สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1

   »  ทำเนียบรอง ผ.อ. สพป.นฐ. 1
   »  ทำเนียบ.อ.กลุ่มในสำนักงาน
   »  ทำเนียบผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ
   »  คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
   »  คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
   »  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา


คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต ๑
 
 สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ สพป.นครปฐม เขต ๑

 สูประชาคมอาเซี่ยน 2558  


 
  » ราคากลาง วัสดุ ปี งบประมาณ 2557
  » รายงานจัดการศึกษา 2556
  » แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนการจัดการศึกษา ปี 2557
  » แผนปฎิบัติการ สพป.นฐ. 1 ปีงบประมาณ 2557
  »  รายงานบริหารจัดการ โรงเรียนขนาดเล็ก ปีงบประมาณ 2556  
     » School mapping ที่เชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
     » รายงานผลการดำเนินงานระบบควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน พศ. 2544 ปีงบประมาณ 2556
    » เครื่องราชกิจจาฯ สายสะพายประจำปี 2556
    »  สูจิบัตรการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 ระดับเขตการศึกษา
    »  จำนวนนักเรียน ในสังกัด สพป.นฐ ๑
     »  วิจัย Schoolmapping สพป.นครปฐม เขต 1 
    »  รายงานการบริหารงานบุคคล 2555 
    »  แผนบริหารจัดการร.ร.เล็กพ.ศ.2555-2557 
    »  แผนพัฒนาการศึกษาพ.ศ.2555-2558 
    »  รายงานผลการบริหารจัดการร.ร.เล็กปี 2555 
    »  รายงานการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 
    »  แผนปฏิบัติการ สพป.นครปฐม เขต 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 
    »  ระเบียบและราชกิจจานุเบกษา เกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
    »  ความต้องการอัตรากำลังครู ปีการศึกษา 2555
    »  รายงานการจัดการศึกษา 2554
    »  แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2555
    »  กรอบนโยบาย สพป.นครปฐม เขต 1
    »  กรอบประเด็นการวิจัยของประเทศไทยให้พร้อมรับสถานการณ์รวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
    »  กระบวนการบริหารความเสี่ยง สพป.นฐ.1
    »  แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 54-56 ฉบับเผยแพร่
    »  คู่มือคำรับรองปี 2554 สพป.นครปฐม เขต 1
    »  ระบบควบคุมภายใน
    »  ระเบียบ สพป.นครปฐม เขต 1 ว่าด้วยการจัดตั้งกลุ่มโรงเรียน พ.ศ.2554
    »  แผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัด 2554
    »  รวมสาระความรู้
    »  ข้อมูลการแนะแนวการศึกษาฯ
    »  การประเมินสมรรถนะครู
    »  การประเมินสมรรถนะครู (ฉบับปรับปรุง)
    »  แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดนครปฐม (2553-2556)
    »  มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
    »  ตารางจำนวนนักเรียนจำแนกตามชั้น เพศ ของโรงเรียน สพป.นฐ.1 ปี 2554
    »  หลักสูตร 51
    »  แผนควบคุม กำกับ ติดตาม ประเมินผลติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
    »  นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ของ สพป.นฐ.1
    »  แผนพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กพ.ศ.53-55(ฉบับ6ต.ค.53)
    »  เอกสาร ROADMAP จุดเน้นคุณภาพผู้เรียน จุดเปลี่ยนการปฏิรูปการศึกษาไทยสถิติผู้เข้าชมปี 2555
สถิติผู้เข้าชมปี 2554
สถิติผู้เข้าชมปี 2553
สถิติผู้เข้าชมปี 2552


จำนวนนักเรียน ปี 2557 ในสังกัด สพป.นฐ.1 มี

 โรงเรียน 128 โรงเรียน
    นักเรียน 33,493 คน
   เพศชาย 17,724 คน
 เพศหญิง 15,769 คน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน_สพป.นฐ.1

** ข้อมูล ณ 10 มิ.ย.57

» รายละเอียดเพิ่มเติม 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวล่าสุด  ฉลองชัยได้ถ้วยกันทุกเขต จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 458 ครั้ง    
หน้าแรก ภาพกิจกรรมจาก สพป.นครปฐม เขต 1 :  RSS Feed
หัวข้อข่าวจำนวนผู้อ่านทั้งหมดความคิดเห็นวันที่
 การแข่งขันกีฬา 4 เขตพื้นที่การศึกษา มาใหม่ จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 38 ครั้ง38001 ส.ค. 2557
 ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 ต้อนรับค... จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 68 ครั้ง68029 ก.ค. 2557
 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนภา... จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 93 ครั้ง93026 ก.ค. 2557
 การประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการส่งเสริมการอ่านบูร... จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 63 ครั้ง63026 ก.ค. 2557
 การอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบ... จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 85 ครั้ง85024 ก.ค. 2557
 อบรมคัดกรองคนพิการทางการศึกษาสำหรับครูผู้สอน จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 117 ครั้ง117022 ก.ค. 2557
 ประชุมปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรวม: ผู... จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 85 ครั้ง85021 ก.ค. 2557
 บรรยากาศอบรมครูศิลปะ วันที่ 19 ก.ค.57 จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 92 ครั้ง92019 ก.ค. 2557
 สพป.นครปฐม เขต 1 จัดอบรมครูศิลปะ จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 72 ครั้ง72018 ก.ค. 2557
 สพป.นครปฐม เขต 1 ร่วมกิจกรรม “นครปฐม ปฐมนครแห่งความ... จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 47 ครั้ง47017 ก.ค. 2557
ทั้งหมด
 หน้าแรก ภาพกิจกรรมจากโรงเรียน :  RSS Feed
หัวข้อข่าวจำนวนผู้อ่านทั้งหมดความคิดเห็นวันที่
 กลุ่มปฐมนครกิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษ นักเรียนชั้นปร... จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 37 ครั้ง37028 ก.ค. 2557
 โรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนร...17025 ก.ค. 2557
 โรงเรียนวัดสามควายเผือกรับการประเมินสุขภาพเด็กอนุบ... จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 24 ครั้ง24025 ก.ค. 2557
 กิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษ Intensive English Camp จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 28 ครั้ง28025 ก.ค. 2557
 วันนี้ที่ไผ่ล้อม จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 21 ครั้ง21025 ก.ค. 2557
 โครงการแข่งขันกีฬาตำบลสระพัฒนา ประจำปี 255715025 ก.ค. 2557
 โรงเรียน บ้านหนองพงเล็ก ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข...5025 ก.ค. 2557
 โรงเรียนวัดหุบรักอบรมคุณธรรม จริยธรรมคนดีศรีตำบล6025 ก.ค. 2557
 กลุ่มโรงเรียนดอนตูม ร่วมกันจัดการแข่งขันงานศิลปหัต...9025 ก.ค. 2557
 กลุ่มโรงเรียนปฐมนครจัดกิจกรรมเข้าค่ายทักษะภาษาอังก... 1 รูป5025 ก.ค. 2557
ทั้งหมด
 
ข่าวยอดนิยม
 สพป.นครปฐม เขต 1 ยินดีต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 1 รูป จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 1820 ครั้ง17 ส.ค. 2554
 สพป.นครปฐม เขต 1 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 17 ตำแหน่ง จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 1418 ครั้ง01 พ.ย. 2553
 รวมศิลป์สร้างสรรค์ ผลงานของนักเรียนโรงเรียนบ้านรางมะเดื่อ 4 รูป จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 1384 ครั้ง18 ม.ค. 2556
 ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 1236 ครั้ง30 มี.ค. 2555
 ขอแสดงความยินดีกับครูอรษา เณรตาก้อง ร.ร.บ้านอ้อกระทิง จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 1230 ครั้ง06 ม.ค. 2555
 ผลการแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 1116 ครั้ง13 ธ.ค. 2555
 สพป.นครปฐม เขต 1 ทำบุญเนื่องในวันสงกรานต์ จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 1057 ครั้ง10 เม.ย. 2555
 ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา 4 รูป จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 1057 ครั้ง25 ต.ค. 2555
 ลงนามคำสั่งเลื่อนเปิดสถานศึกษา จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 1051 ครั้ง30 ต.ค. 2554
 ขอต้อนรับ ผอ.รังสรรค์ ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง สพป.นฐ.เขต 1 จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 1028 ครั้ง04 ต.ค. 2555


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
ถนนเพชรเกษม ตำบลพระประโทน อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ : 034-253879 , 034-252931
โทรสาร : 034-254373


Webmaster : นายหาญณรงค์ วิไลย
e-mail : hunnakung@gmail.com