สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1

   »  ทำเนียบรอง ผ.อ. สพป.นฐ. 1
   »  ทำเนียบ.อ.กลุ่มในสำนักงาน
   »  ทำเนียบผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ
   »  คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
   »  คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
   »  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต ๑
 
 สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ สพป.นครปฐม เขต ๑

 สูประชาคมอาเซี่ยน 2558  


 
  » มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่ 
 » รายงานการบริหารงานบุคคล 2557
  » รายงานจัดการศึกษา 2557
  » แผนปฎิบัติการ สพป.นฐ. 1 ปีงบประมาณ 2558
  » ราคากลาง วัสดุ ปี งบประมาณ 2557
  » รายงานจัดการศึกษา 2556
  » แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนการจัดการศึกษา ปี 2557
      » แผนปฎิบัติการ สพป.นฐ. 1 ปีงบประมาณ 2557
     »  รายงานบริหารจัดการ โรงเรียนขนาดเล็ก ปีงบประมาณ 2556  
     » School mapping ที่เชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
     » รายงานผลการดำเนินงานระบบควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน พศ. 2544 ปีงบประมาณ 2556
    » เครื่องราชกิจจาฯ สายสะพายประจำปี 2556
    »  สูจิบัตรการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 ระดับเขตการศึกษา
    »  จำนวนนักเรียน ในสังกัด สพป.นฐ ๑
     »  วิจัย Schoolmapping สพป.นครปฐม เขต 1 
    »  แผนบริหารจัดการร.ร.เล็กพ.ศ.2555-2557 
    »  แผนพัฒนาการศึกษาพ.ศ.2555-2558 
    »  แผนปฏิบัติการ สพป.นครปฐม เขต 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 
    »  ระเบียบและราชกิจจานุเบกษา เกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
    »  กรอบนโยบาย สพป.นครปฐม เขต 1
    »  กรอบประเด็นการวิจัยของประเทศไทยให้พร้อมรับสถานการณ์รวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
    »  กระบวนการบริหารความเสี่ยง สพป.นฐ.1
    »  แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 54-56 ฉบับเผยแพร่
    »  ระบบควบคุมภายใน
    »  รวมสาระความรู้
    »  ข้อมูลการแนะแนวการศึกษาฯ
    »  การประเมินสมรรถนะครู
    »  การประเมินสมรรถนะครู (ฉบับปรับปรุง)
    »  มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
    »  แผนควบคุม กำกับ ติดตาม ประเมินผลติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
    »  นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ของ สพป.นฐ.1
    »  เอกสาร ROADMAP จุดเน้นคุณภาพผู้เรียน จุดเปลี่ยนการปฏิรูปการศึกษาไทยจำนวนนักเรียน ปี 2557 ในสังกัด สพป.นฐ.1 มี

 โรงเรียน 127 โรงเรียน
    นักเรียน 33,397 คน
   เพศชาย 17,631 คน
 เพศหญิง 15,766 คน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน_สพป.นฐ.1

** ข้อมูล ณ 10 มิ.ย.58

» รายละเอียดเพิ่มเติม 

  

***  แบบเก็บ นร. G-1
***  แบบนักเรียนซ้ำซ้อน
***  คู่มือการจัดเก็บข้อมูลค่าพิกัดโรงเรียนด้วย SmartPhone
 ช่อง สพฐ.1
 ช่อง สพฐ.2
 ช่อง สพฐ.3
 ช่อง cat
 ช่อง tot
 รับชมย้อนหลัง


ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวล่าสุด  ฉลองชัยได้ถ้วยกันทุกเขต จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 639 ครั้ง    
หน้าแรก ภาพกิจกรรมจาก สพป.นครปฐม เขต 1 :  RSS Feed
หัวข้อข่าวจำนวนผู้อ่านทั้งหมดความคิดเห็นวันที่
 ติดตามประเมินการดำเนินการสอน ด้วย DLTV ในโรงเรียนขน...19003 ก.ค. 2558
 ติดตาม การดำเนินการสอน ด้วย DLTV ในโรงเรียนขนาดเล...17003 ก.ค. 2558
 ประชุม ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 57 ครั้ง57001 ก.ค. 2558
 วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 24 ครั้ง24001 ก.ค. 2558
 โครงการพัฒนาการแนะแนวโรงเรียนขยายโอกาสและมัธยมศึกษ... จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 28 ครั้ง28030 มิ.ย. 2558
 ขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี 2558 ระ... จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 59 ครั้ง59026 มิ.ย. 2558
 ประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2558 จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 57 ครั้ง57024 มิ.ย. 2558
 ประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางสอนหลักภาษาไทยและวรรณคดี... จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 72 ครั้ง72020 มิ.ย. 2558
 ผอ.เขต มอบนโยบาย กลุ่มโรงเรียนบ้านหลวง จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 73 ครั้ง73019 มิ.ย. 2558
 ประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาท... จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 53 ครั้ง53015 มิ.ย. 2558
ทั้งหมด
 หน้าแรก ภาพกิจกรรมจากโรงเรียน :  RSS Feed
หัวข้อข่าวจำนวนผู้อ่านทั้งหมดความคิดเห็นวันที่
 ผู้ใหญ่ใจดีมอบข้าวสารสำหรับโครงการอาหารกลางวันโรงเ...7003 ก.ค. 2558
 โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ (ศิลปวิทยาคม) ตรวจสุขภาพนักเรี...3003 ก.ค. 2558
 กิจกรรมต้านยาเสพติด รร.วัดทัพหลวง5003 ก.ค. 2558
 กิจกรรมสวดมนต์ประจำสัปดาห์ทุกวันศุกร์ โรงเรียนวัดส...3003 ก.ค. 2558
 ขอเชิญชม รายการทุ่งแสงตะวัน ช่วงคุณค่าแห่งการออม ...14002 ก.ค. 2558
 เปิดค่าย พัฒนาความรู้ความเข้าใจเชิงเศรษฐศาสตร์และสร...9002 ก.ค. 2558
 ทุนการศึกษาชมรมเปรียญธรรมจังหวัดนครปฐม มอบนักเรียนโ... 2 รูป14030 มิ.ย. 2558
 กิจกรรม BBL โรงเรียนวัดลำเหย 1 รูป จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 20 ครั้ง20030 มิ.ย. 2558
 พิธีมอบปลอกแขนคณะกรรมการนักเรียนและสารวัตนักเรียน 1 รูป8030 มิ.ย. 2558
 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหน... 1 รูป15030 มิ.ย. 2558
ทั้งหมด
 
ข่าวยอดนิยม
 รวมศิลป์สร้างสรรค์ ผลงานของนักเรียนโรงเรียนบ้านรางมะเดื่อ 4 รูป จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 2981 ครั้ง18 ม.ค. 2556
 บรรยากากาศการประกวดพานพุ่มดอกไม้สด...... จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 2774 ครั้ง21 ก.พ. 2557
 ผลการแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 2310 ครั้ง13 ธ.ค. 2555
 สพป.นครปฐม เขต 1 ยินดีต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 1 รูป จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 2188 ครั้ง17 ส.ค. 2554
 สพป.นครปฐม เขต 1 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 17 ตำแหน่ง จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 1706 ครั้ง01 พ.ย. 2553
 ประกาศ Best Practice การขับเคลื่อนการพัฒนาหลักสูตรสู่อาเซียน จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 1624 ครั้ง10 ต.ค. 2554
 ขอแสดงความยินดีกับครูอรษา เณรตาก้อง ร.ร.บ้านอ้อกระทิง จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 1602 ครั้ง06 ม.ค. 2555
 ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 1602 ครั้ง30 มี.ค. 2555
 โรงเรียนบ้านหัวถนนได้จัดกิจกรรมสอนการผูกผ้าประดับ จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 1574 ครั้ง05 ก.ย. 2556
 ประกาศผลการคัดเลือก 1 รูป จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 1329 ครั้ง03 ก.พ. 2557


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
ถนนเพชรเกษม ตำบลพระประโทน อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ : 034-253879 , 034-252931
โทรสาร : 034-254373


Webmaster : นายหาญณรงค์ วิไลย
e-mail : hunnakung@gmail.com