สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1

   »  ทำเนียบรอง ผ.อ. สพป.นฐ. 1
   »  ทำเนียบ.อ.กลุ่มในสำนักงาน
   »  ทำเนียบผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ
   »  คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
   »  คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
   »  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต ๑
 
 สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ สพป.นครปฐม เขต ๑

 สูประชาคมอาเซี่ยน 2558  


 
  » ราคากลาง วัสดุ ปี งบประมาณ 2557
  » รายงานจัดการศึกษา 2556
  » แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนการจัดการศึกษา ปี 2557
  » แผนปฎิบัติการ สพป.นฐ. 1 ปีงบประมาณ 2557
  »  รายงานบริหารจัดการ โรงเรียนขนาดเล็ก ปีงบประมาณ 2556  
     » School mapping ที่เชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
     » รายงานผลการดำเนินงานระบบควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน พศ. 2544 ปีงบประมาณ 2556
    » เครื่องราชกิจจาฯ สายสะพายประจำปี 2556
    »  สูจิบัตรการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 ระดับเขตการศึกษา
    »  จำนวนนักเรียน ในสังกัด สพป.นฐ ๑
     »  วิจัย Schoolmapping สพป.นครปฐม เขต 1 
    »  รายงานการบริหารงานบุคคล 2555 
    »  แผนบริหารจัดการร.ร.เล็กพ.ศ.2555-2557 
    »  แผนพัฒนาการศึกษาพ.ศ.2555-2558 
    »  รายงานผลการบริหารจัดการร.ร.เล็กปี 2555 
    »  รายงานการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 
    »  แผนปฏิบัติการ สพป.นครปฐม เขต 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 
    »  ระเบียบและราชกิจจานุเบกษา เกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
    »  ความต้องการอัตรากำลังครู ปีการศึกษา 2555
    »  รายงานการจัดการศึกษา 2554
    »  แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2555
    »  กรอบนโยบาย สพป.นครปฐม เขต 1
    »  กรอบประเด็นการวิจัยของประเทศไทยให้พร้อมรับสถานการณ์รวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
    »  กระบวนการบริหารความเสี่ยง สพป.นฐ.1
    »  แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 54-56 ฉบับเผยแพร่
    »  คู่มือคำรับรองปี 2554 สพป.นครปฐม เขต 1
    »  ระบบควบคุมภายใน
    »  ระเบียบ สพป.นครปฐม เขต 1 ว่าด้วยการจัดตั้งกลุ่มโรงเรียน พ.ศ.2554
    »  แผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัด 2554
    »  รวมสาระความรู้
    »  ข้อมูลการแนะแนวการศึกษาฯ
    »  การประเมินสมรรถนะครู
    »  การประเมินสมรรถนะครู (ฉบับปรับปรุง)
    »  แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดนครปฐม (2553-2556)
    »  มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
    »  ตารางจำนวนนักเรียนจำแนกตามชั้น เพศ ของโรงเรียน สพป.นฐ.1 ปี 2554
    »  หลักสูตร 51
    »  แผนควบคุม กำกับ ติดตาม ประเมินผลติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
    »  นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ของ สพป.นฐ.1
    »  แผนพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กพ.ศ.53-55(ฉบับ6ต.ค.53)
    »  เอกสาร ROADMAP จุดเน้นคุณภาพผู้เรียน จุดเปลี่ยนการปฏิรูปการศึกษาไทยสถิติผู้เข้าชมปี 2555
สถิติผู้เข้าชมปี 2554
สถิติผู้เข้าชมปี 2553
สถิติผู้เข้าชมปี 2552


จำนวนนักเรียน ปี 2557 ในสังกัด สพป.นฐ.1 มี

 โรงเรียน 128 โรงเรียน
    นักเรียน 33,493 คน
   เพศชาย 17,724 คน
 เพศหญิง 15,769 คน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน_สพป.นฐ.1

** ข้อมูล ณ 10 มิ.ย.57

» รายละเอียดเพิ่มเติม 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวล่าสุด  ฉลองชัยได้ถ้วยกันทุกเขต จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 522 ครั้ง    
หน้าแรก ภาพกิจกรรมจาก สพป.นครปฐม เขต 1 :  RSS Feed
หัวข้อข่าวจำนวนผู้อ่านทั้งหมดความคิดเห็นวันที่
 ประชุมประจำเดือนสถานศึกษาเอกชน 1/2557 จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 24 ครั้ง24017 ต.ค. 2557
 ประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ... 4 รูป จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 56 ครั้ง56015 ต.ค. 2557
 ประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการขยายผลการศึกษาทาง... จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 34 ครั้ง34014 ต.ค. 2557
 ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการสพป.นฐ.1 ปีงบประม... จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 45 ครั้ง45014 ต.ค. 2557
 รายงานผลการฝึกประสบการณ์วันสุดท้าย จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 37 ครั้ง37010 ต.ค. 2557
 เดินทางส่ง ท่าน ไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ ในโอกาสรับ... จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 128 ครั้ง128010 ต.ค. 2557
 ร่วมแสดงความยินดี กับ ท่านไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ ... จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 72 ครั้ง72010 ต.ค. 2557
 ว่าที่ ผอ.เขต ฝึกประสบการณ์ศึกษาสภาพจริงในสถานศึกษ... จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 25 ครั้ง25010 ต.ค. 2557
 วันที่ 2 การเข้ารับการฝึกปฏิบัติเรียนรู้สภาพจริง ... จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 55 ครั้ง55007 ต.ค. 2557
 สพป.นฐ.1 ต้อนรับ ว่าที่ ผอ.เขต รุ่น 2 เข้าฝึกประสบ... จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 78 ครั้ง78006 ต.ค. 2557
ทั้งหมด
 หน้าแรก ภาพกิจกรรมจากโรงเรียน :  RSS Feed
หัวข้อข่าวจำนวนผู้อ่านทั้งหมดความคิดเห็นวันที่
 โรงเรียนวัดสระสี่มุม อบรมโปรแกรมจัดการห้องสมุด จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 33 ครั้ง33014 ต.ค. 2557
 ครูและนักเรียนโรงเรียนวัดสองห้อง ถวายพระพรแด่พระบาท...19014 ต.ค. 2557
 ดอนตูมเกมส์ จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 56 ครั้ง56006 ต.ค. 2557
 โรงเรียนวัดลำเหย รับโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษา... 1 รูป จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 44 ครั้ง44030 ก.ย. 2557
 โรงเรียนวัดบ่อน้ำจืดจัดกิจกรรม โครงการ (D.A.R.E. ... จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 39 ครั้ง39030 ก.ย. 2557
 โรงเรียนวัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์) ร่วมแสดงนิทรรศกา... จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 38 ครั้ง38030 ก.ย. 2557
 โรงเรียนวัดวังเย็นได้อำนวยความสะดวกด้านสถานที่่ในก... 3 รูป จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 55 ครั้ง55022 ก.ย. 2557
 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือมกำจัดยุงลาย ป้องกันไข้เลือ... 2 รูป จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 59 ครั้ง59012 ก.ย. 2557
 แสดงความยินดีนักเรียนโรงเรียนวัดสระสี่มุม ได้รับรา... 1 รูป จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 79 ครั้ง79012 ก.ย. 2557
 โรงเรียนวัดศรีวิสารวาจาและโรงเรียนวัดหุบรักเข้าฐาน... 2 รูป จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 54 ครั้ง54012 ก.ย. 2557
ทั้งหมด
 
ข่าวยอดนิยม
 รวมศิลป์สร้างสรรค์ ผลงานของนักเรียนโรงเรียนบ้านรางมะเดื่อ 4 รูป จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 2261 ครั้ง18 ม.ค. 2556
 สพป.นครปฐม เขต 1 ยินดีต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 1 รูป จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 1999 ครั้ง17 ส.ค. 2554
 ผลการแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 1558 ครั้ง13 ธ.ค. 2555
 สพป.นครปฐม เขต 1 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 17 ตำแหน่ง จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 1493 ครั้ง01 พ.ย. 2553
 บรรยากากาศการประกวดพานพุ่มดอกไม้สด...... จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 1358 ครั้ง21 ก.พ. 2557
 ขอแสดงความยินดีกับครูอรษา เณรตาก้อง ร.ร.บ้านอ้อกระทิง จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 1311 ครั้ง06 ม.ค. 2555
 ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 1299 ครั้ง30 มี.ค. 2555
 ประกาศ Best Practice การขับเคลื่อนการพัฒนาหลักสูตรสู่อาเซียน จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 1188 ครั้ง10 ต.ค. 2554
 ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา 4 รูป จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 1144 ครั้ง25 ต.ค. 2555
 ลงนามคำสั่งเลื่อนเปิดสถานศึกษา จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 1108 ครั้ง30 ต.ค. 2554


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
ถนนเพชรเกษม ตำบลพระประโทน อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ : 034-253879 , 034-252931
โทรสาร : 034-254373


Webmaster : นายหาญณรงค์ วิไลย
e-mail : hunnakung@gmail.com