สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1

   »  ทำเนียบรอง ผ.อ. สพป.นฐ. 1
   »  ทำเนียบ.อ.กลุ่มในสำนักงาน
   »  ทำเนียบผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ
   »  คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
   »  คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
   »  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา


คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต ๑
 
 สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ สพป.นครปฐม เขต ๑

 สูประชาคมอาเซี่ยน 2558  


 
 » รายงานการบริหารงานบุคคล 2557
  » รายงานจัดการศึกษา 2557
  » แผนปฎิบัติการ สพป.นฐ. 1 ปีงบประมาณ 2558
  » ราคากลาง วัสดุ ปี งบประมาณ 2557
  » รายงานจัดการศึกษา 2556
  » แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนการจัดการศึกษา ปี 2557
      » แผนปฎิบัติการ สพป.นฐ. 1 ปีงบประมาณ 2557
     »  รายงานบริหารจัดการ โรงเรียนขนาดเล็ก ปีงบประมาณ 2556  
     » School mapping ที่เชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
     » รายงานผลการดำเนินงานระบบควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน พศ. 2544 ปีงบประมาณ 2556
    » เครื่องราชกิจจาฯ สายสะพายประจำปี 2556
    »  สูจิบัตรการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 ระดับเขตการศึกษา
    »  จำนวนนักเรียน ในสังกัด สพป.นฐ ๑
     »  วิจัย Schoolmapping สพป.นครปฐม เขต 1 
    »  รายงานการบริหารงานบุคคล 2555 
    »  แผนบริหารจัดการร.ร.เล็กพ.ศ.2555-2557 
    »  แผนพัฒนาการศึกษาพ.ศ.2555-2558 
    »  รายงานผลการบริหารจัดการร.ร.เล็กปี 2555 
    »  รายงานการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 
    »  แผนปฏิบัติการ สพป.นครปฐม เขต 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 
    »  ระเบียบและราชกิจจานุเบกษา เกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
    »  ความต้องการอัตรากำลังครู ปีการศึกษา 2555
    »  รายงานการจัดการศึกษา 2554
    »  แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2555
    »  กรอบนโยบาย สพป.นครปฐม เขต 1
    »  กรอบประเด็นการวิจัยของประเทศไทยให้พร้อมรับสถานการณ์รวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
    »  กระบวนการบริหารความเสี่ยง สพป.นฐ.1
    »  แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 54-56 ฉบับเผยแพร่
    »  คู่มือคำรับรองปี 2554 สพป.นครปฐม เขต 1
    »  ระบบควบคุมภายใน
    »  ระเบียบ สพป.นครปฐม เขต 1 ว่าด้วยการจัดตั้งกลุ่มโรงเรียน พ.ศ.2554
    »  แผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัด 2554
    »  รวมสาระความรู้
    »  ข้อมูลการแนะแนวการศึกษาฯ
    »  การประเมินสมรรถนะครู
    »  การประเมินสมรรถนะครู (ฉบับปรับปรุง)
    »  แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดนครปฐม (2553-2556)
    »  มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
    »  ตารางจำนวนนักเรียนจำแนกตามชั้น เพศ ของโรงเรียน สพป.นฐ.1 ปี 2554
    »  หลักสูตร 51
    »  แผนควบคุม กำกับ ติดตาม ประเมินผลติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
    »  นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ของ สพป.นฐ.1
    »  แผนพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กพ.ศ.53-55(ฉบับ6ต.ค.53)
    »  เอกสาร ROADMAP จุดเน้นคุณภาพผู้เรียน จุดเปลี่ยนการปฏิรูปการศึกษาไทยจำนวนนักเรียน ปี 2557 ในสังกัด สพป.นฐ.1 มี

 โรงเรียน 128 โรงเรียน
    นักเรียน 33,493 คน
   เพศชาย 17,724 คน
 เพศหญิง 15,769 คน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน_สพป.นฐ.1

** ข้อมูล ณ 10 มิ.ย.57

» รายละเอียดเพิ่มเติม 

***  แบบเก็บ นร. G-1
***  แบบนักเรียนซ้ำซ้อน
***  คู่มือการจัดเก็บข้อมูลค่าพิกัดโรงเรียนด้วย SmartPhone
 ช่อง สพฐ.1
 ช่อง สพฐ.2
 ช่อง สพฐ.3
 ช่อง cat
 ช่อง tot
 รับชมย้อนหลัง


ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวล่าสุด  ฉลองชัยได้ถ้วยกันทุกเขต จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 621 ครั้ง    
หน้าแรก ภาพกิจกรรมจาก สพป.นครปฐม เขต 1 :  RSS Feed
หัวข้อข่าวจำนวนผู้อ่านทั้งหมดความคิดเห็นวันที่
 นิเทศการเตรียมพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1/2558 โรงเรียน... มาใหม่2025 พ.ค. 2558
 สพป.นครปฐม เขต 1 อบรมทางไกลผ่านระบบ DLTV และ DLIT ... มาใหม่ จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 23 ครั้ง23025 พ.ค. 2558
 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนตามหลักสูตรผู้ดำเน... มาใหม่7025 พ.ค. 2558
 เยี่ยมโรงเรียนในวันเปิดเทอมใหม่ 1/2558 จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 73 ครั้ง73019 พ.ค. 2558
 ประชุมทางไกล จัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก ผ่านดาวเ... จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 67 ครั้ง67014 พ.ค. 2558
 สพป.นครปฐม เขต 1 ต่อยอดแกนน้ำดานการอ่านรู้เรื่องและ... จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 69 ครั้ง69014 พ.ค. 2558
 การประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและกา... จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 40 ครั้ง40012 พ.ค. 2558
 สพป.นครปฐม เขต 1 ฝึกอบรม ผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเส... จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 26 ครั้ง26012 พ.ค. 2558
 สพป.นครปฐม เขต 1จัดเข้มทดสอบครูสอนภาษาอังกฤษ จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 30 ครั้ง30012 พ.ค. 2558
 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงค... จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 60 ครั้ง60011 พ.ค. 2558
ทั้งหมด
 หน้าแรก ภาพกิจกรรมจากโรงเรียน :  RSS Feed
หัวข้อข่าวจำนวนผู้อ่านทั้งหมดความคิดเห็นวันที่
 โรงเรียนวัดหนองโพธิ์รับการประเมินรับรองดารดำเนินงา... มาใหม่1025 พ.ค. 2558
 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนโรงเรียนวัดสระ... มาใหม่1025 พ.ค. 2558
 นิเทศครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่1/2558 โรงเรียนวัดทัพยา... มาใหม่1025 พ.ค. 2558
 การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาฯ ครั้งที่ 3/2558 ของโ... มาใหม่1025 พ.ค. 2558
 ธรรมศึกษา โรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนวัดบ่อน้ำจืด มาใหม่1025 พ.ค. 2558
 โรงเรียนวัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล ประชุมนักเรียนประจ... มาใหม่1025 พ.ค. 2558
 บันทึกเทปรายการ DLIT Claassroom ณ โรงเรียนวัดสระสี... มาใหม่2025 พ.ค. 2558
 กิจกรรมรับนักเรียนช่วงเช้า ของโรงเรียนวัดไผ่ล้อม จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 27 ครั้ง27019 พ.ค. 2558
 ประชุมกลุ่มปฐมนคร จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 34 ครั้ง34019 พ.ค. 2558
 ต้อนรับเปิดเทอม ที่โรงเรียนวัดสระสี่มุม12019 พ.ค. 2558
ทั้งหมด
 
ข่าวยอดนิยม
 รวมศิลป์สร้างสรรค์ ผลงานของนักเรียนโรงเรียนบ้านรางมะเดื่อ 4 รูป จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 2844 ครั้ง18 ม.ค. 2556
 บรรยากากาศการประกวดพานพุ่มดอกไม้สด...... จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 2555 ครั้ง21 ก.พ. 2557
 ผลการแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 2210 ครั้ง13 ธ.ค. 2555
 สพป.นครปฐม เขต 1 ยินดีต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 1 รูป จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 2165 ครั้ง17 ส.ค. 2554
 สพป.นครปฐม เขต 1 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 17 ตำแหน่ง จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 1683 ครั้ง01 พ.ย. 2553
 ประกาศ Best Practice การขับเคลื่อนการพัฒนาหลักสูตรสู่อาเซียน จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 1601 ครั้ง10 ต.ค. 2554
 ขอแสดงความยินดีกับครูอรษา เณรตาก้อง ร.ร.บ้านอ้อกระทิง จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 1579 ครั้ง06 ม.ค. 2555
 ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 1577 ครั้ง30 มี.ค. 2555
 โรงเรียนบ้านหัวถนนได้จัดกิจกรรมสอนการผูกผ้าประดับ จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 1492 ครั้ง05 ก.ย. 2556
 โรงเรียนอนุบาลนครปฐมจัดโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย – มาเลเซีย 8 รูป จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 1276 ครั้ง07 พ.ย. 2555


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
ถนนเพชรเกษม ตำบลพระประโทน อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ : 034-253879 , 034-252931
โทรสาร : 034-254373


Webmaster : นายหาญณรงค์ วิไลย
e-mail : hunnakung@gmail.com