สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1

   »  ทำเนียบรอง ผ.อ. สพป.นฐ. 1
   »  ทำเนียบ.อ.กลุ่มในสำนักงาน
   »  ทำเนียบผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ
   »  คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
   »  คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
   »  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา


คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต ๑
 
 สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ สพป.นครปฐม เขต ๑

 สูประชาคมอาเซี่ยน 2558  


 
  » ราคากลาง วัสดุ ปี งบประมาณ 2557
  » รายงานจัดการศึกษา 2556
  » แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนการจัดการศึกษา ปี 2557
  » แผนปฎิบัติการ สพป.นฐ. 1 ปีงบประมาณ 2557
  »  รายงานบริหารจัดการ โรงเรียนขนาดเล็ก ปีงบประมาณ 2556  
     » School mapping ที่เชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
     » รายงานผลการดำเนินงานระบบควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน พศ. 2544 ปีงบประมาณ 2556
    » เครื่องราชกิจจาฯ สายสะพายประจำปี 2556
    »  สูจิบัตรการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 ระดับเขตการศึกษา
    »  จำนวนนักเรียน ในสังกัด สพป.นฐ ๑
     »  วิจัย Schoolmapping สพป.นครปฐม เขต 1 
    »  รายงานการบริหารงานบุคคล 2555 
    »  แผนบริหารจัดการร.ร.เล็กพ.ศ.2555-2557 
    »  แผนพัฒนาการศึกษาพ.ศ.2555-2558 
    »  รายงานผลการบริหารจัดการร.ร.เล็กปี 2555 
    »  รายงานการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 
    »  แผนปฏิบัติการ สพป.นครปฐม เขต 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 
    »  ระเบียบและราชกิจจานุเบกษา เกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
    »  ความต้องการอัตรากำลังครู ปีการศึกษา 2555
    »  รายงานการจัดการศึกษา 2554
    »  แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2555
    »  กรอบนโยบาย สพป.นครปฐม เขต 1
    »  กรอบประเด็นการวิจัยของประเทศไทยให้พร้อมรับสถานการณ์รวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
    »  กระบวนการบริหารความเสี่ยง สพป.นฐ.1
    »  แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 54-56 ฉบับเผยแพร่
    »  คู่มือคำรับรองปี 2554 สพป.นครปฐม เขต 1
    »  ระบบควบคุมภายใน
    »  ระเบียบ สพป.นครปฐม เขต 1 ว่าด้วยการจัดตั้งกลุ่มโรงเรียน พ.ศ.2554
    »  แผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัด 2554
    »  รวมสาระความรู้
    »  ข้อมูลการแนะแนวการศึกษาฯ
    »  การประเมินสมรรถนะครู
    »  การประเมินสมรรถนะครู (ฉบับปรับปรุง)
    »  แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดนครปฐม (2553-2556)
    »  มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
    »  ตารางจำนวนนักเรียนจำแนกตามชั้น เพศ ของโรงเรียน สพป.นฐ.1 ปี 2554
    »  หลักสูตร 51
    »  แผนควบคุม กำกับ ติดตาม ประเมินผลติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
    »  นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ของ สพป.นฐ.1
    »  แผนพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กพ.ศ.53-55(ฉบับ6ต.ค.53)
    »  เอกสาร ROADMAP จุดเน้นคุณภาพผู้เรียน จุดเปลี่ยนการปฏิรูปการศึกษาไทยสถิติผู้เข้าชมปี 2555
สถิติผู้เข้าชมปี 2554
สถิติผู้เข้าชมปี 2553
สถิติผู้เข้าชมปี 2552


จำนวนนักเรียน ปี 2557 ในสังกัด สพป.นฐ.1 มี

 โรงเรียน 128 โรงเรียน
    นักเรียน 33,493 คน
   เพศชาย 17,724 คน
 เพศหญิง 15,769 คน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน_สพป.นฐ.1

** ข้อมูล ณ 10 มิ.ย.57

» รายละเอียดเพิ่มเติม 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวล่าสุด  ฉลองชัยได้ถ้วยกันทุกเขต จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 527 ครั้ง    
หน้าแรก ภาพกิจกรรมจาก สพป.นครปฐม เขต 1 :  RSS Feed
หัวข้อข่าวจำนวนผู้อ่านทั้งหมดความคิดเห็นวันที่
 ร่วมพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน ณ วัดพระประโทณเจดีย์ ...14031 ต.ค. 2557
 สพป.นครปฐม เขต 1 อบรมครูสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พ... จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 21 ครั้ง21031 ต.ค. 2557
 สพป.นครปฐม เขต 1 ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมห... 2 รูป จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 34 ครั้ง34024 ต.ค. 2557
 ประชุมประจำเดือนสถานศึกษาเอกชน 1/2557 จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 43 ครั้ง43017 ต.ค. 2557
 ประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ... 4 รูป จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 71 ครั้ง71015 ต.ค. 2557
 ประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการขยายผลการศึกษาทาง... จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 41 ครั้ง41014 ต.ค. 2557
 ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการสพป.นฐ.1 ปีงบประม... จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 54 ครั้ง54014 ต.ค. 2557
 รายงานผลการฝึกประสบการณ์วันสุดท้าย จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 41 ครั้ง41010 ต.ค. 2557
 เดินทางส่ง ท่าน ไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ ในโอกาสรับ... จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 147 ครั้ง147010 ต.ค. 2557
 ร่วมแสดงความยินดี กับ ท่านไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ ... จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 83 ครั้ง83010 ต.ค. 2557
ทั้งหมด
 หน้าแรก ภาพกิจกรรมจากโรงเรียน :  RSS Feed
หัวข้อข่าวจำนวนผู้อ่านทั้งหมดความคิดเห็นวันที่
 ร่วมพิธีแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ"ขยายผลการศึกษาทางไกล...13031 ต.ค. 2557
 เปิดห้องสมุดสารานุกรมไทยเฉลิมพระเกียรติ พระชนมายุ ... จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 73 ครั้ง73024 ต.ค. 2557
 ทำบุญครบรอบ80ปี โรงเรียนวัดสระสี่มุม 1 รูป จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 28 ครั้ง28022 ต.ค. 2557
 ค่ายภาวะผู้นำโดยอาสาสมัครอเมริกัน..เริ่มแล้ว...ณ โร... 3 รูป16022 ต.ค. 2557
 โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน สอนเสริมเตรียมความพร้อมสำหรั... 2 รูป18022 ต.ค. 2557
 โรงเรียนวัดสระสี่มุม อบรมโปรแกรมจัดการห้องสมุด จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 49 ครั้ง49014 ต.ค. 2557
 ครูและนักเรียนโรงเรียนวัดสองห้อง ถวายพระพรแด่พระบาท... จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 25 ครั้ง25014 ต.ค. 2557
 ดอนตูมเกมส์ จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 60 ครั้ง60006 ต.ค. 2557
 โรงเรียนวัดลำเหย รับโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษา... 1 รูป จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 45 ครั้ง45030 ก.ย. 2557
 โรงเรียนวัดบ่อน้ำจืดจัดกิจกรรม โครงการ (D.A.R.E. ... จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 49 ครั้ง49030 ก.ย. 2557
ทั้งหมด
 
ข่าวยอดนิยม
 รวมศิลป์สร้างสรรค์ ผลงานของนักเรียนโรงเรียนบ้านรางมะเดื่อ 4 รูป จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 2304 ครั้ง18 ม.ค. 2556
 สพป.นครปฐม เขต 1 ยินดีต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 1 รูป จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 2020 ครั้ง17 ส.ค. 2554
 ผลการแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 1583 ครั้ง13 ธ.ค. 2555
 สพป.นครปฐม เขต 1 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 17 ตำแหน่ง จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 1500 ครั้ง01 พ.ย. 2553
 บรรยากากาศการประกวดพานพุ่มดอกไม้สด...... จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 1441 ครั้ง21 ก.พ. 2557
 ขอแสดงความยินดีกับครูอรษา เณรตาก้อง ร.ร.บ้านอ้อกระทิง จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 1322 ครั้ง06 ม.ค. 2555
 ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 1311 ครั้ง30 มี.ค. 2555
 ประกาศ Best Practice การขับเคลื่อนการพัฒนาหลักสูตรสู่อาเซียน จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 1204 ครั้ง10 ต.ค. 2554
 ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา 4 รูป จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 1151 ครั้ง25 ต.ค. 2555
 ลงนามคำสั่งเลื่อนเปิดสถานศึกษา จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 1112 ครั้ง30 ต.ค. 2554


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
ถนนเพชรเกษม ตำบลพระประโทน อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ : 034-253879 , 034-252931
โทรสาร : 034-254373


Webmaster : นายหาญณรงค์ วิไลย
e-mail : hunnakung@gmail.com