สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1

   »  ทำเนียบรอง ผ.อ. สพป.นฐ. 1
   »  ทำเนียบ.อ.กลุ่มในสำนักงาน
   »  ทำเนียบผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ
   »  คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
   »  คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
   »  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา


คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต ๑
 
 สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ สพป.นครปฐม เขต ๑

 สูประชาคมอาเซี่ยน 2558  


 
  » ราคากลาง วัสดุ ปี งบประมาณ 2557
  » รายงานจัดการศึกษา 2556
  » แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนการจัดการศึกษา ปี 2557
  » แผนปฎิบัติการ สพป.นฐ. 1 ปีงบประมาณ 2557
  »  รายงานบริหารจัดการ โรงเรียนขนาดเล็ก ปีงบประมาณ 2556  
     » School mapping ที่เชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
     » รายงานผลการดำเนินงานระบบควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน พศ. 2544 ปีงบประมาณ 2556
    » เครื่องราชกิจจาฯ สายสะพายประจำปี 2556
    »  สูจิบัตรการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 ระดับเขตการศึกษา
    »  จำนวนนักเรียน ในสังกัด สพป.นฐ ๑
     »  วิจัย Schoolmapping สพป.นครปฐม เขต 1 
    »  รายงานการบริหารงานบุคคล 2555 
    »  แผนบริหารจัดการร.ร.เล็กพ.ศ.2555-2557 
    »  แผนพัฒนาการศึกษาพ.ศ.2555-2558 
    »  รายงานผลการบริหารจัดการร.ร.เล็กปี 2555 
    »  รายงานการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 
    »  แผนปฏิบัติการ สพป.นครปฐม เขต 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 
    »  ระเบียบและราชกิจจานุเบกษา เกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
    »  ความต้องการอัตรากำลังครู ปีการศึกษา 2555
    »  รายงานการจัดการศึกษา 2554
    »  แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2555
    »  กรอบนโยบาย สพป.นครปฐม เขต 1
    »  กรอบประเด็นการวิจัยของประเทศไทยให้พร้อมรับสถานการณ์รวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
    »  กระบวนการบริหารความเสี่ยง สพป.นฐ.1
    »  แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 54-56 ฉบับเผยแพร่
    »  คู่มือคำรับรองปี 2554 สพป.นครปฐม เขต 1
    »  ระบบควบคุมภายใน
    »  ระเบียบ สพป.นครปฐม เขต 1 ว่าด้วยการจัดตั้งกลุ่มโรงเรียน พ.ศ.2554
    »  แผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัด 2554
    »  รวมสาระความรู้
    »  ข้อมูลการแนะแนวการศึกษาฯ
    »  การประเมินสมรรถนะครู
    »  การประเมินสมรรถนะครู (ฉบับปรับปรุง)
    »  แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดนครปฐม (2553-2556)
    »  มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
    »  ตารางจำนวนนักเรียนจำแนกตามชั้น เพศ ของโรงเรียน สพป.นฐ.1 ปี 2554
    »  หลักสูตร 51
    »  แผนควบคุม กำกับ ติดตาม ประเมินผลติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
    »  นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ของ สพป.นฐ.1
    »  แผนพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กพ.ศ.53-55(ฉบับ6ต.ค.53)
    »  เอกสาร ROADMAP จุดเน้นคุณภาพผู้เรียน จุดเปลี่ยนการปฏิรูปการศึกษาไทยสถิติผู้เข้าชมปี 2555
สถิติผู้เข้าชมปี 2554
สถิติผู้เข้าชมปี 2553
สถิติผู้เข้าชมปี 2552


จำนวนนักเรียน ปี 2557 ในสังกัด สพป.นฐ.1 มี

 โรงเรียน 128 โรงเรียน
    นักเรียน 33,493 คน
   เพศชาย 17,724 คน
 เพศหญิง 15,769 คน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน_สพป.นฐ.1

** ข้อมูล ณ 10 มิ.ย.57

» รายละเอียดเพิ่มเติม 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวล่าสุด  ฉลองชัยได้ถ้วยกันทุกเขต จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 454 ครั้ง    
หน้าแรก ภาพกิจกรรมจาก สพป.นครปฐม เขต 1 :  RSS Feed
หัวข้อข่าวจำนวนผู้อ่านทั้งหมดความคิดเห็นวันที่
 การอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบ... มาใหม่2024 ก.ค. 2557
 อบรมคัดกรองคนพิการทางการศึกษาสำหรับครูผู้สอน จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 66 ครั้ง66022 ก.ค. 2557
 ประชุมปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรวม: ผู... จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 69 ครั้ง69021 ก.ค. 2557
 บรรยากาศอบรมครูศิลปะ วันที่ 19 ก.ค.57 จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 86 ครั้ง86019 ก.ค. 2557
 สพป.นครปฐม เขต 1 จัดอบรมครูศิลปะ จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 61 ครั้ง61018 ก.ค. 2557
 สพป.นครปฐม เขต 1 ร่วมกิจกรรม “นครปฐม ปฐมนครแห่งความ... จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 42 ครั้ง42017 ก.ค. 2557
 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือมรับบริการฉีดวัคซีนสร้างภูม... 1 รูป14016 ก.ค. 2557
 โครงการบริหารจัดการศึกษาทางเลือก โรงเรียนขนาดเล็กฯ ... จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 69 ครั้ง69009 ก.ค. 2557
 กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 40 ครั้ง40009 ก.ค. 2557
 สพป.นครปฐม เขต 1 จัดพิธีปฏิญาณตนสร้างความปรองดองสมา... จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 97 ครั้ง97007 ก.ค. 2557
ทั้งหมด
 หน้าแรก ภาพกิจกรรมจากโรงเรียน :  RSS Feed
หัวข้อข่าวจำนวนผู้อ่านทั้งหมดความคิดเห็นวันที่
 โรงเรียนดีศรีตำบล 3 รูป มาใหม่ จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 22 ครั้ง22023 ก.ค. 2557
 อบรมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรี... มาใหม่11023 ก.ค. 2557
 ประชุมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มาใหม่6023 ก.ค. 2557
 โรงเรียนบ้านอ้อกระทิงต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.นค... จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 45 ครั้ง45018 ก.ค. 2557
 โรงเรียนวัดวังเย็นถวายเทียนเข้าพรรษา 1 รูป16018 ก.ค. 2557
 พระธรรมทูตมาให้ความรู้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดบ่อน้ำ... จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 21 ครั้ง21016 ก.ค. 2557
 โรงเรียนบ้านไร่ต้นสำโรง แห่เทียนพรรษา จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 60 ครั้ง60016 ก.ค. 2557
 โรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม เข้าร่วมกิจกรรมแห่เทียนพ...18016 ก.ค. 2557
 โรงเรียนวัดสามควายเผือกรับการประเมินโรงเรียนดีศรีต... จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 24 ครั้ง24016 ก.ค. 2557
 โรงเรียนวัดทัพหลวงรับการประเมินโรงเรียนดี ศรีตำบล18016 ก.ค. 2557
ทั้งหมด
 
ข่าวยอดนิยม
 สพป.นครปฐม เขต 1 ยินดีต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 1 รูป จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 1799 ครั้ง17 ส.ค. 2554
 สพป.นครปฐม เขต 1 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 17 ตำแหน่ง จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 1411 ครั้ง01 พ.ย. 2553
 รวมศิลป์สร้างสรรค์ ผลงานของนักเรียนโรงเรียนบ้านรางมะเดื่อ 4 รูป จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 1330 ครั้ง18 ม.ค. 2556
 ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 1228 ครั้ง30 มี.ค. 2555
 ขอแสดงความยินดีกับครูอรษา เณรตาก้อง ร.ร.บ้านอ้อกระทิง จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 1222 ครั้ง06 ม.ค. 2555
 ผลการแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 1084 ครั้ง13 ธ.ค. 2555
 สพป.นครปฐม เขต 1 ทำบุญเนื่องในวันสงกรานต์ จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 1054 ครั้ง10 เม.ย. 2555
 ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา 4 รูป จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 1052 ครั้ง25 ต.ค. 2555
 ลงนามคำสั่งเลื่อนเปิดสถานศึกษา จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 1046 ครั้ง30 ต.ค. 2554
 ขอต้อนรับ ผอ.รังสรรค์ ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง สพป.นฐ.เขต 1 จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 1021 ครั้ง04 ต.ค. 2555


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
ถนนเพชรเกษม ตำบลพระประโทน อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ : 034-253879 , 034-252931
โทรสาร : 034-254373


Webmaster : นายหาญณรงค์ วิไลย
e-mail : hunnakung@gmail.com