สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1

   »  ทำเนียบรอง ผ.อ. สพป.นฐ. 1
   »  ทำเนียบ.อ.กลุ่มในสำนักงาน
   »  ทำเนียบผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ
   »  คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
   »  คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
   »  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต ๑
 
 สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ สพป.นครปฐม เขต ๑

 สูประชาคมอาเซี่ยน 2558  


 
 » รายงานการบริหารงานบุคคล 2557
  » รายงานจัดการศึกษา 2557
  » แผนปฎิบัติการ สพป.นฐ. 1 ปีงบประมาณ 2558
  » ราคากลาง วัสดุ ปี งบประมาณ 2557
  » รายงานจัดการศึกษา 2556
  » แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนการจัดการศึกษา ปี 2557
      » แผนปฎิบัติการ สพป.นฐ. 1 ปีงบประมาณ 2557
     »  รายงานบริหารจัดการ โรงเรียนขนาดเล็ก ปีงบประมาณ 2556  
     » School mapping ที่เชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
     » รายงานผลการดำเนินงานระบบควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน พศ. 2544 ปีงบประมาณ 2556
    » เครื่องราชกิจจาฯ สายสะพายประจำปี 2556
    »  สูจิบัตรการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 ระดับเขตการศึกษา
    »  จำนวนนักเรียน ในสังกัด สพป.นฐ ๑
     »  วิจัย Schoolmapping สพป.นครปฐม เขต 1 
    »  รายงานการบริหารงานบุคคล 2555 
    »  แผนบริหารจัดการร.ร.เล็กพ.ศ.2555-2557 
    »  แผนพัฒนาการศึกษาพ.ศ.2555-2558 
    »  รายงานผลการบริหารจัดการร.ร.เล็กปี 2555 
    »  รายงานการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 
    »  แผนปฏิบัติการ สพป.นครปฐม เขต 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 
    »  ระเบียบและราชกิจจานุเบกษา เกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
    »  ความต้องการอัตรากำลังครู ปีการศึกษา 2555
    »  รายงานการจัดการศึกษา 2554
    »  แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2555
    »  กรอบนโยบาย สพป.นครปฐม เขต 1
    »  กรอบประเด็นการวิจัยของประเทศไทยให้พร้อมรับสถานการณ์รวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
    »  กระบวนการบริหารความเสี่ยง สพป.นฐ.1
    »  แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 54-56 ฉบับเผยแพร่
    »  คู่มือคำรับรองปี 2554 สพป.นครปฐม เขต 1
    »  ระบบควบคุมภายใน
    »  ระเบียบ สพป.นครปฐม เขต 1 ว่าด้วยการจัดตั้งกลุ่มโรงเรียน พ.ศ.2554
    »  แผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัด 2554
    »  รวมสาระความรู้
    »  ข้อมูลการแนะแนวการศึกษาฯ
    »  การประเมินสมรรถนะครู
    »  การประเมินสมรรถนะครู (ฉบับปรับปรุง)
    »  แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดนครปฐม (2553-2556)
    »  มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
    »  ตารางจำนวนนักเรียนจำแนกตามชั้น เพศ ของโรงเรียน สพป.นฐ.1 ปี 2554
    »  หลักสูตร 51
    »  แผนควบคุม กำกับ ติดตาม ประเมินผลติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
    »  นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ของ สพป.นฐ.1
    »  แผนพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กพ.ศ.53-55(ฉบับ6ต.ค.53)
    »  เอกสาร ROADMAP จุดเน้นคุณภาพผู้เรียน จุดเปลี่ยนการปฏิรูปการศึกษาไทยจำนวนนักเรียน ปี 2557 ในสังกัด สพป.นฐ.1 มี

 โรงเรียน 128 โรงเรียน
    นักเรียน 33,493 คน
   เพศชาย 17,724 คน
 เพศหญิง 15,769 คน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน_สพป.นฐ.1

** ข้อมูล ณ 10 มิ.ย.57

» รายละเอียดเพิ่มเติม 

***  แบบเก็บ นร. G-1
***  แบบนักเรียนซ้ำซ้อน
***  คู่มือการจัดเก็บข้อมูลค่าพิกัดโรงเรียนด้วย SmartPhone
 ช่อง สพฐ.1
 ช่อง สพฐ.2
 ช่อง สพฐ.3
 ช่อง cat
 ช่อง tot
 รับชมย้อนหลัง


บรรยากาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1

    


รางวัลคุณภาพและความภาคภูมิใจ

    
  

  


ค่านิยม 12 ประการ โรงเรียนบ้านอ้อกระทิง
ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคคเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นและมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1

   03-03-58  รายละเอียดให้ดูในเอกสารที่แนบ
.........................................................................................

   25-02-58  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งครูผู้ช่วย 

   25-02-58  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก รอง ผอ.และผอ.สถานศึกษา สังกัด สพป.นครปฐม เขต 1 

   16-02-58  ซักซ้อมความเข้าใจการสมัครคัดเลือกตำแหน่งครูผู้ช่วย 

   10-02-58  ประกาศรับสมัครคัดเลือกครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ

   06-02-58  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ผอ.และรองผอ.สถานศึกษา

   23-01-58  ประกาศรับสมัครคัดเลือกรอง ผอ. และ ผอ.สถานศึกษา โรงเรียนที่ต้องการส่งภาพกิจกรรมของโรงเรียนขึ้นหน้าเว็บไซต์ สพป.นครปฐม เขต 1 ให้จัดส่งภาพกิจกรรมพร้อมข้อมูลมาที่ คุณเบญญพัฒน์ สุอมรา e-mail : taya_fa@hotmail.com หรือ pr.esanpt1@gmail.com

 e-mail สพป.นครปฐม เขต 1 esanpt1@esanpt1.go.th

วิธีการแก้ไขในกรณีที่ Microsoft Access 2007 (Microsoft Office 2007) ไม่สามารถเปิดข้อมูลใน M-Data ได้ [รายละเอียด]

RSS Feed ภาพกิจกรรมจาก สพป.นครปฐม เขต 1
โครงการอบรมการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใ...
24 เมษายน 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยกลุ่มอำนวยการ จัดโครงการอบรมการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของสถานศึกษา ณ ห้องกิ่งดาว โรงแรมเวล
ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 เป็นคณะกรรมการติดตาม...
ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 เป็นคณะกรรมการติดตามสถานการณ์การสอบครูผู้ช่วย ณ สพป.กาญจนบุรี เขต 4
ประชุม ผอ.สพป.ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2558... ฮิต
ประชุม ผอ.สพป.ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2558
สังเกตการจัดการเรียนการสอนด้วยสื่อทางไกล... ฮิต
สังเกตการจัดการเรียนการสอนด้วยสื่อทางไกลผ่านดาวเทียม
แข่งศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ก... ฮิต
วันที่ 10 เมษายน 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จัดการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพ...
อ่านกลุ่มข่าวนี้ทั้งหมด
 
RSS Feed ภาพกิจกรรมจากโรงเรียน
กิจกรรมวิทยาศาสตร์ โรงเรียนวัดทัพหลวง รูปภาพ จำนวน 1 รูป ฮิต
นักศึกษาจากม.ราชภัฏนครปฐมเอกวิทยาศาสตร์มาจัดกิจกรรม ให้นักเรียนโรงเรียนวัดทัพหลวงโดยมีทั้งหมด 7 ฐาน ในการพํฒนากระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ โดยมีนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่6 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข...
โรงเรียนอนุบาลนครปฐมจัดพิธีมอบวุฒิบัตรแก... รูปภาพ จำนวน 1 รูป ฮิต
โรงเรียนอนุบาลนครปฐมจัดพิธีมอบวุฒิบัตรแก่.น.ร.ที่จบการศึกษา
ร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเก... รูปภาพ จำนวน 4 รูป ฮิต
31 มีนาคม 2558 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.นครปฐม เขต 1  ร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า
นักเรียนโรงเรียนอนุบาลกำแพงแสนชมภาพยนต์เ... ฮิต
นักเรียนโรงเรียนอนุบาลกำแพงแสนชมภาพยนต์เคลื่อนที่
โรงเรียนวัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์) จัดพิธ... ฮิต
โรงเรียนวัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์) จัดพิธีมอบเกียรติบัตร และ ปพ.1 ปีการศึกษา 2557
อ่านกลุ่มข่าวนี้ทั้งหมด
 

อ่านทั้งหมด

      

  
   http://www.esanpt1.go.th/web2009/images/clubadmin.gif    
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
ถนนเพชรเกษม ตำบลพระประโทน อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ : 034-253879 , 034-252931
โทรสาร : 034-254373


Webmaster : นายหาญณรงค์ วิไลย
e-mail : hunnakung@gmail.com