8i
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
นายอธิวัฒน์ พันธ์ประชา
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต ๑
 
 สูประชาคมอาเซี่ยน 2558 

  
  


 
 
  » ราคากลาง วัสดุ ปี งบประมาณ 2558
  » มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่ 
 » รายงานการบริหารงานบุคคล 2557
   »  รายงานจัดการศึกษา ปี พ.ศ. 2558
 » รายงานจัดการศึกษา 2557
   »  แผนปฏิบัติการสพป.นครปฐม เขต 1 ปี 2559
 » แผนปฎิบัติการ สพป.นฐ. 1 ปีงบประมาณ 2558
  » แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนการจัดการศึกษา ปี 2557
     » School mapping ที่เชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
     »  วิจัย Schoolmapping สพป.นครปฐม เขต 1 
    »  แผนบริหารจัดการร.ร.เล็กพ.ศ.2555-2557 
    »  แผนพัฒนาการศึกษาพ.ศ.2555-2558 
    »  ระเบียบและราชกิจจานุเบกษา เกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
    »  กรอบนโยบาย สพป.นครปฐม เขต 1
    »  กรอบประเด็นการวิจัยของประเทศไทยให้พร้อมรับสถานการณ์รวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
    »  กระบวนการบริหารความเสี่ยง สพป.นฐ.1
    »  ระบบควบคุมภายใน
    »  รวมสาระความรู้
    »  ข้อมูลการแนะแนวการศึกษาฯ
    »  การประเมินสมรรถนะครู
    »  การประเมินสมรรถนะครู (ฉบับปรับปรุง)
    »  แผนควบคุม กำกับ ติดตาม ประเมินผลติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
    »  นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ของ สพป.นฐ.1
    »  เอกสาร ROADMAP จุดเน้นคุณภาพผู้เรียน จุดเปลี่ยนการปฏิรูปการศึกษาไทย


-----------------------------------------
ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน
-----------------------------------------
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน
-----------------------------------------

จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2558 
-----------------------------------------
จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2553-2557
-----------------------------------------
รายชื่อโรงเรียนขนาดเล็ก
-----------------------------------------
ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
ปีการศึกษา 2555-2558

-----------------------------------------

***  แบบเก็บ นร. G-1
***  แบบนักเรียนซ้ำซ้อน
***  คู่มือการจัดเก็บข้อมูลค่าพิกัดโรงเรียนด้วย SmartPhone


 ช่อง สพฐ.1
 ช่อง สพฐ.2
 ช่อง สพฐ.3
 ช่อง cat
 ช่อง tot
 รับชมย้อนหลัง

ดเว็บไซต์โรงเรียน

'; โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา
'; โรงเรียนคงทองวิทยา
'; โรงเรียนธรรมาภิสมัย
'; โรงเรียนบอสโกพิทักษ์
'; โรงเรียนบ้านคลองตัน
'; โรงเรียนบ้านคลองยาง
'; โรงเรียนบ้านคอวัง
'; โรงเรียนบ้านแจงงาม
'; โรงเรียนบ้านดอนกลาง
'; โรงเรียนบ้านดอนซาก
'; โรงเรียนบ้านดอนทอง
'; โรงเรียนบ้านต้นสำโรง
'; โรงเรียนบ้านทุ่งขี้อ้าย
'; โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย
'; โรงเรียนบ้านทุ่งหัวพรหม
'; โรงเรียนบ้านนาสร้าง
'; โรงเรียนบ้านบ่อน้ำพุ
'; โรงเรียนบ้านบ่อพลับ
'; โรงเรียนบ้านบัวแดง
'; โรงเรียนบ้านปากหว้า
'; โรงเรียนบ้านไผ่โน้ม
'; โรงเรียนบ้านมาบแค
'; โรงเรียนบ้านรางมะเดื่อ
'; โรงเรียนบ้านรางมูก
'; โรงเรียนบ้านรางอีเม้ย
'; โรงเรียนบ้านไร่ต้นสำโรง
'; โรงเรียนบ้านลำท่าโพ
'; โรงเรียนบ้านลำพยา
'; โรงเรียนบ้านสระน้ำส้ม
'; โรงเรียนบ้านสามแก้ว
'; โรงเรียนบ้านสามัคคี
'; รร.บ้านหนองกระโดน
'; โรงเรียนบ้านหนองกร่าง
'; โรงเรียนบ้านหนองแก
'; โรงเรียนบ้านหนองขาม
'; โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง
'; โรงเรียนบ้านหนองเขมร
'; โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม
'; โรงเรียนบ้านหนองบอน
'; โรงเรียนบ้านหนองปากโลง
'; โรงเรียนบ้านหนองพงนก
'; โรงเรียนบ้านหนองพงเล็ก
'; โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม
'; โรงเรียนบ้านหนองโสน
'; โรงเรียนบ้านหนองหิน
'; โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา
'; โรงเรียนบ้านหลักเมตร
'; โรงเรียนบ้านห้วยขวาง
'; โรงเรียนบ้านห้วยด้วน
'; โรงเรียนบ้านห้วยปลากด
'; โรงเรียนบ้านห้วยรางเกตุ
'; โรงเรียนบ้านหัวถนน
'; โรงเรียนบ้านแหลมกะเจา
'; โรงเรียนบ้านใหม่
'; โรงเรียนบ้านอ้อกระทิง
'; โรงเรียนบ้านอ้อกระทุง
'; โรงเรียนบำรุงวิทยา
'; รร.ป.ฐานบินกำแพงแสน
'; โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
'; โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย2
'; รร.โพรงมะเดื่อวิทยาคม
'; โรงเรียนวัดม่วงตารศ
'; รร.ม.ฐานบินกำแพงแสน
'; โรงเรียนเมืองเก่ากำแพงแสน
'; โรงเรียนราชินีบูรณะ
'; โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา
'; โรงเรียนละเอียดอุปถัมภ์
'; โรงเรียนวัดกงลาด
'; โรงเรียนวัดกำแพงแสน
'; โรงเรียนวัดเกาะวังไทร
'; โรงเรียนวัดดอนขนาก
'; โรงเรียนวัดดอนเตาอิฐ
'; โรงเรียนวัดดอนยายหอม
'; โรงเรียนวัดดอนเสาเกียด
'; โรงเรียนวัดตะโกสูง
'; โรงเรียนวัดตาก้อง
'; โรงเรียนวัดทัพยายท้าว
'; โรงเรียนวัดทัพหลวง
'; โรงเรียนวัดท่าเสา
'; โรงเรียนวัดทุ่งกระพังโหม
'; โรงเรียนวัดทุ่งผักกูด
'; โรงเรียนวัดทุ่งพิชัย
'; โรงเรียนวัดทุ่งรี
'; โรงเรียนวัดทุ่งสีหลง
'; โรงเรียนวัดธรรมศาลา
'; รร.วัดนิยมธรรมวราราม
'; โรงเรียนวัดบ่อน้ำจืด
'; โรงเรียนวัดบางแขม
'; โรงเรียนวัดบ้านยาง
'; โรงเรียนวัดบ้านหลวง
'; รร.วัดปทุมทองสุทธาราม
'; รร.วัดประชาราษฎร์บำรุง
'; โรงเรียนวัดปลักไม้ลาย
'; โรงเรียนวัดไผ่ล้อม
'; โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์
'; รร.วัดพระประโทณเจดีย์
'; โรงเรียนวัดพะเนียงแตก
'; โรงเรียนวัดโพธิ์งาม
'; โรงเรียนวัดโพรงมะเดื่อ
'; โรงเรียนวัดรางปลาหมอ
'; โรงเรียนวัดราษฏร์วราราม
'; โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า
'; โรงเรียนวัดลาดหญ้าไทร
'; โรงเรียนวัดลาดหญ้าแพรก
'; โรงเรียนวัดลำลูกบัว
'; โรงเรียนวัดลำเหย
'; โรงเรียนวัดเลาเต่า
'; โรงเรียนวัดวังตะกู
'; โรงเรียนวัดวังน้ำเขียว
'; โรงเรียนวัดวังเย็น
'; โรงเรียนวัดศรีวิสารวาจา
'; รร.วัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล
'; โรงเรียนวัดสระกะเทียม
'; โรงเรียนวัดสระสี่มุม
'; โรงเรียนวัดสระสี่เหลี่ยม
'; โรงเรียนวัดสองห้อง
'; โรงเรียนวัดสามควายเผือก
'; โรงเรียนวัดสามง่าม
'; โรงเรียนวัดสุขวราราม
'; โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม
'; โรงเรียนวัดหนองกระพี้
'; โรงเรียนวัดหนองจิก
'; โรงเรียนวัดหนองดินแดง
'; โรงเรียนวัดหนองปลาไหล
'; โรงเรียนวัดหนองโพธิ์
'; โรงเรียนวัดหนองศาลา
'; โรงเรียนวัดหนองเสือ
'; รร.วัดห้วยจรเข้วิทยาคม
'; โรงเรียนวัดห้วยผักชี
'; โรงเรียนวัดห้วยพระ
'; โรงเรียนวัดห้วยม่วง
'; โรงเรียนวัดหว้าเอน
'; โรงเรียนวัดหุบรัก
'; โรงเรียนวัดแหลมมะเกลือ
'; โรงเรียนวัดใหม่ดอนทราย
'; โรงเรียนวัดใหม่ห้วยลึก
'; โรงเรียนวัดทะเลบก
'; รร.หลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุสรณ์
'; โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
'; โรงเรียนศาลาตึกวิทยา
'; รร.สระกะเทียมวิทยาคม
'; โรงเรียนสว่างวิทยา
'; โรงเรียนสหบำรุงวิทยา
'; รร.สัมมาสิกขาปฐมอโศก
'; โรงเรียนสัมมาอาชีวสิกขาฯ
'; โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย
'; โรงเรียนวัดตาก้องฯ
'; โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน
'; รร.อนุบาลจันทร์สว่างกูล
'; โรงเรียนอนุบาลชโลทร
'; โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
'; โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
'; โรงเรียนอนุบาลเพ็ญศิริ
'; โรงรียนอนุบาลวัยสะอาด
'; โรงเรียนอนุบาลศิริวรรณ
'; โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
'; โรงเรียนอนุบาลเสริมปัญญา
'; โรงเรียนหอเอกวิทยา
'; รร.อำนวยวิทย์นครปฐม
'; โรงเรียนอินทรศักดิ์ศึกษาลัย

ขออภัยครับ ไม่มีข่าวที่คุณต้องการ

คลิกที่นี่เข้าหน้าข่าวหลัก


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
ถนนเพชรเกษม ตำบลพระประโทน อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ : 034-253879 , 034-252931
โทรสาร : 034-254373


Webmaster : นายหาญณรงค์ วิไลย
e-mail : hunnakung@gmail.com