สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1

ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1

   »  ทำเนียบรอง ผ.อ. สพป.นฐ. 1
   »  ทำเนียบ.อ.กลุ่มในสำนักงาน
   »  ทำเนียบผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ
   »  คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
   »  คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
   »  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา


คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต ๑
 
 สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ สพป.นครปฐม เขต ๑

 สูประชาคมอาเซี่ยน 2558  


 
  » ราคากลาง วัสดุ ปี งบประมาณ 2557
  » รายงานจัดการศึกษา 2556
  » แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนการจัดการศึกษา ปี 2557
  » แผนปฎิบัติการ สพป.นฐ. 1 ปีงบประมาณ 2557
  »  รายงานบริหารจัดการ โรงเรียนขนาดเล็ก ปีงบประมาณ 2556  
     » School mapping ที่เชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
     » รายงานผลการดำเนินงานระบบควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน พศ. 2544 ปีงบประมาณ 2556
    » เครื่องราชกิจจาฯ สายสะพายประจำปี 2556
    »  สูจิบัตรการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 ระดับเขตการศึกษา
    »  จำนวนนักเรียน ในสังกัด สพป.นฐ ๑
     »  วิจัย Schoolmapping สพป.นครปฐม เขต 1 
    »  รายงานการบริหารงานบุคคล 2555 
    »  แผนบริหารจัดการร.ร.เล็กพ.ศ.2555-2557 
    »  แผนพัฒนาการศึกษาพ.ศ.2555-2558 
    »  รายงานผลการบริหารจัดการร.ร.เล็กปี 2555 
    »  รายงานการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 
    »  แผนปฏิบัติการ สพป.นครปฐม เขต 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 
    »  ระเบียบและราชกิจจานุเบกษา เกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
    »  ความต้องการอัตรากำลังครู ปีการศึกษา 2555
    »  รายงานการจัดการศึกษา 2554
    »  แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2555
    »  กรอบนโยบาย สพป.นครปฐม เขต 1
    »  กรอบประเด็นการวิจัยของประเทศไทยให้พร้อมรับสถานการณ์รวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
    »  กระบวนการบริหารความเสี่ยง สพป.นฐ.1
    »  แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 54-56 ฉบับเผยแพร่
    »  คู่มือคำรับรองปี 2554 สพป.นครปฐม เขต 1
    »  ระบบควบคุมภายใน
    »  ระเบียบ สพป.นครปฐม เขต 1 ว่าด้วยการจัดตั้งกลุ่มโรงเรียน พ.ศ.2554
    »  แผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัด 2554
    »  รวมสาระความรู้
    »  ข้อมูลการแนะแนวการศึกษาฯ
    »  การประเมินสมรรถนะครู
    »  การประเมินสมรรถนะครู (ฉบับปรับปรุง)
    »  แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดนครปฐม (2553-2556)
    »  มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
    »  ตารางจำนวนนักเรียนจำแนกตามชั้น เพศ ของโรงเรียน สพป.นฐ.1 ปี 2554
    »  หลักสูตร 51
    »  แผนควบคุม กำกับ ติดตาม ประเมินผลติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
    »  นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ของ สพป.นฐ.1
    »  แผนพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กพ.ศ.53-55(ฉบับ6ต.ค.53)
    »  เอกสาร ROADMAP จุดเน้นคุณภาพผู้เรียน จุดเปลี่ยนการปฏิรูปการศึกษาไทยสถิติผู้เข้าชมปี 2555
สถิติผู้เข้าชมปี 2554
สถิติผู้เข้าชมปี 2553
สถิติผู้เข้าชมปี 2552


 ในสังกัด สพป.นฐ.1 มี

 โรงเรียน 128 โรงเรียน
    นักเรียน 33,772 คน
   เพศชาย 17,820 คน
 เพศหญิง 15,952 คน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน_สพป.นฐ.1

** ข้อมูล ณ 10 มิ.ย.56

» รายละเอียดเพิ่มเติม 

หมวด : ภาพกิจกรรมจากโรงเรียน
กลุ่มข่าว :
ข่าวเด่น :  ฉลองชัยได้ถ้วยกันทุกเขต ฮิต    
 กลุ่มโรงเรียนดอนตูม จัดประชุมสัมมนาครูทั้งระบบ (อ่าน 143 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (24 ก.ค. 2556)กลุ่มโรงเรียนดอนตูม จัดประชุมสัมมนาครูทั้งระบบ ตามโครงการ “มุ่งสู่ความเป็นเลิศ เชิดชูกลุ่มโรงเรียนดอนตูม”
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 โรงเรียนวัดหนองโพธิ์(ศิลปวิทยาคม) ถวายเทียนจำนำพรร... (อ่าน 147 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (20 ก.ค. 2556)วันที่ 19 กรกฎาคม 2556 โรงเรียนวัดหนองโพธิ์(ศิลปวิทยาคม) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยการนำของ ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทาง...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 โรงเรียนวัดทะเลบก ทำบุญเนื่องในวันเข้าพรรษา (อ่าน 152 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (20 ก.ค. 2556)วันที่ 19 ก.ค. 56โรงเรียนวัดทะเลบก แห่เทียนพรรษา
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 โรงเรียนวัดวังเย็น แห่เทียนพรรษา (อ่าน 142 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (20 ก.ค. 2556)วันที่ 19 ก.ค. 56โรงเรียนวังเย็น แห่เทียนพรรษา
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 โรงเรียนวัดหุบรัก แห่เทียนพรรษา (อ่าน 148 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (20 ก.ค. 2556)วันที่ 19 ก.ค. 56โรงเรียนวัดหุบรัก แห่เทียนพรรษา
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 โรงเรียนวัดโพธิ์งามถวายเทียนพรรษา (อ่าน 129 ครั้ง) จำนวน 1 รูป ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (20 ก.ค. 2556)วันที่  19 ก.ค. 56 นักเรียนและครูโรงเรียนวัดโพธิ์งามถวายเทียนพรรษา
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 โรงเรียนวัดเกาะวังไทร เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด (อ่าน 140 ครั้ง) จำนวน 1 รูป ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา ปชส.นฐ.1 (19 ก.ค. 2556)โรงเรียนวัดเกาะวังไทร เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 โรงเรียนวัดทะเลบก รับการนิเทศอาเซียน (อ่าน 117 ครั้ง) จำนวน 2 รูป ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา ปชส.นฐ.1 (19 ก.ค. 2556)โรงเรียนวัดทะเลบก รับการนิเทศติดตาม การดำเนินงานอาเซียน
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ตรวจประเมินศูนย์อาเซียนศึกษา โรงเรียนวัดกงลาด (อ่าน 163 ครั้ง) จำนวน 2 รูป ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา ปชส.นฐ.1 (19 ก.ค. 2556)เมื่อวันที่ 15 กค.56 คณะศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 1 ประกอบด้วย ศน. สามารถ ทิมนาค ศน.สกล บารมีรังสิกุล และ ศน. วิไล คชศิลา
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 โรงเรียนวัดใหม่ดอนทราย ถวายเทียนพรรษา (อ่าน 189 ครั้ง) จำนวน 1 รูป ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา ปชส.นฐ.1 (19 ก.ค. 2556)คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดใหม่ดอนทราย ถวายเทียนพรรษา
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 นิเทศการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดสระพัง (อ่าน 161 ครั้ง) จำนวน 1 รูป ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (17 ก.ค. 2556)ในวันที่ 17 ก.ค.56 การนิเทศการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดสระพัง
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 โรงเรียนวัดเกาะวังไทรหล่อเทียนพรรษา (อ่าน 139 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (17 ก.ค. 2556)คณะครู นักเรียนโรงเรียนวัดเกาะวังไทร ร่วมกันสืบทอดพระพุทธศาสนา หล่อเทียนพรรษา 
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 นิเทศการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดหนองโพธิ์ (อ่าน 142 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (17 ก.ค. 2556)ในวันที่ 17 ก.ค.56 การนิเทศการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดหนองโพธิ์
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 เริ่มแล้ว......การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้... (อ่าน 308 ครั้ง) จำนวน 1 รูป ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (17 ก.ค. 2556)วันที่ 17 กรกฎาคม 2556 ณ โรงเรียนวัดห้วยผักชี เป็นการแข่งขัน กิจกรรมการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม) อาทิ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้งและแบบชื้น การวาดรูปด...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
  โรงเรียนวัดโพธิ์งามดูงาน โรงเรียนวัดเกาะวังไทร (อ่าน 151 ครั้ง) จำนวน 1 รูป ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (17 ก.ค. 2556)17 กค.56 นายธรรมนูญ พัฒนะทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์งาม นำคณะข้าราชการครูศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนวัดเกาะวังไทร
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 โรงเรียนวัดบ้านยางกับประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา (อ่าน 171 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (16 ก.ค. 2556)คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดบ้านยางร่วมสืบสานประเพณีไทย และสืบทอดพระพุทธศาสนา โดยการนำเทียนไปถวาย ณ วัดบ้านยาง
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กไทยพลานามัยแข็งแรง (อ่าน 141 ครั้ง) จำนวน 1 รูป ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (16 ก.ค. 2556)วันที่ 16 กรกฎาคม 2556 โรงเรียนวัดสระกะเทียม จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กไทยพลานามัยแข็งแรง
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 โรงเรียนวัดใหม่ดอนทรายรับทุนการศึกษา (อ่าน 226 ครั้ง) จำนวน 1 รูป ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (16 ก.ค. 2556)นักเรียนโรงเรียนวัดใหม่ดอนทราย รับทุนการศึกษาจากบริษัทรวมอาหาร
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประเมินศูนย์ต้นแบบอาเซียน ณ โรงเรียนวัดสามง่าม (คง... (อ่าน 162 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (15 ก.ค. 2556)ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2556 คณะกรรมการประเมินศูนย์ต้นแบบอาเซียนศึกษา ของ สพป.นครปฐม เขต 1
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน ประชุมผู้ปกครองประจำปีการศ... (อ่าน 190 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (12 ก.ค. 2556)น.ส.ปิยาภรณ์ รัตนากรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน เป็นประธาน ในการประชุมผู้ปกครองครั้งที่ 1
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
หน้าที่ จาก 28
หน้าแรก คลิก!!!หน้าก่อนนี้  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28  คลิก!!!หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย
ข่าวยอดนิยมในหมวด
 สพป.นครปฐม เขต 1 ยินดีต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
17 ส.ค. 2554
 รวมศิลป์สร้างสรรค์ ผลงานของนักเรียนโรงเรียนบ้านรางมะเดื่อ
18 ม.ค. 2556
 ขอแสดงความยินดีกับครูอรษา เณรตาก้อง ร.ร.บ้านอ้อกระทิง
06 ม.ค. 2555
 สพป.นครปฐม เขต 1 ทำบุญเนื่องในวันสงกรานต์
10 เม.ย. 2555
 การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 16 ระดับจังหวัด
02 พ.ย. 2553
ทั้งหมด


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
ถนนเพชรเกษม ตำบลพระประโทน อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ : 034-253879 , 034-252931
โทรสาร : 034-254373


Webmaster : นายสีหนาท ศิวเสน
E-Mail : syber_bird@yahoo.com,
 syberbird@esanpt1.go.th