สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1

   »  ทำเนียบรอง ผ.อ. สพป.นฐ. 1
   »  ทำเนียบ.อ.กลุ่มในสำนักงาน
   »  ทำเนียบผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ
   »  คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
   »  คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
   »  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต ๑
 
 สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ สพป.นครปฐม เขต ๑

 สูประชาคมอาเซี่ยน 2558  


 
  » ราคากลาง วัสดุ ปี งบประมาณ 2557
  » รายงานจัดการศึกษา 2556
  » แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนการจัดการศึกษา ปี 2557
  » แผนปฎิบัติการ สพป.นฐ. 1 ปีงบประมาณ 2557
  »  รายงานบริหารจัดการ โรงเรียนขนาดเล็ก ปีงบประมาณ 2556  
     » School mapping ที่เชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
     » รายงานผลการดำเนินงานระบบควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน พศ. 2544 ปีงบประมาณ 2556
    » เครื่องราชกิจจาฯ สายสะพายประจำปี 2556
    »  สูจิบัตรการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 ระดับเขตการศึกษา
    »  จำนวนนักเรียน ในสังกัด สพป.นฐ ๑
     »  วิจัย Schoolmapping สพป.นครปฐม เขต 1 
    »  รายงานการบริหารงานบุคคล 2555 
    »  แผนบริหารจัดการร.ร.เล็กพ.ศ.2555-2557 
    »  แผนพัฒนาการศึกษาพ.ศ.2555-2558 
    »  รายงานผลการบริหารจัดการร.ร.เล็กปี 2555 
    »  รายงานการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 
    »  แผนปฏิบัติการ สพป.นครปฐม เขต 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 
    »  ระเบียบและราชกิจจานุเบกษา เกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
    »  ความต้องการอัตรากำลังครู ปีการศึกษา 2555
    »  รายงานการจัดการศึกษา 2554
    »  แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2555
    »  กรอบนโยบาย สพป.นครปฐม เขต 1
    »  กรอบประเด็นการวิจัยของประเทศไทยให้พร้อมรับสถานการณ์รวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
    »  กระบวนการบริหารความเสี่ยง สพป.นฐ.1
    »  แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 54-56 ฉบับเผยแพร่
    »  คู่มือคำรับรองปี 2554 สพป.นครปฐม เขต 1
    »  ระบบควบคุมภายใน
    »  ระเบียบ สพป.นครปฐม เขต 1 ว่าด้วยการจัดตั้งกลุ่มโรงเรียน พ.ศ.2554
    »  แผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัด 2554
    »  รวมสาระความรู้
    »  ข้อมูลการแนะแนวการศึกษาฯ
    »  การประเมินสมรรถนะครู
    »  การประเมินสมรรถนะครู (ฉบับปรับปรุง)
    »  แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดนครปฐม (2553-2556)
    »  มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
    »  ตารางจำนวนนักเรียนจำแนกตามชั้น เพศ ของโรงเรียน สพป.นฐ.1 ปี 2554
    »  หลักสูตร 51
    »  แผนควบคุม กำกับ ติดตาม ประเมินผลติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
    »  นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ของ สพป.นฐ.1
    »  แผนพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กพ.ศ.53-55(ฉบับ6ต.ค.53)
    »  เอกสาร ROADMAP จุดเน้นคุณภาพผู้เรียน จุดเปลี่ยนการปฏิรูปการศึกษาไทยสถิติผู้เข้าชมปี 2555
สถิติผู้เข้าชมปี 2554
สถิติผู้เข้าชมปี 2553
สถิติผู้เข้าชมปี 2552


จำนวนนักเรียน ปี 2557 ในสังกัด สพป.นฐ.1 มี

 โรงเรียน 128 โรงเรียน
    นักเรียน 33,493 คน
   เพศชาย 17,724 คน
 เพศหญิง 15,769 คน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน_สพป.นฐ.1

** ข้อมูล ณ 10 มิ.ย.57

» รายละเอียดเพิ่มเติม 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวล่าสุด  ฉลองชัยได้ถ้วยกันทุกเขต จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 561 ครั้ง    
หน้าแรก ภาพกิจกรรมจาก สพป.นครปฐม เขต 1 :  RSS Feed
หัวข้อข่าวจำนวนผู้อ่านทั้งหมดความคิดเห็นวันที่
  สพป.นครปฐม เขต 1 ให้กำลังใจสถานศึกษาในการแข่งขันศ... จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 34 ครั้ง34018 ธ.ค. 2557
 โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน เบียดเข้ารอบระดับประเท... 2 รูป จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 35 ครั้ง35018 ธ.ค. 2557
 โรงเรียนบ้านอ้อกระทิง รักษาตำแหน่งระดับภาคได้ 2 ปี... จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 38 ครั้ง38018 ธ.ค. 2557
 โรงเรียนบ้านหนองกร่างคว้าชัยชนะ แข่งกิจกรรมพัฒนาผู... จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 36 ครั้ง36018 ธ.ค. 2557
 โรงเรียนในสังกัด สพป.นครปฐม เขต 1 เข้าร่วมแข่งขันท... จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 59 ครั้ง59017 ธ.ค. 2557
 พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิบิ๊กซี ประจำปี 2557 จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 23 ครั้ง23016 ธ.ค. 2557
 สพป.นครปฐม เขต 1 จัดประชุมชี้แจงการใช้มาตรฐานการจ... จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 25 ครั้ง25016 ธ.ค. 2557
 สพป.นครปฐม เขต 1 ร่วมโครงการรินน้ำใจช่วยเหลือโรงเรี... จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 34 ครั้ง34015 ธ.ค. 2557
 สพป.นครปฐม เขต 1 ร่วมโครงการรินน้ำใจช่วยเหลือโรงเรี...15015 ธ.ค. 2557
 สพป.นครปฐม เขต 1 ร่วมโครงการรินน้ำใจช่วยเหลือโรงเรี...12015 ธ.ค. 2557
ทั้งหมด
 หน้าแรก ภาพกิจกรรมจากโรงเรียน :  RSS Feed
หัวข้อข่าวจำนวนผู้อ่านทั้งหมดความคิดเห็นวันที่
 เปิดโรงเรียนธนาคารโรงเรียนวัดทัพหลวง จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 131 ครั้ง131016 ธ.ค. 2557
 กิจกรรมดี ๆ สุขใจที่อยู่ใกล้ลานธรรม โรงเรียนวัดปลั... จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 44 ครั้ง44015 ธ.ค. 2557
 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคนิคการส... 2 รูป จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 27 ครั้ง27015 ธ.ค. 2557
 โรงเรียนวัดบ้านหลวง จัดพิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพร... จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 55 ครั้ง55004 ธ.ค. 2557
 OPEN HOUSE และทำบุญฉลองอาคารเรียนโรงเรียนวัดบ่อ... จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 63 ครั้ง63004 ธ.ค. 2557
 กลุ่มโรงเรียนปฐมนครประชุมวางแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 58 ครั้ง58027 พ.ย. 2557
 โรงเรียนวัดทะเลบก รับโล่พร้อมเงินรางวัลโรงเรียนที่... จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 43 ครั้ง43027 พ.ย. 2557
 กลุ่มบ้านหลวงเร่งยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2 รูป จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 67 ครั้ง67024 พ.ย. 2557
 เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อมมอบเครื่องดนตรีไทย.. จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 42 ครั้ง42024 พ.ย. 2557
 ศึกษานอกห้องเรียน โรงเรียนวัดทัพหลวง จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 30 ครั้ง30024 พ.ย. 2557
ทั้งหมด
 
ข่าวยอดนิยม
 รวมศิลป์สร้างสรรค์ ผลงานของนักเรียนโรงเรียนบ้านรางมะเดื่อ 4 รูป จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 2463 ครั้ง18 ม.ค. 2556
 สพป.นครปฐม เขต 1 ยินดีต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 1 รูป จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 2061 ครั้ง17 ส.ค. 2554
 บรรยากากาศการประกวดพานพุ่มดอกไม้สด...... จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 1831 ครั้ง21 ก.พ. 2557
 ผลการแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 1821 ครั้ง13 ธ.ค. 2555
 สพป.นครปฐม เขต 1 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 17 ตำแหน่ง จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 1551 ครั้ง01 พ.ย. 2553
 ขอแสดงความยินดีกับครูอรษา เณรตาก้อง ร.ร.บ้านอ้อกระทิง จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 1364 ครั้ง06 ม.ค. 2555
 ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 1359 ครั้ง30 มี.ค. 2555
 ประกาศ Best Practice การขับเคลื่อนการพัฒนาหลักสูตรสู่อาเซียน จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 1259 ครั้ง10 ต.ค. 2554
 ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา 4 รูป จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 1189 ครั้ง25 ต.ค. 2555
 ลงนามคำสั่งเลื่อนเปิดสถานศึกษา จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 1135 ครั้ง30 ต.ค. 2554


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
ถนนเพชรเกษม ตำบลพระประโทน อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ : 034-253879 , 034-252931
โทรสาร : 034-254373


Webmaster : นายหาญณรงค์ วิไลย
e-mail : hunnakung@gmail.com