สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1

   »  ทำเนียบรอง ผ.อ. สพป.นฐ. 1
   »  ทำเนียบ.อ.กลุ่มในสำนักงาน
   »  ทำเนียบผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ
   »  คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
   »  คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
   »  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต ๑
 
 สูประชาคมอาเซี่ยน 2558  


 
  » ราคากลาง วัสดุ ปี งบประมาณ 2558
  » มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่ 
 » รายงานการบริหารงานบุคคล 2557
  » รายงานจัดการศึกษา 2557
  » แผนปฎิบัติการ สพป.นฐ. 1 ปีงบประมาณ 2558
  » แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนการจัดการศึกษา ปี 2557
     » School mapping ที่เชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
     »  วิจัย Schoolmapping สพป.นครปฐม เขต 1 
    »  แผนบริหารจัดการร.ร.เล็กพ.ศ.2555-2557 
    »  แผนพัฒนาการศึกษาพ.ศ.2555-2558 
    »  ระเบียบและราชกิจจานุเบกษา เกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
    »  กรอบนโยบาย สพป.นครปฐม เขต 1
    »  กรอบประเด็นการวิจัยของประเทศไทยให้พร้อมรับสถานการณ์รวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
    »  กระบวนการบริหารความเสี่ยง สพป.นฐ.1
    »  ระบบควบคุมภายใน
    »  รวมสาระความรู้
    »  ข้อมูลการแนะแนวการศึกษาฯ
    »  การประเมินสมรรถนะครู
    »  การประเมินสมรรถนะครู (ฉบับปรับปรุง)
    »  แผนควบคุม กำกับ ติดตาม ประเมินผลติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
    »  นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ของ สพป.นฐ.1
    »  เอกสาร ROADMAP จุดเน้นคุณภาพผู้เรียน จุดเปลี่ยนการปฏิรูปการศึกษาไทยจำนวนนักเรียน ปี 2557 ในสังกัด สพป.นฐ.1 มี

 โรงเรียน 127 โรงเรียน
    นักเรียน 33,396 คน
   เพศชาย 17,630 คน
 เพศหญิง 15,766 คน

** ข้อมูล ณ 10 มิ.ย.58

» รายละเอียดเพิ่มเติม 

  

***  แบบเก็บ นร. G-1
***  แบบนักเรียนซ้ำซ้อน
***  คู่มือการจัดเก็บข้อมูลค่าพิกัดโรงเรียนด้วย SmartPhone
 ช่อง สพฐ.1
 ช่อง สพฐ.2
 ช่อง สพฐ.3
 ช่อง cat
 ช่อง tot
 รับชมย้อนหลัง


บรรยากาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1

    


รางวัลคุณภาพและความภาคภูมิใจ

    
  

  

 


ค่านิยม 12 ประการ โรงเรียนบ้านอ้อกระทิง
   24-07-58  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายบริหารสถานศึกษา 58 

   24-07-58  รับย้ายนิติกร ระดับชำนาญการพิเศษ 

   03-07-58  รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ 

   15-06-58  รับย้ายบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) 

   02-06-58  แก้ไขเพิ่มเติมประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกและการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรอง ผอ.และผอ.สถานศึกษา  

 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก รอง ผอ.และผอ.สถานศึกษา สังกัด สพป.นครปฐม เขต 1

  29-08-58  ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน 

   20-05-58  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน   

   28-04-58  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน  

                          ประกาศ รางวัลสูงสุดระดับชาติ (เพิ่มเติม) 

                          วิธีการแก้ไขในกรณีที่ Microsoft Access 2007 (Microsoft Office 2007) ไม่สามารถเปิดข้อมูลใน M-Data ได้

RSS Feed ภาพกิจกรรมจาก สพป.นครปฐม เขต 1
สพป.นครปฐม เขต 1 สืบสานประเพณีถวายเทียนเข... ฮิต
นายจรูญ แลกาญจน์ นายมานะ ชื่นค้า รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 พร้อมด้วยข้าราชการในสำนักงาน ร่วมกันถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ณ วัดพระประโทณเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำระบบแนะแนวตามโค...
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมให้เกียรติเป็นประธานประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำระบบแนะแนวตามโครงการพัฒนาการแนะแนวโรงเรียนขยายโอกาสและมัธยมศึกษาตอนต้นที่เชื่อมโยงกับอาชีวศึกษาและผลิตภาพของจังหวัดนครปฐม
จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระบรมโอรส...
จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 28 กรกฎาคม 2558
พิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร เฉ...
พิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 63 พรรษา
การคัดเลือกศึกษานิเทศก์ ดีเด่น ด้านการนิเ... ฮิต
การคัดเลือกศึกษานิเทศก์ ดีเด่น ด้านการนิเทศการศึกษา ศึกษานิเทศก์ดีเด่นและศึกษานิเทศก์ต้นแบบ ประจำปี 2558
อ่านกลุ่มข่าวนี้ทั้งหมด
 
RSS Feed ภาพกิจกรรมจากโรงเรียน
วารสารประชาสัมพันธ์ "ลีลาวดีสาร ฉบับที่ ...
วารสารประชาสัมพันธ์ "ลีลาวดีสาร ฉบับที่ 43" โรงเรียนวัดสามง่าม
โรงเรียนวัดใหม่ดอนทรายดูงาน BBL โรงเรียน...
โรงเรียนวัดใหม่ดอนทรายดูงาน BBL โรงเรียนโรงเรียนวัดบางใหญ่ บางปลาม้า สุพรรณบุรี
โรงเรียนวัดบ้านยาง จ.นครปฐม ประเมินคุณภา...
ประเมินคุณภาพภายใน 2558 โรงเรียนวัดบ้านยาง จ.นครปฐม
รร.บ้านอ้อกระทิงทัศนศึกษา ม.เกษตรศาสตร์
พาเด็กๆปฐมวัยโรงเรียนบ้านอ้อกระทิงทัศนศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนซึ่งเด็กกำลังเรียนรู้เกี่ยวกับการจักประสบการณ์แบโครงการ กำลังสนใจเรียนรู้เรื่องความลับของดอกดาวเรือง
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม นำเทียนพรรษาไปถวาย
28 กรกฎาคม 2558 ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลนครปฐม นำเทียนพรรษาไปถวาย
อ่านกลุ่มข่าวนี้ทั้งหมด
 

อ่านทั้งหมด

      

  
   http://www.esanpt1.go.th/web2009/images/clubadmin.gif    
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
ถนนเพชรเกษม ตำบลพระประโทน อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ : 034-253879 , 034-252931
โทรสาร : 034-254373


Webmaster : นายหาญณรงค์ วิไลย
e-mail : hunnakung@gmail.com