การประชุมเชิงปฏิบัติการใช้ส่อการเรียนการ... ฮิต
24 สิงหาคม 2558 นายมานะ ชื่นค้า รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการใช้สื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพสำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ห้องไพลิ...
การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาว... ฮิต
การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ครั้งที่ 21 ประจำปี 2558 สโมสรไลออนส์สากลภาครวม 310 ประเทศไทย ได้จัดให้มีการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ครั้งที่ 21 ประจำปี 2558 ระดับจังหวัด ณ โร...
พิธีเปิดค่ายทักษะชีวิต. ฮิต
พิธีเปิดค่ายทักษะชีวิต. ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬากลุ่มกำแพงแสน 4 ฮิต
17/08/58 วันนี้การแข่งขันก๊ฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนกำแพงแสน 4 ได้เริ่มขึ้นแล้วค่ะ โดยโรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสนในฐานะเป็นเจ้าภาพในการแข่งขันปีนี้
อ่านกลุ่มข่าวนี้ทั้งหมด
 
RSS Feed ภาพกิจกรรมจากโรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรางอีเม้ย มอบราง... รูปภาพ จำนวน 1 รูป ฮิต
วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2558 นางสาวฉันทนา ภุมมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรางอีเม้ย มอบรางวัลให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านรางอีเม้ยที่ได้รับรางวัลการแข่งขันวิชาการเมื่อวันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2558 ณ โรงเรี...
โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน รับการประเมินส้วมม... ฮิต
โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน รับการประเมินส้วมมาตรฐานระดับภาค
ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีมอบทุนอาหารกลางวัน...
ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีมอบทุนอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม
ประเมินสถานศึกษาพอเพียงโรงเรียนวัดบ่อน้ำ... ฮิต
ประเมินสถานศึกษาพอเพียงโรงเรียนวัดบ่อน้ำจืด
โรงเรียนวัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล จัดกิจกร...
โรงเรียนวัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล จัดกิจกรรมทัศนศึกษา ให้นักเรียนได้ศึกษานอกห้องเรียน
อ่านกลุ่มข่าวนี้ทั้งหมด
 

อ่านทั้งหมด

      

  
   http://www.esanpt1.go.th/web2009/images/clubadmin.gif    
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
ถนนเพชรเกษม ตำบลพระประโทน อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ : 034-253879 , 034-252931
โทรสาร : 034-254373


Webmaster : นายหาญณรงค์ วิไลย
e-mail : hunnakung@gmail.com