สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1

   »  ทำเนียบรอง ผ.อ. สพป.นฐ. 1
   »  ทำเนียบ.อ.กลุ่มในสำนักงาน
   »  ทำเนียบผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ
   »  คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
   »  คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
   »  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต ๑
 
 สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ สพป.นครปฐม เขต ๑

 สูประชาคมอาเซี่ยน 2558  


 
 » รายงานการบริหารงานบุคคล 2557
  » รายงานจัดการศึกษา 2557
  » แผนปฎิบัติการ สพป.นฐ. 1 ปีงบประมาณ 2558
  » ราคากลาง วัสดุ ปี งบประมาณ 2557
  » รายงานจัดการศึกษา 2556
  » แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนการจัดการศึกษา ปี 2557
      » แผนปฎิบัติการ สพป.นฐ. 1 ปีงบประมาณ 2557
     »  รายงานบริหารจัดการ โรงเรียนขนาดเล็ก ปีงบประมาณ 2556  
     » School mapping ที่เชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
     » รายงานผลการดำเนินงานระบบควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน พศ. 2544 ปีงบประมาณ 2556
    » เครื่องราชกิจจาฯ สายสะพายประจำปี 2556
    »  สูจิบัตรการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 ระดับเขตการศึกษา
    »  จำนวนนักเรียน ในสังกัด สพป.นฐ ๑
     »  วิจัย Schoolmapping สพป.นครปฐม เขต 1 
    »  รายงานการบริหารงานบุคคล 2555 
    »  แผนบริหารจัดการร.ร.เล็กพ.ศ.2555-2557 
    »  แผนพัฒนาการศึกษาพ.ศ.2555-2558 
    »  รายงานผลการบริหารจัดการร.ร.เล็กปี 2555 
    »  รายงานการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 
    »  แผนปฏิบัติการ สพป.นครปฐม เขต 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 
    »  ระเบียบและราชกิจจานุเบกษา เกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
    »  ความต้องการอัตรากำลังครู ปีการศึกษา 2555
    »  รายงานการจัดการศึกษา 2554
    »  แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2555
    »  กรอบนโยบาย สพป.นครปฐม เขต 1
    »  กรอบประเด็นการวิจัยของประเทศไทยให้พร้อมรับสถานการณ์รวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
    »  กระบวนการบริหารความเสี่ยง สพป.นฐ.1
    »  แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 54-56 ฉบับเผยแพร่
    »  คู่มือคำรับรองปี 2554 สพป.นครปฐม เขต 1
    »  ระบบควบคุมภายใน
    »  ระเบียบ สพป.นครปฐม เขต 1 ว่าด้วยการจัดตั้งกลุ่มโรงเรียน พ.ศ.2554
    »  แผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัด 2554
    »  รวมสาระความรู้
    »  ข้อมูลการแนะแนวการศึกษาฯ
    »  การประเมินสมรรถนะครู
    »  การประเมินสมรรถนะครู (ฉบับปรับปรุง)
    »  แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดนครปฐม (2553-2556)
    »  มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
    »  ตารางจำนวนนักเรียนจำแนกตามชั้น เพศ ของโรงเรียน สพป.นฐ.1 ปี 2554
    »  หลักสูตร 51
    »  แผนควบคุม กำกับ ติดตาม ประเมินผลติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
    »  นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ของ สพป.นฐ.1
    »  แผนพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กพ.ศ.53-55(ฉบับ6ต.ค.53)
    »  เอกสาร ROADMAP จุดเน้นคุณภาพผู้เรียน จุดเปลี่ยนการปฏิรูปการศึกษาไทยจำนวนนักเรียน ปี 2557 ในสังกัด สพป.นฐ.1 มี

 โรงเรียน 128 โรงเรียน
    นักเรียน 33,493 คน
   เพศชาย 17,724 คน
 เพศหญิง 15,769 คน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน_สพป.นฐ.1

** ข้อมูล ณ 10 มิ.ย.57

» รายละเอียดเพิ่มเติม 

***  แบบเก็บ นร. G-1
***  แบบนักเรียนซ้ำซ้อน
***  คู่มือการจัดเก็บข้อมูลค่าพิกัดโรงเรียนด้วย SmartPhone
 ช่อง สพฐ.1
 ช่อง สพฐ.2
 ช่อง สพฐ.3
 ช่อง cat
 ช่อง tot
 รับชมย้อนหลัง


ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวล่าสุด  ฉลองชัยได้ถ้วยกันทุกเขต จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 613 ครั้ง    
หน้าแรก ภาพกิจกรรมจาก สพป.นครปฐม เขต 1 :  RSS Feed
หัวข้อข่าวจำนวนผู้อ่านทั้งหมดความคิดเห็นวันที่
 ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 ร่วมออกรายการถ่ายทอดสด เรื่อง ... จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 29 ครั้ง29001 พ.ค. 2558
 การประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศก... จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 25 ครั้ง25030 เม.ย. 2558
 ยินดีต้อนรับ คณะ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ ชุดใหม่ จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 48 ครั้ง48030 เม.ย. 2558
 ประชุมคณะวิทยากรเตรียมความพร้อมการประเมินภาษาไทย สพ... จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 56 ครั้ง56028 เม.ย. 2558
 ทุนการศึกษา “โครงการน้ำพระทัยสมเด็จพระสังฆราช” จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 28 ครั้ง28027 เม.ย. 2558
 โครงการอบรมการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ... จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 26 ครั้ง26024 เม.ย. 2558
  ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 เป็นคณะกรรมการติดตามสถานการณ์ก... จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 24 ครั้ง24024 เม.ย. 2558
 ประชุม ผอ.สพป.ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2558 จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 69 ครั้ง69021 เม.ย. 2558
 สังเกตการจัดการเรียนการสอนด้วยสื่อทางไกลผ่านดาวเที... จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 58 ครั้ง58020 เม.ย. 2558
 แข่งศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปี... จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 72 ครั้ง72010 เม.ย. 2558
ทั้งหมด
 หน้าแรก ภาพกิจกรรมจากโรงเรียน :  RSS Feed
หัวข้อข่าวจำนวนผู้อ่านทั้งหมดความคิดเห็นวันที่
 การประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมพร้อมในการประเมินความสาม... จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 22 ครั้ง22001 พ.ค. 2558
 กิจกรรมวิทยาศาสตร์ โรงเรียนวัดทัพหลวง 1 รูป จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 45 ครั้ง45031 มี.ค. 2558
 โรงเรียนอนุบาลนครปฐมจัดพิธีมอบวุฒิบัตรแก่.น.ร.ที่จ... 1 รูป จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 81 ครั้ง81031 มี.ค. 2558
 ร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู... 4 รูป จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 41 ครั้ง41031 มี.ค. 2558
 นักเรียนโรงเรียนอนุบาลกำแพงแสนชมภาพยนต์เคลื่อนที่ จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 79 ครั้ง79025 มี.ค. 2558
  โรงเรียนวัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์) จัดพิธีมอบเกียรต... จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 80 ครั้ง80025 มี.ค. 2558
 โรงเรียนวัดบ้านหลวง จัดกิจกรรม ทัศนศึกษาอุทยานร.2แล...15025 มี.ค. 2558
 โรงเรียนวัดวังน้ำเขียว จัดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์...14025 มี.ค. 2558
 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนวัดบ้านหลวง จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 22 ครั้ง22025 มี.ค. 2558
 การประชุมรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 255...17025 มี.ค. 2558
ทั้งหมด
 
ข่าวยอดนิยม
 รวมศิลป์สร้างสรรค์ ผลงานของนักเรียนโรงเรียนบ้านรางมะเดื่อ 4 รูป จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 2768 ครั้ง18 ม.ค. 2556
 บรรยากากาศการประกวดพานพุ่มดอกไม้สด...... จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 2449 ครั้ง21 ก.พ. 2557
 สพป.นครปฐม เขต 1 ยินดีต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 1 รูป จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 2155 ครั้ง17 ส.ค. 2554
 ผลการแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 2142 ครั้ง13 ธ.ค. 2555
 สพป.นครปฐม เขต 1 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 17 ตำแหน่ง จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 1666 ครั้ง01 พ.ย. 2553
 ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 1526 ครั้ง30 มี.ค. 2555
 ขอแสดงความยินดีกับครูอรษา เณรตาก้อง ร.ร.บ้านอ้อกระทิง จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 1524 ครั้ง06 ม.ค. 2555
 ประกาศ Best Practice การขับเคลื่อนการพัฒนาหลักสูตรสู่อาเซียน จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 1523 ครั้ง10 ต.ค. 2554
 โรงเรียนบ้านหัวถนนได้จัดกิจกรรมสอนการผูกผ้าประดับ จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 1397 ครั้ง05 ก.ย. 2556
 ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา 4 รูป จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 1250 ครั้ง25 ต.ค. 2555


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
ถนนเพชรเกษม ตำบลพระประโทน อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ : 034-253879 , 034-252931
โทรสาร : 034-254373


Webmaster : นายหาญณรงค์ วิไลย
e-mail : hunnakung@gmail.com