สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1

   »  ทำเนียบรอง ผ.อ. สพป.นฐ. 1
   »  ทำเนียบ.อ.กลุ่มในสำนักงาน
   »  ทำเนียบผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ
   »  คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
   »  คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
   »  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต ๑
 
 สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ สพป.นครปฐม เขต ๑

 สูประชาคมอาเซี่ยน 2558  


 
  » ราคากลาง วัสดุ ปี งบประมาณ 2557
  » รายงานจัดการศึกษา 2556
  » แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนการจัดการศึกษา ปี 2557
  » แผนปฎิบัติการ สพป.นฐ. 1 ปีงบประมาณ 2557
  »  รายงานบริหารจัดการ โรงเรียนขนาดเล็ก ปีงบประมาณ 2556  
     » School mapping ที่เชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
     » รายงานผลการดำเนินงานระบบควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน พศ. 2544 ปีงบประมาณ 2556
    » เครื่องราชกิจจาฯ สายสะพายประจำปี 2556
    »  สูจิบัตรการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 ระดับเขตการศึกษา
    »  จำนวนนักเรียน ในสังกัด สพป.นฐ ๑
     »  วิจัย Schoolmapping สพป.นครปฐม เขต 1 
    »  รายงานการบริหารงานบุคคล 2555 
    »  แผนบริหารจัดการร.ร.เล็กพ.ศ.2555-2557 
    »  แผนพัฒนาการศึกษาพ.ศ.2555-2558 
    »  รายงานผลการบริหารจัดการร.ร.เล็กปี 2555 
    »  รายงานการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 
    »  แผนปฏิบัติการ สพป.นครปฐม เขต 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 
    »  ระเบียบและราชกิจจานุเบกษา เกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
    »  ความต้องการอัตรากำลังครู ปีการศึกษา 2555
    »  รายงานการจัดการศึกษา 2554
    »  แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2555
    »  กรอบนโยบาย สพป.นครปฐม เขต 1
    »  กรอบประเด็นการวิจัยของประเทศไทยให้พร้อมรับสถานการณ์รวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
    »  กระบวนการบริหารความเสี่ยง สพป.นฐ.1
    »  แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 54-56 ฉบับเผยแพร่
    »  คู่มือคำรับรองปี 2554 สพป.นครปฐม เขต 1
    »  ระบบควบคุมภายใน
    »  ระเบียบ สพป.นครปฐม เขต 1 ว่าด้วยการจัดตั้งกลุ่มโรงเรียน พ.ศ.2554
    »  แผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัด 2554
    »  รวมสาระความรู้
    »  ข้อมูลการแนะแนวการศึกษาฯ
    »  การประเมินสมรรถนะครู
    »  การประเมินสมรรถนะครู (ฉบับปรับปรุง)
    »  แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดนครปฐม (2553-2556)
    »  มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
    »  ตารางจำนวนนักเรียนจำแนกตามชั้น เพศ ของโรงเรียน สพป.นฐ.1 ปี 2554
    »  หลักสูตร 51
    »  แผนควบคุม กำกับ ติดตาม ประเมินผลติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
    »  นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ของ สพป.นฐ.1
    »  แผนพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กพ.ศ.53-55(ฉบับ6ต.ค.53)
    »  เอกสาร ROADMAP จุดเน้นคุณภาพผู้เรียน จุดเปลี่ยนการปฏิรูปการศึกษาไทยสถิติผู้เข้าชมปี 2555
สถิติผู้เข้าชมปี 2554
สถิติผู้เข้าชมปี 2553
สถิติผู้เข้าชมปี 2552


จำนวนนักเรียน ปี 2557 ในสังกัด สพป.นฐ.1 มี

 โรงเรียน 128 โรงเรียน
    นักเรียน 33,493 คน
   เพศชาย 17,724 คน
 เพศหญิง 15,769 คน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน_สพป.นฐ.1

** ข้อมูล ณ 10 มิ.ย.57

» รายละเอียดเพิ่มเติม 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวล่าสุด  ฉลองชัยได้ถ้วยกันทุกเขต จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 470 ครั้ง    
หน้าแรก ภาพกิจกรรมจาก สพป.นครปฐม เขต 1 :  RSS Feed
หัวข้อข่าวจำนวนผู้อ่านทั้งหมดความคิดเห็นวันที่
 วันที่ 3 ของการฝึกประสบการณ์จริงในสถานศึกษาของ ว่าท... จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 61 ครั้ง61028 ส.ค. 2557
 โรงเรียนวัดวังเย็นได้รับมอบหมายในการจัดงานแข่งขันศ... 1 รูป จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 22 ครั้ง22028 ส.ค. 2557
 ประเมินแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการการอ่านตามโครงก... จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 80 ครั้ง80026 ส.ค. 2557
 วันที่ 2 การ เข้ารับการฝึกปฏิบัติเรียนรู้สภาพจริง... จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 36 ครั้ง36026 ส.ค. 2557
 สพป.นครปฐม เขต 1 จัดอบรม DEA จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 71 ครั้ง71026 ส.ค. 2557
  สพป.นครปฐม เขต 1 ต้อนรับว่าที่ ผอ.เขต รุ่น 1 เข้า... จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 67 ครั้ง67025 ส.ค. 2557
 พิธีรับตราพระราชทานบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 176 ครั้ง176015 ส.ค. 2557
 สพป.นครปฐม เขต 1 จัดกิจกรรม Big Cleaning Day จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 97 ครั้ง97013 ส.ค. 2557
 เฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 12 สิงหาคม 2557 แด่สมเด็... จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 67 ครั้ง67013 ส.ค. 2557
 อบรมปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบอ... จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 121 ครั้ง121009 ส.ค. 2557
ทั้งหมด
 หน้าแรก ภาพกิจกรรมจากโรงเรียน :  RSS Feed
หัวข้อข่าวจำนวนผู้อ่านทั้งหมดความคิดเห็นวันที่
 โรงเรียนบ้านลำพยากิจกรรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น... 1 รูป จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 56 ครั้ง56026 ส.ค. 2557
  โรงเรียนวัดบ้านหลวง (บัวราษฎร์บำรุง ) จัดกิจกรรม... จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 47 ครั้ง47026 ส.ค. 2557
 พิธีรับมอบ และเปิดอาคารเรียนพระครูประยุตนวการ 3 โร... จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 33 ครั้ง33025 ส.ค. 2557
 โรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์ได้จัดกิจกรรมวันนักวิทยา... 2 รูป จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 37 ครั้ง37025 ส.ค. 2557
 โรงเรียนวัดปลักไม้ลายจัดกิจกรรมวันอาเซียนเดย์ 3 รูป17025 ส.ค. 2557
 โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา ศูนย์สาระการเรียนรู้กา...17025 ส.ค. 2557
 นักเรียนโรงเรียนวัดสามควายเผือกได้รับรางวัลการแข่ง... 6 รูป จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 23 ครั้ง23025 ส.ค. 2557
 โรงเรียน อนุบาลกำแพงแสน มอบเกียรติบัตรนักเรียนแข่ง... 1 รูป10025 ส.ค. 2557
 ทาสีใหม่ ให้น้อง ณ โรงเรียนวัดตะโกสูง11025 ส.ค. 2557
 กิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อย โรงเรียนวัดทัพหลวง จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 24 ครั้ง24025 ส.ค. 2557
ทั้งหมด
 
ข่าวยอดนิยม
 สพป.นครปฐม เขต 1 ยินดีต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 1 รูป จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 1877 ครั้ง17 ส.ค. 2554
 รวมศิลป์สร้างสรรค์ ผลงานของนักเรียนโรงเรียนบ้านรางมะเดื่อ 4 รูป จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 1729 ครั้ง18 ม.ค. 2556
 สพป.นครปฐม เขต 1 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 17 ตำแหน่ง จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 1444 ครั้ง01 พ.ย. 2553
 ผลการแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 1279 ครั้ง13 ธ.ค. 2555
 ขอแสดงความยินดีกับครูอรษา เณรตาก้อง ร.ร.บ้านอ้อกระทิง จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 1268 ครั้ง06 ม.ค. 2555
 ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 1256 ครั้ง30 มี.ค. 2555
 ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา 4 รูป จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 1108 ครั้ง25 ต.ค. 2555
 สพป.นครปฐม เขต 1 ทำบุญเนื่องในวันสงกรานต์ จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 1078 ครั้ง10 เม.ย. 2555
 ประกาศ Best Practice การขับเคลื่อนการพัฒนาหลักสูตรสู่อาเซียน จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 1075 ครั้ง10 ต.ค. 2554
 ลงนามคำสั่งเลื่อนเปิดสถานศึกษา จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 1072 ครั้ง30 ต.ค. 2554


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
ถนนเพชรเกษม ตำบลพระประโทน อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ : 034-253879 , 034-252931
โทรสาร : 034-254373


Webmaster : นายหาญณรงค์ วิไลย
e-mail : hunnakung@gmail.com