สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1

   »  ทำเนียบรอง ผ.อ. สพป.นฐ. 1
   »  ทำเนียบ.อ.กลุ่มในสำนักงาน
   »  ทำเนียบผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ
   »  คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
   »  คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
   »  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต ๑
 
 สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ สพป.นครปฐม เขต ๑

 สูประชาคมอาเซี่ยน 2558  


 
  » แผนปฎิบัติการ สพป.นฐ. 1 ปีงบประมาณ 2558
  » ราคากลาง วัสดุ ปี งบประมาณ 2557
  » รายงานจัดการศึกษา 2556
  » แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนการจัดการศึกษา ปี 2557
      » แผนปฎิบัติการ สพป.นฐ. 1 ปีงบประมาณ 2557
     »  รายงานบริหารจัดการ โรงเรียนขนาดเล็ก ปีงบประมาณ 2556  
     » School mapping ที่เชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
     » รายงานผลการดำเนินงานระบบควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน พศ. 2544 ปีงบประมาณ 2556
    » เครื่องราชกิจจาฯ สายสะพายประจำปี 2556
    »  สูจิบัตรการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 ระดับเขตการศึกษา
    »  จำนวนนักเรียน ในสังกัด สพป.นฐ ๑
     »  วิจัย Schoolmapping สพป.นครปฐม เขต 1 
    »  รายงานการบริหารงานบุคคล 2555 
    »  แผนบริหารจัดการร.ร.เล็กพ.ศ.2555-2557 
    »  แผนพัฒนาการศึกษาพ.ศ.2555-2558 
    »  รายงานผลการบริหารจัดการร.ร.เล็กปี 2555 
    »  รายงานการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 
    »  แผนปฏิบัติการ สพป.นครปฐม เขต 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 
    »  ระเบียบและราชกิจจานุเบกษา เกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
    »  ความต้องการอัตรากำลังครู ปีการศึกษา 2555
    »  รายงานการจัดการศึกษา 2554
    »  แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2555
    »  กรอบนโยบาย สพป.นครปฐม เขต 1
    »  กรอบประเด็นการวิจัยของประเทศไทยให้พร้อมรับสถานการณ์รวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
    »  กระบวนการบริหารความเสี่ยง สพป.นฐ.1
    »  แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 54-56 ฉบับเผยแพร่
    »  คู่มือคำรับรองปี 2554 สพป.นครปฐม เขต 1
    »  ระบบควบคุมภายใน
    »  ระเบียบ สพป.นครปฐม เขต 1 ว่าด้วยการจัดตั้งกลุ่มโรงเรียน พ.ศ.2554
    »  แผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัด 2554
    »  รวมสาระความรู้
    »  ข้อมูลการแนะแนวการศึกษาฯ
    »  การประเมินสมรรถนะครู
    »  การประเมินสมรรถนะครู (ฉบับปรับปรุง)
    »  แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดนครปฐม (2553-2556)
    »  มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
    »  ตารางจำนวนนักเรียนจำแนกตามชั้น เพศ ของโรงเรียน สพป.นฐ.1 ปี 2554
    »  หลักสูตร 51
    »  แผนควบคุม กำกับ ติดตาม ประเมินผลติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
    »  นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ของ สพป.นฐ.1
    »  แผนพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กพ.ศ.53-55(ฉบับ6ต.ค.53)
    »  เอกสาร ROADMAP จุดเน้นคุณภาพผู้เรียน จุดเปลี่ยนการปฏิรูปการศึกษาไทยจำนวนนักเรียน ปี 2557 ในสังกัด สพป.นฐ.1 มี

 โรงเรียน 128 โรงเรียน
    นักเรียน 33,493 คน
   เพศชาย 17,724 คน
 เพศหญิง 15,769 คน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน_สพป.นฐ.1

** ข้อมูล ณ 10 มิ.ย.57

» รายละเอียดเพิ่มเติม 
 ช่อง สพฐ.1
 ช่อง สพฐ.2
 ช่อง สพฐ.3
 ช่อง cat
 ช่อง tot
 รับชมย้อนหลัง


ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวล่าสุด  ฉลองชัยได้ถ้วยกันทุกเขต จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 599 ครั้ง    
หน้าแรก ภาพกิจกรรมจาก สพป.นครปฐม เขต 1 :  RSS Feed
หัวข้อข่าวจำนวนผู้อ่านทั้งหมดความคิดเห็นวันที่
 ร่วมพิธีมอบประกาศเกียรติบัตรสำหรับผู้สำเร็จการศึกษ... จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 28 ครั้ง28031 มี.ค. 2558
 กลุ่มอำนวยการศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 23 ครั้ง23030 มี.ค. 2558
 ประชุมสัมมนาโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ... จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 72 ครั้ง72020 มี.ค. 2558
 สัมมนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อทางไกลผ่านดาวเ... จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 58 ครั้ง58019 มี.ค. 2558
 "ยิ้มใส ไหว้สวย สวัสดี 4 ภาค" 1 รูป จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 88 ครั้ง88019 มี.ค. 2558
 ผอ.เขต เยี่ยมค่ายภาษาอังกฤษ ณ โรงเรียนบ้านอ้อกระทิ... จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 52 ครั้ง52018 มี.ค. 2558
 Open House กิจกรรมนิทรรศการวิชาการ โรงเรียนวัดนิย... จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 60 ครั้ง60018 มี.ค. 2558
 สพป.นฐ.เขต 1 ตรวจสุขภาพประจำปี จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 40 ครั้ง40017 มี.ค. 2558
 ค่ายภาษาอังกฤษวันที่ 2 จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 44 ครั้ง44013 มี.ค. 2558
 ประชุมคณะทำงานโรงเรียนขนาดเล็กที่จัดการเรียนการสอน... จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 44 ครั้ง44013 มี.ค. 2558
ทั้งหมด
 หน้าแรก ภาพกิจกรรมจากโรงเรียน :  RSS Feed
หัวข้อข่าวจำนวนผู้อ่านทั้งหมดความคิดเห็นวันที่
 กิจกรรมวิทยาศาสตร์ โรงเรียนวัดทัพหลวง 1 รูป5031 มี.ค. 2558
 โรงเรียนอนุบาลนครปฐมจัดพิธีมอบวุฒิบัตรแก่.น.ร.ที่จ... 1 รูป จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 26 ครั้ง26031 มี.ค. 2558
 ร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู... 4 รูป6031 มี.ค. 2558
 นักเรียนโรงเรียนอนุบาลกำแพงแสนชมภาพยนต์เคลื่อนที่18025 มี.ค. 2558
  โรงเรียนวัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์) จัดพิธีมอบเกียรต... จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 30 ครั้ง30025 มี.ค. 2558
 โรงเรียนวัดบ้านหลวง จัดกิจกรรม ทัศนศึกษาอุทยานร.2แล...7025 มี.ค. 2558
 โรงเรียนวัดวังน้ำเขียว จัดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์...8025 มี.ค. 2558
 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนวัดบ้านหลวง9025 มี.ค. 2558
 การประชุมรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 255...7025 มี.ค. 2558
 การอบรมสร้างสื่อการสอนป็อปอัพสำหรับเด็กบกพร่องทางก... จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 24 ครั้ง24023 มี.ค. 2558
ทั้งหมด
 
ข่าวยอดนิยม
 รวมศิลป์สร้างสรรค์ ผลงานของนักเรียนโรงเรียนบ้านรางมะเดื่อ 4 รูป จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 2698 ครั้ง18 ม.ค. 2556
 บรรยากากาศการประกวดพานพุ่มดอกไม้สด...... จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 2298 ครั้ง21 ก.พ. 2557
 สพป.นครปฐม เขต 1 ยินดีต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 1 รูป จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 2124 ครั้ง17 ส.ค. 2554
 ผลการแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 2054 ครั้ง13 ธ.ค. 2555
 สพป.นครปฐม เขต 1 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 17 ตำแหน่ง จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 1636 ครั้ง01 พ.ย. 2553
 ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 1470 ครั้ง30 มี.ค. 2555
 ขอแสดงความยินดีกับครูอรษา เณรตาก้อง ร.ร.บ้านอ้อกระทิง จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 1454 ครั้ง06 ม.ค. 2555
 ประกาศ Best Practice การขับเคลื่อนการพัฒนาหลักสูตรสู่อาเซียน จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 1453 ครั้ง10 ต.ค. 2554
 โรงเรียนบ้านหัวถนนได้จัดกิจกรรมสอนการผูกผ้าประดับ จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 1279 ครั้ง05 ก.ย. 2556
 ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา 4 รูป จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 1229 ครั้ง25 ต.ค. 2555


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
ถนนเพชรเกษม ตำบลพระประโทน อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ : 034-253879 , 034-252931
โทรสาร : 034-254373


Webmaster : นายหาญณรงค์ วิไลย
e-mail : hunnakung@gmail.com