สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1

   »  ทำเนียบรอง ผ.อ. สพป.นฐ. 1
   »  ทำเนียบ.อ.กลุ่มในสำนักงาน
   »  ทำเนียบผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ
   »  คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
   »  คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
   »  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต ๑
 
 สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ สพป.นครปฐม เขต ๑

 สูประชาคมอาเซี่ยน 2558  


 
  » ราคากลาง วัสดุ ปี งบประมาณ 2557
  » รายงานจัดการศึกษา 2556
  » แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนการจัดการศึกษา ปี 2557
  » แผนปฎิบัติการ สพป.นฐ. 1 ปีงบประมาณ 2557
  »  รายงานบริหารจัดการ โรงเรียนขนาดเล็ก ปีงบประมาณ 2556  
     » School mapping ที่เชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
     » รายงานผลการดำเนินงานระบบควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน พศ. 2544 ปีงบประมาณ 2556
    » เครื่องราชกิจจาฯ สายสะพายประจำปี 2556
    »  สูจิบัตรการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 ระดับเขตการศึกษา
    »  จำนวนนักเรียน ในสังกัด สพป.นฐ ๑
     »  วิจัย Schoolmapping สพป.นครปฐม เขต 1 
    »  รายงานการบริหารงานบุคคล 2555 
    »  แผนบริหารจัดการร.ร.เล็กพ.ศ.2555-2557 
    »  แผนพัฒนาการศึกษาพ.ศ.2555-2558 
    »  รายงานผลการบริหารจัดการร.ร.เล็กปี 2555 
    »  รายงานการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 
    »  แผนปฏิบัติการ สพป.นครปฐม เขต 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 
    »  ระเบียบและราชกิจจานุเบกษา เกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
    »  ความต้องการอัตรากำลังครู ปีการศึกษา 2555
    »  รายงานการจัดการศึกษา 2554
    »  แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2555
    »  กรอบนโยบาย สพป.นครปฐม เขต 1
    »  กรอบประเด็นการวิจัยของประเทศไทยให้พร้อมรับสถานการณ์รวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
    »  กระบวนการบริหารความเสี่ยง สพป.นฐ.1
    »  แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 54-56 ฉบับเผยแพร่
    »  คู่มือคำรับรองปี 2554 สพป.นครปฐม เขต 1
    »  ระบบควบคุมภายใน
    »  ระเบียบ สพป.นครปฐม เขต 1 ว่าด้วยการจัดตั้งกลุ่มโรงเรียน พ.ศ.2554
    »  แผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัด 2554
    »  รวมสาระความรู้
    »  ข้อมูลการแนะแนวการศึกษาฯ
    »  การประเมินสมรรถนะครู
    »  การประเมินสมรรถนะครู (ฉบับปรับปรุง)
    »  แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดนครปฐม (2553-2556)
    »  มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
    »  ตารางจำนวนนักเรียนจำแนกตามชั้น เพศ ของโรงเรียน สพป.นฐ.1 ปี 2554
    »  หลักสูตร 51
    »  แผนควบคุม กำกับ ติดตาม ประเมินผลติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
    »  นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ของ สพป.นฐ.1
    »  แผนพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กพ.ศ.53-55(ฉบับ6ต.ค.53)
    »  เอกสาร ROADMAP จุดเน้นคุณภาพผู้เรียน จุดเปลี่ยนการปฏิรูปการศึกษาไทยสถิติผู้เข้าชมปี 2555
สถิติผู้เข้าชมปี 2554
สถิติผู้เข้าชมปี 2553
สถิติผู้เข้าชมปี 2552


จำนวนนักเรียน ปี 2557 ในสังกัด สพป.นฐ.1 มี

 โรงเรียน 128 โรงเรียน
    นักเรียน 33,493 คน
   เพศชาย 17,724 คน
 เพศหญิง 15,769 คน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน_สพป.นฐ.1

** ข้อมูล ณ 10 มิ.ย.57

» รายละเอียดเพิ่มเติม 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวล่าสุด  ฉลองชัยได้ถ้วยกันทุกเขต จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 523 ครั้ง    
หน้าแรก ภาพกิจกรรมจาก สพป.นครปฐม เขต 1 :  RSS Feed
หัวข้อข่าวจำนวนผู้อ่านทั้งหมดความคิดเห็นวันที่
 สพป.นครปฐม เขต 1 ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมห... 2 รูป17024 ต.ค. 2557
 ประชุมประจำเดือนสถานศึกษาเอกชน 1/2557 จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 33 ครั้ง33017 ต.ค. 2557
 ประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ... 4 รูป จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 61 ครั้ง61015 ต.ค. 2557
 ประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการขยายผลการศึกษาทาง... จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 37 ครั้ง37014 ต.ค. 2557
 ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการสพป.นฐ.1 ปีงบประม... จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 46 ครั้ง46014 ต.ค. 2557
 รายงานผลการฝึกประสบการณ์วันสุดท้าย จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 37 ครั้ง37010 ต.ค. 2557
 เดินทางส่ง ท่าน ไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ ในโอกาสรับ... จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 134 ครั้ง134010 ต.ค. 2557
 ร่วมแสดงความยินดี กับ ท่านไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ ... จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 75 ครั้ง75010 ต.ค. 2557
 ว่าที่ ผอ.เขต ฝึกประสบการณ์ศึกษาสภาพจริงในสถานศึกษ... จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 25 ครั้ง25010 ต.ค. 2557
 วันที่ 2 การเข้ารับการฝึกปฏิบัติเรียนรู้สภาพจริง ... จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 55 ครั้ง55007 ต.ค. 2557
ทั้งหมด
 หน้าแรก ภาพกิจกรรมจากโรงเรียน :  RSS Feed
หัวข้อข่าวจำนวนผู้อ่านทั้งหมดความคิดเห็นวันที่
 เปิดห้องสมุดสารานุกรมไทยเฉลิมพระเกียรติ พระชนมายุ ... จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 35 ครั้ง35024 ต.ค. 2557
 ทำบุญครบรอบ80ปี โรงเรียนวัดสระสี่มุม 1 รูป18022 ต.ค. 2557
 ค่ายภาวะผู้นำโดยอาสาสมัครอเมริกัน..เริ่มแล้ว...ณ โร... 3 รูป8022 ต.ค. 2557
 โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน สอนเสริมเตรียมความพร้อมสำหรั... 2 รูป7022 ต.ค. 2557
 โรงเรียนวัดสระสี่มุม อบรมโปรแกรมจัดการห้องสมุด จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 40 ครั้ง40014 ต.ค. 2557
 ครูและนักเรียนโรงเรียนวัดสองห้อง ถวายพระพรแด่พระบาท... จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 24 ครั้ง24014 ต.ค. 2557
 ดอนตูมเกมส์ จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 57 ครั้ง57006 ต.ค. 2557
 โรงเรียนวัดลำเหย รับโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษา... 1 รูป จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 44 ครั้ง44030 ก.ย. 2557
 โรงเรียนวัดบ่อน้ำจืดจัดกิจกรรม โครงการ (D.A.R.E. ... จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 42 ครั้ง42030 ก.ย. 2557
 โรงเรียนวัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์) ร่วมแสดงนิทรรศกา... จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 40 ครั้ง40030 ก.ย. 2557
ทั้งหมด
 
ข่าวยอดนิยม
 รวมศิลป์สร้างสรรค์ ผลงานของนักเรียนโรงเรียนบ้านรางมะเดื่อ 4 รูป จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 2278 ครั้ง18 ม.ค. 2556
 สพป.นครปฐม เขต 1 ยินดีต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 1 รูป จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 2005 ครั้ง17 ส.ค. 2554
 ผลการแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 1567 ครั้ง13 ธ.ค. 2555
 สพป.นครปฐม เขต 1 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 17 ตำแหน่ง จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 1496 ครั้ง01 พ.ย. 2553
 บรรยากากาศการประกวดพานพุ่มดอกไม้สด...... จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 1387 ครั้ง21 ก.พ. 2557
 ขอแสดงความยินดีกับครูอรษา เณรตาก้อง ร.ร.บ้านอ้อกระทิง จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 1315 ครั้ง06 ม.ค. 2555
 ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 1302 ครั้ง30 มี.ค. 2555
 ประกาศ Best Practice การขับเคลื่อนการพัฒนาหลักสูตรสู่อาเซียน จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 1193 ครั้ง10 ต.ค. 2554
 ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา 4 รูป จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 1146 ครั้ง25 ต.ค. 2555
 ลงนามคำสั่งเลื่อนเปิดสถานศึกษา จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 1110 ครั้ง30 ต.ค. 2554


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
ถนนเพชรเกษม ตำบลพระประโทน อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ : 034-253879 , 034-252931
โทรสาร : 034-254373


Webmaster : นายหาญณรงค์ วิไลย
e-mail : hunnakung@gmail.com