สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1

ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1

   »  ทำเนียบรอง ผ.อ. สพป.นฐ. 1
   »  ทำเนียบ.อ.กลุ่มในสำนักงาน
   »  ทำเนียบผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ
   »  คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
   »  คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
   »  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา


คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต ๑
 
 สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ สพป.นครปฐม เขต ๑

 สูประชาคมอาเซี่ยน 2558  


 
  » ราคากลาง วัสดุ ปี งบประมาณ 2557
  » รายงานจัดการศึกษา 2556
  » แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนการจัดการศึกษา ปี 2557
  » แผนปฎิบัติการ สพป.นฐ. 1 ปีงบประมาณ 2557
  »  รายงานบริหารจัดการ โรงเรียนขนาดเล็ก ปีงบประมาณ 2556  
     » School mapping ที่เชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
     » รายงานผลการดำเนินงานระบบควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน พศ. 2544 ปีงบประมาณ 2556
    » เครื่องราชกิจจาฯ สายสะพายประจำปี 2556
    »  สูจิบัตรการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 ระดับเขตการศึกษา
    »  จำนวนนักเรียน ในสังกัด สพป.นฐ ๑
     »  วิจัย Schoolmapping สพป.นครปฐม เขต 1 
    »  รายงานการบริหารงานบุคคล 2555 
    »  แผนบริหารจัดการร.ร.เล็กพ.ศ.2555-2557 
    »  แผนพัฒนาการศึกษาพ.ศ.2555-2558 
    »  รายงานผลการบริหารจัดการร.ร.เล็กปี 2555 
    »  รายงานการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 
    »  แผนปฏิบัติการ สพป.นครปฐม เขต 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 
    »  ระเบียบและราชกิจจานุเบกษา เกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
    »  ความต้องการอัตรากำลังครู ปีการศึกษา 2555
    »  รายงานการจัดการศึกษา 2554
    »  แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2555
    »  กรอบนโยบาย สพป.นครปฐม เขต 1
    »  กรอบประเด็นการวิจัยของประเทศไทยให้พร้อมรับสถานการณ์รวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
    »  กระบวนการบริหารความเสี่ยง สพป.นฐ.1
    »  แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 54-56 ฉบับเผยแพร่
    »  คู่มือคำรับรองปี 2554 สพป.นครปฐม เขต 1
    »  ระบบควบคุมภายใน
    »  ระเบียบ สพป.นครปฐม เขต 1 ว่าด้วยการจัดตั้งกลุ่มโรงเรียน พ.ศ.2554
    »  แผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัด 2554
    »  รวมสาระความรู้
    »  ข้อมูลการแนะแนวการศึกษาฯ
    »  การประเมินสมรรถนะครู
    »  การประเมินสมรรถนะครู (ฉบับปรับปรุง)
    »  แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดนครปฐม (2553-2556)
    »  มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
    »  ตารางจำนวนนักเรียนจำแนกตามชั้น เพศ ของโรงเรียน สพป.นฐ.1 ปี 2554
    »  หลักสูตร 51
    »  แผนควบคุม กำกับ ติดตาม ประเมินผลติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
    »  นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ของ สพป.นฐ.1
    »  แผนพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กพ.ศ.53-55(ฉบับ6ต.ค.53)
    »  เอกสาร ROADMAP จุดเน้นคุณภาพผู้เรียน จุดเปลี่ยนการปฏิรูปการศึกษาไทยสถิติผู้เข้าชมปี 2555
สถิติผู้เข้าชมปี 2554
สถิติผู้เข้าชมปี 2553
สถิติผู้เข้าชมปี 2552


 ในสังกัด สพป.นฐ.1 มี

 โรงเรียน 128 โรงเรียน
    นักเรียน 33,772 คน
   เพศชาย 17,820 คน
 เพศหญิง 15,952 คน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน_สพป.นฐ.1

** ข้อมูล ณ 10 มิ.ย.56

» รายละเอียดเพิ่มเติม 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวล่าสุด  ฉลองชัยได้ถ้วยกันทุกเขต จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 400 ครั้ง    
หน้าแรก ภาพกิจกรรมจาก สพป.นครปฐม เขต 1 :  RSS Feed
หัวข้อข่าวจำนวนผู้อ่านทั้งหมดความคิดเห็นวันที่
 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ศึกษาดูงาน มาใหม่ จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 21 ครั้ง21024 เม.ย. 2557
 บรรยากาศ summer camp แบบเข้มสำหรับนักเรียน ระดับประ... จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 42 ครั้ง42023 เม.ย. 2557
 บรรยากาศ summer camp แบบเข้มสำหรับนักเรียน ระดับม... จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 30 ครั้ง30023 เม.ย. 2557
 คัดเลือกคณะกรรมการผู้แทนโรงเรียนเอกชนจังหวัดนครปฐม... จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 23 ครั้ง23023 เม.ย. 2557
 อบรมภาษาอังกฤษแบบเข้ม summer camp ระดับมัธยมศึกษาต... จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 52 ครั้ง52022 เม.ย. 2557
 สพท.นครปฐม เขต 1 จัดค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้มสำหรับนักเ... จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 157 ครั้ง157021 เม.ย. 2557
 รดน้ำขอพร ท่าน ส.ส.ไชยา สะสมทรัพย์ และ ส.ส.รัฐกร ... จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 77 ครั้ง77017 เม.ย. 2557
 ทำบุญเนื่องในวันสงกรานต์ จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 76 ครั้ง76012 เม.ย. 2557
 รื่นเริงวันขึ้นปีใหม่ไทย จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 152 ครั้ง152011 เม.ย. 2557
 รดน้ำขอพร ท่าน อนุชา สะสมทรัพย์ จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 64 ครั้ง64011 เม.ย. 2557
ทั้งหมด
 หน้าแรก ภาพกิจกรรมจากโรงเรียน :  RSS Feed
หัวข้อข่าวจำนวนผู้อ่านทั้งหมดความคิดเห็นวันที่
 ค่ายภาษาอังกฤษ โรงเรียนวัดลำเหย 1 รูป17023 เม.ย. 2557
 นักเรียนจ่าอากาศรุ่นที่ 2533 ร่วมกับผู้มีจิตศรัทธา ... จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 41 ครั้ง41030 มี.ค. 2557
 โรงเรียนวัดทัพหลวงมอบเกียรติบัตรบัตรนักเรียนสำเร็จ... จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 46 ครั้ง46030 มี.ค. 2557
 โรงเรียนวัดตะโกสูงประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพื่อชี้... จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 66 ครั้ง66028 มี.ค. 2557
 วันสำเร็จการศึกษาโรงเรียนวัดทะเลบก จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 46 ครั้ง46028 มี.ค. 2557
 โรงเรียนวัดสามควายเผือกชนะเลิศการสวดมนต์สรรเสริญพร... จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 48 ครั้ง48028 มี.ค. 2557
 กิจกรรมเปิดค่ายวิชาการโรงเรียนบ้านดอนเสาเกียด จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 31 ครั้ง31028 มี.ค. 2557
 โรงเรียนวัดบ้านหลวงประชุมชี้แจงโครงการสนับสนุนค่าใ... จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 50 ครั้ง50027 มี.ค. 2557
 เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารีโรงเรียนบ้านหนองพง... จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 28 ครั้ง28027 มี.ค. 2557
 การพัฒนาคุณธรรมนำวิชาการ ตามหลักความดีพื้นฐานสากล ... 2 รูป จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 31 ครั้ง31027 มี.ค. 2557
ทั้งหมด
 
ข่าวยอดนิยม
 สพป.นครปฐม เขต 1 ยินดีต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 1 รูป จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 1641 ครั้ง17 ส.ค. 2554
 สพป.นครปฐม เขต 1 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 17 ตำแหน่ง จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 1293 ครั้ง01 พ.ย. 2553
 ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 1139 ครั้ง30 มี.ค. 2555
 รวมศิลป์สร้างสรรค์ ผลงานของนักเรียนโรงเรียนบ้านรางมะเดื่อ 4 รูป จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 1125 ครั้ง18 ม.ค. 2556
 ขอแสดงความยินดีกับครูอรษา เณรตาก้อง ร.ร.บ้านอ้อกระทิง จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 1123 ครั้ง06 ม.ค. 2555
 สพป.นครปฐม เขต 1 ทำบุญเนื่องในวันสงกรานต์ จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 1004 ครั้ง10 เม.ย. 2555
 ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา 4 รูป จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 989 ครั้ง25 ต.ค. 2555
 ลงนามคำสั่งเลื่อนเปิดสถานศึกษา จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 982 ครั้ง30 ต.ค. 2554
 ขอต้อนรับ ผอ.รังสรรค์ ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง สพป.นฐ.เขต 1 จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 949 ครั้ง04 ต.ค. 2555
 ผลการแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 931 ครั้ง13 ธ.ค. 2555


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
ถนนเพชรเกษม ตำบลพระประโทน อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ : 034-253879 , 034-252931
โทรสาร : 034-254373


Webmaster : นายสีหนาท ศิวเสน
E-Mail : syber_bird@yahoo.com,
 syberbird@esanpt1.go.th