สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1

   »  ทำเนียบรอง ผ.อ. สพป.นฐ. 1
   »  ทำเนียบ.อ.กลุ่มในสำนักงาน
   »  ทำเนียบผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ
   »  คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
   »  คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
   »  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา


คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต ๑
 
 สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ สพป.นครปฐม เขต ๑

 สูประชาคมอาเซี่ยน 2558  


 
 » รายงานการบริหารงานบุคคล 2557
  » รายงานจัดการศึกษา 2557
  » แผนปฎิบัติการ สพป.นฐ. 1 ปีงบประมาณ 2558
  » ราคากลาง วัสดุ ปี งบประมาณ 2557
  » รายงานจัดการศึกษา 2556
  » แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนการจัดการศึกษา ปี 2557
      » แผนปฎิบัติการ สพป.นฐ. 1 ปีงบประมาณ 2557
     »  รายงานบริหารจัดการ โรงเรียนขนาดเล็ก ปีงบประมาณ 2556  
     » School mapping ที่เชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
     » รายงานผลการดำเนินงานระบบควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน พศ. 2544 ปีงบประมาณ 2556
    » เครื่องราชกิจจาฯ สายสะพายประจำปี 2556
    »  สูจิบัตรการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 ระดับเขตการศึกษา
    »  จำนวนนักเรียน ในสังกัด สพป.นฐ ๑
     »  วิจัย Schoolmapping สพป.นครปฐม เขต 1 
    »  รายงานการบริหารงานบุคคล 2555 
    »  แผนบริหารจัดการร.ร.เล็กพ.ศ.2555-2557 
    »  แผนพัฒนาการศึกษาพ.ศ.2555-2558 
    »  รายงานผลการบริหารจัดการร.ร.เล็กปี 2555 
    »  รายงานการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 
    »  แผนปฏิบัติการ สพป.นครปฐม เขต 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 
    »  ระเบียบและราชกิจจานุเบกษา เกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
    »  ความต้องการอัตรากำลังครู ปีการศึกษา 2555
    »  รายงานการจัดการศึกษา 2554
    »  แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2555
    »  กรอบนโยบาย สพป.นครปฐม เขต 1
    »  กรอบประเด็นการวิจัยของประเทศไทยให้พร้อมรับสถานการณ์รวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
    »  กระบวนการบริหารความเสี่ยง สพป.นฐ.1
    »  แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 54-56 ฉบับเผยแพร่
    »  คู่มือคำรับรองปี 2554 สพป.นครปฐม เขต 1
    »  ระบบควบคุมภายใน
    »  ระเบียบ สพป.นครปฐม เขต 1 ว่าด้วยการจัดตั้งกลุ่มโรงเรียน พ.ศ.2554
    »  แผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัด 2554
    »  รวมสาระความรู้
    »  ข้อมูลการแนะแนวการศึกษาฯ
    »  การประเมินสมรรถนะครู
    »  การประเมินสมรรถนะครู (ฉบับปรับปรุง)
    »  แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดนครปฐม (2553-2556)
    »  มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
    »  ตารางจำนวนนักเรียนจำแนกตามชั้น เพศ ของโรงเรียน สพป.นฐ.1 ปี 2554
    »  หลักสูตร 51
    »  แผนควบคุม กำกับ ติดตาม ประเมินผลติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
    »  นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ของ สพป.นฐ.1
    »  แผนพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กพ.ศ.53-55(ฉบับ6ต.ค.53)
    »  เอกสาร ROADMAP จุดเน้นคุณภาพผู้เรียน จุดเปลี่ยนการปฏิรูปการศึกษาไทยจำนวนนักเรียน ปี 2557 ในสังกัด สพป.นฐ.1 มี

 โรงเรียน 128 โรงเรียน
    นักเรียน 33,493 คน
   เพศชาย 17,724 คน
 เพศหญิง 15,769 คน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน_สพป.นฐ.1

** ข้อมูล ณ 10 มิ.ย.57

» รายละเอียดเพิ่มเติม 

***  แบบเก็บ นร. G-1
***  แบบนักเรียนซ้ำซ้อน
***  คู่มือการจัดเก็บข้อมูลค่าพิกัดโรงเรียนด้วย SmartPhone
 ช่อง สพฐ.1
 ช่อง สพฐ.2
 ช่อง สพฐ.3
 ช่อง cat
 ช่อง tot
 รับชมย้อนหลัง


หมวด : ภาพกิจกรรมจากโรงเรียน
กลุ่มข่าว :
ข่าวเด่น :  ฉลองชัยได้ถ้วยกันทุกเขต ฮิต    
 การส่งเสริมพัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กโรงเ... (อ่าน 83 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (17 มิ.ย. 2557)โรงเรียนบ้านหนองไม้งามจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ส่งเสริมพัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 โรงเรียนวัดบ้านหลวงจัดโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยใน... (อ่าน 162 ครั้ง) จำนวน 2 รูป ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์  สุอมรา (17 มิ.ย. 2557)โรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและชุมชน จึงมีบทบาทในการเตรียมความพร้อมผู้เยาว์ให้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีในสังคม การสร้างลักษณะนิสัยให้นักเรียนรู้จักระเบียบ ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 โรงเรียนวัดหุบรักจัดพิธีไหว้ครู (อ่าน 115 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (13 มิ.ย. 2557)โรงเรียนวัดหุบรักจัดพิธีไหว้ครู
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 โรงเรียนวัดบ่อน้ำจืดได้จัดพิธีไหว้ครู (อ่าน 192 ครั้ง) จำนวน 2 รูป ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (13 มิ.ย. 2557)โรงเรียนวัดบ่อน้ำจืดได้จัดพิธีไหว้ครู
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ไหว้ครูโรงเรียนวัดกงลาด (อ่าน 119 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (13 มิ.ย. 2557)วันพฤหัสบดี ที่ 12 มิถุนายน 2557 โรงเรียนวัดกงลาด สพป.นครปฐม เขต 1ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ค่ายพัฒนาการอ่านและการสื่อสาร โรงเรียนวัดนิยมธรรมว... (อ่าน 115 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์  สุอมรา (12 มิ.ย. 2557)ค่ายพัฒนาการอ่านและการสื่อสาร โรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 โรงเรียนบ้านสระน้ำส้ม ได้จัดค่ายการพัฒนาการอ่านรู้... (อ่าน 159 ครั้ง) จำนวน 1 รูป ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์  สุอมรา (12 มิ.ย. 2557)วันศุกร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2557 โรงเรียนบ้านสระน้ำส้ม ได้จัดค่ายการพัฒนาการอ่านรู้เรื่อง และสื่อสารได้ โดยมีนายวิพากษ์ ไชโย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 โรงเรียนวัดบ้านหลวง และ โรงเรียนวัดหนองกระพี้ ได้จ... (อ่าน 243 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (10 มิ.ย. 2557)โรงเรียนวัดบ้านหลวง และ โรงเรียนวัดหนองกระพี้ ได้จัดกิจกรรมการเข้าค่ายพัฒนาการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ ร่วมกัน ณ โรงเรียนวัดบ้านหลวง โดยมี ดร.สามารถ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 โรงเรียนวัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาลเข้าค่ายการอ่านฯ (อ่าน 105 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (10 มิ.ย. 2557)โรงเรียนวัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาลเข้าค่ายการอ่านฯ
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 โรงเรียนวัดใหม่ดอนทรายเข้าค่ายการอ่านฯ (อ่าน 168 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (10 มิ.ย. 2557)โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพการอ่านออก เขียนได้ อ่านรู้เรื่อง สื่อสารได้ และเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนวัดหุบรักได้รับเกียรติบั... (อ่าน 121 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์  สุอมรา (10 มิ.ย. 2557)โรงเรียนวัดหุบรักได้รับเกียรติบัตรกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนดีเด่น จาก รอง ผวจ.นครปฐม เนื่องใน เนื่องวันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ปี 2557
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ค่ายพัฒนาการอ่านและการสื่อสาร โรงเรียนวัดรางมูก (อ่าน 118 ครั้ง) จำนวน 1 รูป ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์  สุอมรา (09 มิ.ย. 2557)นางสาวฉันทนา ภุมมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรางมูก พร้อมด้วยคณะครูจัดค่ายพัฒนาการอ่านและการสื่อสารได้
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 โรงเรียนบ้านใหม่ จัดค่าย “การอ่านรู้เรื่อง และสื่... (อ่าน 91 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์  สุอมรา (09 มิ.ย. 2557)โรงเรียนบ้านใหม่จัดค่าย “การอ่านรู้เรื่อง และสื่อสารได้ การอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 โรงเรียนวัดหุบรัก จัดค่าย “การอ่านรู้เรื่อง และสื่... (อ่าน 225 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์  สุอมรา (09 มิ.ย. 2557)โรงเรียนวัดหุบรัก จัดค่าย “การอ่านรู้เรื่อง และสื่อสารได้ โดยมีนายอรุณชาติ วงษ์ทับทิม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหุบรัก เป็นประธานเปิดค่าย การอ่า...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 โรงเรียนวัดหนองโพธิ์(ศิลปวิทยาคม)จัดกิจกรรมค่ายพัฒน... (อ่าน 90 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์  สุอมรา (09 มิ.ย. 2557)เมื่อวันศุกร์ที่ 6 มิถุนายน 2557 ครูภาษาไทย คณะครูสายชั้น ป.4-6 บุคลากรทางการศึกษา นักศึกษาฝึกสอน จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 โรงเรียนวัดลาดหญ้าไทร จัดค่าย “การอ่านรู้เรื่อง แล... (อ่าน 180 ครั้ง) จำนวน 1 รูป ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์  สุอมรา (09 มิ.ย. 2557)โรงเรียนวัดลาดหญ้าไทร เป็นประธานเปิดค่าย การอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ ผู้เข้าค่ายประกอบด้วย นักเรียนโรงเรียนวัดลาดหญ้าไทร ชั้น ป.3 และ ป.6 ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 โรงเรียนบ้านอ้อกระทิง จัดค่าย “การอ่านรู้เรื่อง แล... (อ่าน 102 ครั้ง) จำนวน 1 รูป ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์  สุอมรา (09 มิ.ย. 2557)ในวันที่ 7 มิถุนายน 2557 นางชัยพร ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอ้อกระทิง เป็นประธานเปิดค่าย การอ่านรู้เรื่องและสื่อสาร
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 โรงเรียนวัดกงลาด และ โรงเรียนวัดสุขวราราม จัดกิจกร... (อ่าน 230 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (05 มิ.ย. 2557)วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2557 โรงเรียนวัดกงลาด และ โรงเรียนวัดสุขวราราม สพป.นครปฐมเขต 1 ได้จัดกิจกรรมการเข้าค่ายพัฒนาการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 งานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา โรงเรียนวัดบ่อน้ำจ... (อ่าน 121 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (05 มิ.ย. 2557)งานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา สมทบทุนสร้างอาคารเรียนและพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนวัดบ่อน้ำจืด จัดเมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 มิถุนายน 2557
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 โรงเรียนวัดทัพหลวง จัดค่ายพัฒนาการอ่านรู้เรื่องและส... (อ่าน 155 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (05 มิ.ย. 2557)5 มิถุนายน 2557 นางปวริศา บุญรอด ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทัพหลวง เป็นประธานเปิดค่ายพัฒนาการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
หน้าที่ จาก 41
หน้าแรก คลิก!!!หน้าก่อนนี้  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41  คลิก!!!หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย
ข่าวยอดนิยมในหมวด
 รวมศิลป์สร้างสรรค์ ผลงานของนักเรียนโรงเรียนบ้านรางมะเดื่อ
18 ม.ค. 2556
 สพป.นครปฐม เขต 1 ยินดีต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
17 ส.ค. 2554
 ประกาศ Best Practice การขับเคลื่อนการพัฒนาหลักสูตรสู่อาเซียน
10 ต.ค. 2554
 ขอแสดงความยินดีกับครูอรษา เณรตาก้อง ร.ร.บ้านอ้อกระทิง
06 ม.ค. 2555
 โรงเรียนบ้านหัวถนนได้จัดกิจกรรมสอนการผูกผ้าประดับ
05 ก.ย. 2556
ทั้งหมด


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
ถนนเพชรเกษม ตำบลพระประโทน อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ : 034-253879 , 034-252931
โทรสาร : 034-254373


Webmaster : นายหาญณรงค์ วิไลย
e-mail : hunnakung@gmail.com