สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1

   »  ทำเนียบรอง ผ.อ. สพป.นฐ. 1
   »  ทำเนียบ.อ.กลุ่มในสำนักงาน
   »  ทำเนียบผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ
   »  คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
   »  คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
   »  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต ๑
 
 สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ สพป.นครปฐม เขต ๑

 สูประชาคมอาเซี่ยน 2558  


 
  » มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่ 
 » รายงานการบริหารงานบุคคล 2557
  » รายงานจัดการศึกษา 2557
  » แผนปฎิบัติการ สพป.นฐ. 1 ปีงบประมาณ 2558
  » ราคากลาง วัสดุ ปี งบประมาณ 2557
  » รายงานจัดการศึกษา 2556
  » แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนการจัดการศึกษา ปี 2557
      » แผนปฎิบัติการ สพป.นฐ. 1 ปีงบประมาณ 2557
     »  รายงานบริหารจัดการ โรงเรียนขนาดเล็ก ปีงบประมาณ 2556  
     » School mapping ที่เชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
     » รายงานผลการดำเนินงานระบบควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน พศ. 2544 ปีงบประมาณ 2556
    » เครื่องราชกิจจาฯ สายสะพายประจำปี 2556
    »  สูจิบัตรการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 ระดับเขตการศึกษา
    »  จำนวนนักเรียน ในสังกัด สพป.นฐ ๑
     »  วิจัย Schoolmapping สพป.นครปฐม เขต 1 
    »  แผนบริหารจัดการร.ร.เล็กพ.ศ.2555-2557 
    »  แผนพัฒนาการศึกษาพ.ศ.2555-2558 
    »  แผนปฏิบัติการ สพป.นครปฐม เขต 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 
    »  ระเบียบและราชกิจจานุเบกษา เกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
    »  กรอบนโยบาย สพป.นครปฐม เขต 1
    »  กรอบประเด็นการวิจัยของประเทศไทยให้พร้อมรับสถานการณ์รวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
    »  กระบวนการบริหารความเสี่ยง สพป.นฐ.1
    »  แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 54-56 ฉบับเผยแพร่
    »  ระบบควบคุมภายใน
    »  รวมสาระความรู้
    »  ข้อมูลการแนะแนวการศึกษาฯ
    »  การประเมินสมรรถนะครู
    »  การประเมินสมรรถนะครู (ฉบับปรับปรุง)
    »  มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
    »  แผนควบคุม กำกับ ติดตาม ประเมินผลติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
    »  นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ของ สพป.นฐ.1
    »  เอกสาร ROADMAP จุดเน้นคุณภาพผู้เรียน จุดเปลี่ยนการปฏิรูปการศึกษาไทยจำนวนนักเรียน ปี 2557 ในสังกัด สพป.นฐ.1 มี

 โรงเรียน 127 โรงเรียน
    นักเรียน 33,397 คน
   เพศชาย 17,631 คน
 เพศหญิง 15,766 คน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน_สพป.นฐ.1

** ข้อมูล ณ 10 มิ.ย.58

» รายละเอียดเพิ่มเติม 

  

***  แบบเก็บ นร. G-1
***  แบบนักเรียนซ้ำซ้อน
***  คู่มือการจัดเก็บข้อมูลค่าพิกัดโรงเรียนด้วย SmartPhone
 ช่อง สพฐ.1
 ช่อง สพฐ.2
 ช่อง สพฐ.3
 ช่อง cat
 ช่อง tot
 รับชมย้อนหลัง

.

  ข้าราชการที่ยื่นแบบแสดงความประสงค์ขอกลับไปใช้สิทธิในบำเน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494
( ข้าราชการปัจจุบัน  UNDO ) ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2557 - 30 เมษายน 2558
ให้ไปรับใบรับรองสิทธิ ในบำเน็จบำนาญ ตามพระราชบัญญัติบำเน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494
( แบบ ข.3 ) ที่กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.นครปฐม 1 โดยนำหลักฐาน แบบ ข.2 หรือบัตรประจำตัวประชาชนไปด้วย


บรรยากาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1

    


รางวัลคุณภาพและความภาคภูมิใจ

    
  

  

 


ค่านิยม 12 ประการ โรงเรียนบ้านอ้อกระทิง   03-07-58  รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ 

   15-06-58  รับย้ายบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) 

   02-06-58  แก้ไขเพิ่มเติมประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกและการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรอง ผอ.และผอ.สถานศึกษา 

 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก รอง ผอ.และผอ.สถานศึกษา สังกัด สพป.นครปฐม เขต 1

  29-08-58  ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน 

   20-05-58  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน   

   28-04-58  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 

                          ประกาศ รางวัลสูงสุดระดับชาติ (เพิ่มเติม) 

                          วิธีการแก้ไขในกรณีที่ Microsoft Access 2007 (Microsoft Office 2007) ไม่สามารถเปิดข้อมูลใน M-Data ได้

RSS Feed ภาพกิจกรรมจาก สพป.นครปฐม เขต 1
ติดตามประเมินการดำเนินการสอน ด้วย DLTV ใน... มาใหม่
ติดตามประเมินการดำเนินการสอน ด้วย DLTV ในโรงเรียนขนาดเล็ก
ติดตาม การดำเนินการสอน ด้วย DLTV ในโรงเ... มาใหม่
ติดตาม การดำเนินการสอน ด้วย DLTV ในโรงเรียนขนาดเล็ก
ประชุม ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ฮิต
วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 สพป.นครปฐม เขต 1 จัดประชุม กคศ.เขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมชั้น 2
วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ฮิต
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือจังหวัดนครปฐม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ วันที่ 1 กรกฎาคม ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 พระราชวังสนามจันทร์
โครงการพัฒนาการแนะแนวโรงเรียนขยายโอกาสแล... ฮิต
30 มิถุนายน 2558 ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาการแนะแนวโรงเรียนขยายโอกาสและมัธยมศึกษาตอนต้นที่เชื่อมโยงกับอาชีวศึกษาและผลิตภาพของจังหวัดนครปฐม ปร...
อ่านกลุ่มข่าวนี้ทั้งหมด
 
RSS Feed ภาพกิจกรรมจากโรงเรียน
ผู้ใหญ่ใจดีมอบข้าวสารสำหรับโครงการอาหารก... มาใหม่
ผู้ใหญ่ใจดีมอบข้าวสารสำหรับโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดห้วยม่วง
โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ (ศิลปวิทยาคม) ตรวจสุ... มาใหม่
โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ (ศิลปวิทยาคม) ตรวจสุขภาพนักเรียน
กิจกรรมต้านยาเสพติด รร.วัดทัพหลวง มาใหม่
กิจกรรมต้านยาเสพติด รร.วัดทัพหลวง
กิจกรรมสวดมนต์ประจำสัปดาห์ทุกวันศุกร์ โร... มาใหม่
กิจกรรมสวดมนต์ประจำสัปดาห์ทุกวันศุกร์ โรงเรียนวัดสระสี่มุม
ขอเชิญชม รายการทุ่งแสงตะวัน ช่วงคุณค่าแห...
ขอเชิญชม รายการทุ่งแสงตะวัน ช่วงคุณค่าแห่งการออม "สุดยอดนักออม" รร.วัดทัพหลวง
อ่านกลุ่มข่าวนี้ทั้งหมด
 

อ่านทั้งหมด

      

  
   http://www.esanpt1.go.th/web2009/images/clubadmin.gif    
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
ถนนเพชรเกษม ตำบลพระประโทน อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ : 034-253879 , 034-252931
โทรสาร : 034-254373


Webmaster : นายหาญณรงค์ วิไลย
e-mail : hunnakung@gmail.com