สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1

   »  ทำเนียบรอง ผ.อ. สพป.นฐ. 1
   »  ทำเนียบ.อ.กลุ่มในสำนักงาน
   »  ทำเนียบผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ
   »  คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
   »  คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
   »  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต ๑
 
 สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ สพป.นครปฐม เขต ๑

 สูประชาคมอาเซี่ยน 2558  


 
  » ราคากลาง วัสดุ ปี งบประมาณ 2557
  » รายงานจัดการศึกษา 2556
  » แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนการจัดการศึกษา ปี 2557
  » แผนปฎิบัติการ สพป.นฐ. 1 ปีงบประมาณ 2557
  »  รายงานบริหารจัดการ โรงเรียนขนาดเล็ก ปีงบประมาณ 2556  
     » School mapping ที่เชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
     » รายงานผลการดำเนินงานระบบควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน พศ. 2544 ปีงบประมาณ 2556
    » เครื่องราชกิจจาฯ สายสะพายประจำปี 2556
    »  สูจิบัตรการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 ระดับเขตการศึกษา
    »  จำนวนนักเรียน ในสังกัด สพป.นฐ ๑
     »  วิจัย Schoolmapping สพป.นครปฐม เขต 1 
    »  รายงานการบริหารงานบุคคล 2555 
    »  แผนบริหารจัดการร.ร.เล็กพ.ศ.2555-2557 
    »  แผนพัฒนาการศึกษาพ.ศ.2555-2558 
    »  รายงานผลการบริหารจัดการร.ร.เล็กปี 2555 
    »  รายงานการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 
    »  แผนปฏิบัติการ สพป.นครปฐม เขต 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 
    »  ระเบียบและราชกิจจานุเบกษา เกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
    »  ความต้องการอัตรากำลังครู ปีการศึกษา 2555
    »  รายงานการจัดการศึกษา 2554
    »  แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2555
    »  กรอบนโยบาย สพป.นครปฐม เขต 1
    »  กรอบประเด็นการวิจัยของประเทศไทยให้พร้อมรับสถานการณ์รวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
    »  กระบวนการบริหารความเสี่ยง สพป.นฐ.1
    »  แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 54-56 ฉบับเผยแพร่
    »  คู่มือคำรับรองปี 2554 สพป.นครปฐม เขต 1
    »  ระบบควบคุมภายใน
    »  ระเบียบ สพป.นครปฐม เขต 1 ว่าด้วยการจัดตั้งกลุ่มโรงเรียน พ.ศ.2554
    »  แผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัด 2554
    »  รวมสาระความรู้
    »  ข้อมูลการแนะแนวการศึกษาฯ
    »  การประเมินสมรรถนะครู
    »  การประเมินสมรรถนะครู (ฉบับปรับปรุง)
    »  แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดนครปฐม (2553-2556)
    »  มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
    »  ตารางจำนวนนักเรียนจำแนกตามชั้น เพศ ของโรงเรียน สพป.นฐ.1 ปี 2554
    »  หลักสูตร 51
    »  แผนควบคุม กำกับ ติดตาม ประเมินผลติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
    »  นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ของ สพป.นฐ.1
    »  แผนพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กพ.ศ.53-55(ฉบับ6ต.ค.53)
    »  เอกสาร ROADMAP จุดเน้นคุณภาพผู้เรียน จุดเปลี่ยนการปฏิรูปการศึกษาไทยสถิติผู้เข้าชมปี 2555
สถิติผู้เข้าชมปี 2554
สถิติผู้เข้าชมปี 2553
สถิติผู้เข้าชมปี 2552


จำนวนนักเรียน ปี 2557 ในสังกัด สพป.นฐ.1 มี

 โรงเรียน 128 โรงเรียน
    นักเรียน 33,493 คน
   เพศชาย 17,724 คน
 เพศหญิง 15,769 คน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน_สพป.นฐ.1

** ข้อมูล ณ 10 มิ.ย.57

» รายละเอียดเพิ่มเติม 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวล่าสุด  ฉลองชัยได้ถ้วยกันทุกเขต จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 486 ครั้ง    
หน้าแรก ภาพกิจกรรมจาก สพป.นครปฐม เขต 1 :  RSS Feed
หัวข้อข่าวจำนวนผู้อ่านทั้งหมดความคิดเห็นวันที่
 ว่าที่ ผอ.เขต รับเกียรติบัตรสิ้นการอบรม รุ่นที่ ๑ 2 รูป จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 79 ครั้ง79017 ก.ย. 2557
 ประชุม ผอ.สพท.ทั่วประเทศ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ ประจำเดือน... จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 34 ครั้ง34017 ก.ย. 2557
 สพป.นครปฐม เขต 1 มอบแท็บเล็ต โรงเรียนเอกชน 3,227 ... 2 รูป15017 ก.ย. 2557
 โครงการพัฒนาเครือข่ายครูแนนำในการสร้างนวัตกรรมสู่ก... จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 65 ครั้ง65017 ก.ย. 2557
 อบรมเชิงปฏิบัติการบูรณาการคอมพิวเตอร์พกพา รุ่น2 ระ... จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 40 ครั้ง40016 ก.ย. 2557
 อบรมแท็บเล็ตครูประถม รุ่น 1 วันที่ 2 จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 62 ครั้ง62014 ก.ย. 2557
 อบรมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการการใช้คอมพิวเตอร์แบบพ... จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 55 ครั้ง55013 ก.ย. 2557
 พิธี รับมอบห้องสมุดจากคณะโรตารี่พระปฐมเจดีย์มอบให้ก... จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 34 ครั้ง34013 ก.ย. 2557
 สพป.นครปฐม เขต 1 จัดประกวดแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรี... จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 51 ครั้ง51013 ก.ย. 2557
 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึ... จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 456 ครั้ง456011 ก.ย. 2557
ทั้งหมด
 หน้าแรก ภาพกิจกรรมจากโรงเรียน :  RSS Feed
หัวข้อข่าวจำนวนผู้อ่านทั้งหมดความคิดเห็นวันที่
 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือมกำจัดยุงลาย ป้องกันไข้เลือ... 2 รูป19012 ก.ย. 2557
 แสดงความยินดีนักเรียนโรงเรียนวัดสระสี่มุม ได้รับรา... 1 รูป จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 28 ครั้ง28012 ก.ย. 2557
 โรงเรียนวัดศรีวิสารวาจาและโรงเรียนวัดหุบรักเข้าฐาน... 2 รูป จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 22 ครั้ง22012 ก.ย. 2557
 บริษัทเบทาโก มอบอาหารกลางวัน นักเรียนโรงเรียนวัดว... 2 รูป10012 ก.ย. 2557
 กิจกรรม "วันพระชวนน้องทำบุญ" ครั้งที่ 5 2 รูป13012 ก.ย. 2557
 กิจกรรม "วันพระชวนน้องทำบุญ" ครั้งที่ 59012 ก.ย. 2557
 โรงเรียนบ้านใหม่ รับมอบข้าวสารจำนวน 160 ก.ก.และอาห... 1 รูป8012 ก.ย. 2557
 โรงเรียนวัดแหลมมะเกลือได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม...7012 ก.ย. 2557
 อบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ณ โรงเรียนบ้าน... จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 31 ครั้ง31006 ก.ย. 2557
 โรงเรียนบ้านหนองพงนกเล็ก อบรมทางไกลผ่านดาวเที่ยม จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 34 ครั้ง34006 ก.ย. 2557
ทั้งหมด
 
ข่าวยอดนิยม
 รวมศิลป์สร้างสรรค์ ผลงานของนักเรียนโรงเรียนบ้านรางมะเดื่อ 4 รูป จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 1995 ครั้ง18 ม.ค. 2556
 สพป.นครปฐม เขต 1 ยินดีต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 1 รูป จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 1901 ครั้ง17 ส.ค. 2554
 สพป.นครปฐม เขต 1 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 17 ตำแหน่ง จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 1459 ครั้ง01 พ.ย. 2553
 ผลการแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 1411 ครั้ง13 ธ.ค. 2555
 ขอแสดงความยินดีกับครูอรษา เณรตาก้อง ร.ร.บ้านอ้อกระทิง จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 1283 ครั้ง06 ม.ค. 2555
 ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 1269 ครั้ง30 มี.ค. 2555
 ประกาศ Best Practice การขับเคลื่อนการพัฒนาหลักสูตรสู่อาเซียน จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 1132 ครั้ง10 ต.ค. 2554
 ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา 4 รูป จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 1119 ครั้ง25 ต.ค. 2555
 สพป.นครปฐม เขต 1 ทำบุญเนื่องในวันสงกรานต์ จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 1088 ครั้ง10 เม.ย. 2555
 ลงนามคำสั่งเลื่อนเปิดสถานศึกษา จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 1086 ครั้ง30 ต.ค. 2554


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
ถนนเพชรเกษม ตำบลพระประโทน อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ : 034-253879 , 034-252931
โทรสาร : 034-254373


Webmaster : นายหาญณรงค์ วิไลย
e-mail : hunnakung@gmail.com