สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1

   »  ทำเนียบรอง ผ.อ. สพป.นฐ. 1
   »  ทำเนียบ.อ.กลุ่มในสำนักงาน
   »  ทำเนียบผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ
   »  คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
   »  คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
   »  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต ๑
 
 สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ สพป.นครปฐม เขต ๑

 สูประชาคมอาเซี่ยน 2558  


 
  » แผนปฎิบัติการ สพป.นฐ. 1 ปีงบประมาณ 2558
  » ราคากลาง วัสดุ ปี งบประมาณ 2557
  » รายงานจัดการศึกษา 2556
  » แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนการจัดการศึกษา ปี 2557
      » แผนปฎิบัติการ สพป.นฐ. 1 ปีงบประมาณ 2557
     »  รายงานบริหารจัดการ โรงเรียนขนาดเล็ก ปีงบประมาณ 2556  
     » School mapping ที่เชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
     » รายงานผลการดำเนินงานระบบควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน พศ. 2544 ปีงบประมาณ 2556
    » เครื่องราชกิจจาฯ สายสะพายประจำปี 2556
    »  สูจิบัตรการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 ระดับเขตการศึกษา
    »  จำนวนนักเรียน ในสังกัด สพป.นฐ ๑
     »  วิจัย Schoolmapping สพป.นครปฐม เขต 1 
    »  รายงานการบริหารงานบุคคล 2555 
    »  แผนบริหารจัดการร.ร.เล็กพ.ศ.2555-2557 
    »  แผนพัฒนาการศึกษาพ.ศ.2555-2558 
    »  รายงานผลการบริหารจัดการร.ร.เล็กปี 2555 
    »  รายงานการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 
    »  แผนปฏิบัติการ สพป.นครปฐม เขต 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 
    »  ระเบียบและราชกิจจานุเบกษา เกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
    »  ความต้องการอัตรากำลังครู ปีการศึกษา 2555
    »  รายงานการจัดการศึกษา 2554
    »  แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2555
    »  กรอบนโยบาย สพป.นครปฐม เขต 1
    »  กรอบประเด็นการวิจัยของประเทศไทยให้พร้อมรับสถานการณ์รวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
    »  กระบวนการบริหารความเสี่ยง สพป.นฐ.1
    »  แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 54-56 ฉบับเผยแพร่
    »  คู่มือคำรับรองปี 2554 สพป.นครปฐม เขต 1
    »  ระบบควบคุมภายใน
    »  ระเบียบ สพป.นครปฐม เขต 1 ว่าด้วยการจัดตั้งกลุ่มโรงเรียน พ.ศ.2554
    »  แผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัด 2554
    »  รวมสาระความรู้
    »  ข้อมูลการแนะแนวการศึกษาฯ
    »  การประเมินสมรรถนะครู
    »  การประเมินสมรรถนะครู (ฉบับปรับปรุง)
    »  แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดนครปฐม (2553-2556)
    »  มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
    »  ตารางจำนวนนักเรียนจำแนกตามชั้น เพศ ของโรงเรียน สพป.นฐ.1 ปี 2554
    »  หลักสูตร 51
    »  แผนควบคุม กำกับ ติดตาม ประเมินผลติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
    »  นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ของ สพป.นฐ.1
    »  แผนพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กพ.ศ.53-55(ฉบับ6ต.ค.53)
    »  เอกสาร ROADMAP จุดเน้นคุณภาพผู้เรียน จุดเปลี่ยนการปฏิรูปการศึกษาไทยจำนวนนักเรียน ปี 2557 ในสังกัด สพป.นฐ.1 มี

 โรงเรียน 128 โรงเรียน
    นักเรียน 33,493 คน
   เพศชาย 17,724 คน
 เพศหญิง 15,769 คน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน_สพป.นฐ.1

** ข้อมูล ณ 10 มิ.ย.57

» รายละเอียดเพิ่มเติม 
 ช่อง สพฐ.1
 ช่อง สพฐ.2
 ช่อง สพฐ.3
 ช่อง cat
 ช่อง tot
 รับชมย้อนหลัง


หมวด : ภาพกิจกรรมจากโรงเรียน
กลุ่มข่าว :
ข่าวเด่น :  ฉลองชัยได้ถ้วยกันทุกเขต ฮิต    
 กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ (อ่าน 122 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (21 พ.ค. 2557)นางปวริศา บุญรอด ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทัพหลวงเยี่ยมเยือนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียน
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 กิจกรรมกีฬา อบต.ทุ่งบัวเกมส์ ครั้งที่ 7 (อ่าน 129 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (20 พ.ค. 2557)วันเสาร์ที่ 17 พฤษภาคม 2557 นายอธิกานต์ สักคุณาพร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดนิยมธรรมวรารามเข้าร่วมกิจกรรม โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด อบต.ทุ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 แข่งขัน การสวดมนต์พระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ชั้นประถ... (อ่าน 218 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (08 พ.ค. 2557)โรงเรียนวัดสามควายเผือกเข้าแข่งขัน การสวดมนต์พระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ชั้นประถมศึกษา ระดับประเทศ
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหาร ครูวิชาการและครูเค... (อ่าน 163 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (02 พ.ค. 2557)กลุ่มโรงเรียนบ้านหลวงจัดประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหาร ครูวิชาการและครูเครือข่ายการนิเทศ
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บรรยากาศ summer camp แบบเข้มสำหรับนักเรียน ระดับประ... (อ่าน 263 ครั้ง) จำนวน 1 รูป ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (29 เม.ย. 2557)การอบรมอบรมโครงการโครงการค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้ม สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4-5 ณ โรงเรียนบ้านอ้อกระทิง ค่ายอังกฤษวันที่ 8เรียนเรื่อง Save...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ค่ายภาษาอังกฤษ โรงเรียนวัดลำเหย (อ่าน 257 ครั้ง) จำนวน 1 รูป ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (23 เม.ย. 2557)โรงเรียนวัดลำเหย จัดค่ายภาษาอังกฤษ ณ โรงเรียนวัดลำเหย ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๔ เมษายน ๒๕๕๗
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 นักเรียนจ่าอากาศรุ่นที่ 2533 ร่วมกับผู้มีจิตศรัทธา ... (อ่าน 185 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (30 มี.ค. 2557)นที่ 29 มีนาคม 2557 นักเรียนจ่าอากาศรุ่นที่ 2533 ร่วมกับผู้มีจิตศรัทธา ได้มอบอุปกรณ์การศึกษา และอุปกรณ์การกีฬา
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 โรงเรียนวัดทัพหลวงมอบเกียรติบัตรบัตรนักเรียนสำเร็จ... (อ่าน 206 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (30 มี.ค. 2557)วันที่ 28 มีนาคม 2557 แสดงความยินดีกับ บัณฑิตน้อย 2555 ระดับชั้นอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ หอประชุมโรงเรียนวัดทัพหลวง
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 โรงเรียนวัดตะโกสูงประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพื่อชี้... (อ่าน 231 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (28 มี.ค. 2557)โรงเรียนวัดตะโกสูง เป็นประธานประชุมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพื่อชี้แจงนโยบายของโรงเรียนในปีการศึกษา 2557 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดตะโกสูง
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 วันสำเร็จการศึกษาโรงเรียนวัดทะเลบก (อ่าน 190 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (28 มี.ค. 2557)28 มีนาคม 2557 นายสวิง นันตา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทะเลบก กล่าวรายงานผลการสำเร็จการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนวัดทะเลบก
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 โรงเรียนวัดสามควายเผือกชนะเลิศการสวดมนต์สรรเสริญพร... (อ่าน 255 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (28 มี.ค. 2557)โรงเรียนวัดสามควายเผือกโดย นางภาณี สัตตบุรุษาวงษ์ และนางนิตยาภรณ์ พลนิกร ครูผู้ฝึกสอนนำนักเรียนประกอบไปด้วย เด็กหญิงมัณฑนา ชุมพลปกรณ์ เด็กหญิงสิรินท...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 กิจกรรมเปิดค่ายวิชาการโรงเรียนบ้านดอนเสาเกียด (อ่าน 124 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (28 มี.ค. 2557)27 มีนาคม 2557 นายมานะ ชื่นค้า รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 เป็นประธานเปิด กิจกรรมเปิดค่ายวิชาการโรงเรียนบ้านดอนเสาเกียด
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 โรงเรียนวัดบ้านหลวงประชุมชี้แจงโครงการสนับสนุนค่าใ... (อ่าน 184 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (27 มี.ค. 2557)27/03/57 นายพยุง นาคธรรมขันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านหลวง ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา2557
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารีโรงเรียนบ้านหนองพง... (อ่าน 215 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (27 มี.ค. 2557)นางสมศรี จำนงค์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองพงนกเล็ก เป็นประธานเปิดค่ายพักแรมลูกเสือ –เนตรนารี นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองพงเล็ก ระหว่างว...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 การพัฒนาคุณธรรมนำวิชาการ ตามหลักความดีพื้นฐานสากล ... (อ่าน 440 ครั้ง) จำนวน 2 รูป ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (27 มี.ค. 2557)โรงเรียนวัดกงลาด ต.ห้วยด้วน อ.ดอนตูม จ.นครปฐม สพป.นครปฐม เขต 1 ได้ผ่านการประเมินเป็น โรงเรียนต้นแบบ "การพัฒนาคุณธรรมนำวิชาการ ตามหลักความดีพื้นฐ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 พิธีแจกเกียรติบัตร และ ปพ.1 ปีการศึกษา 2556 โรงเรี... (อ่าน 186 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (26 มี.ค. 2557)ในวันที่ 25 มีนาคม 2557 นางสุนทรี เล้าอรูณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์) เป็นประธานในพิธีแจกเกียรติบัตร
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสื่อการเรียนการสอนการใช้สื่... (อ่าน 144 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (26 มี.ค. 2557)นายชาญณรงค์ ผลประเสริฐ รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 เป็นประธานเปิด อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสื่อการเรียนการสอนการใช้สื่อเทคโนโลยี ICT ณ โรงเรียนบ้านอ้อก...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 นักเรียนโรงเรียนอนุบาลกำแพงแสนมีผล O-net สูง (อ่าน 322 ครั้ง) จำนวน 5 รูป ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (26 มี.ค. 2557)ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-Net ) ปีการศึกษา 2556 ที่มีระด...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 โรงเรียนวัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์) การประชุมรายงานผ... (อ่าน 179 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (25 มี.ค. 2557)โรงเรียนวัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์) จัดประชุมรายงานผลการปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 24 มีนาคม 2557 โดยมี นายสมรัก มีใจดี ประธานคณะกรรมการสถานศึกษ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 สมาคมผู้บริหารโรงเรียนจังหวัดนครปฐม ประชุมใหญ่สามั... (อ่าน 167 ครั้ง) จำนวน 1 รูป ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (25 มี.ค. 2557)สมาคมผู้บริหารโรงเรียนจังหวัดนครปฐม ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
หน้าที่ จาก 39
หน้าแรก คลิก!!!หน้าก่อนนี้  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39  คลิก!!!หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย
ข่าวยอดนิยมในหมวด
 รวมศิลป์สร้างสรรค์ ผลงานของนักเรียนโรงเรียนบ้านรางมะเดื่อ
18 ม.ค. 2556
 สพป.นครปฐม เขต 1 ยินดีต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
17 ส.ค. 2554
 ขอแสดงความยินดีกับครูอรษา เณรตาก้อง ร.ร.บ้านอ้อกระทิง
06 ม.ค. 2555
 ประกาศ Best Practice การขับเคลื่อนการพัฒนาหลักสูตรสู่อาเซียน
10 ต.ค. 2554
 โรงเรียนบ้านหัวถนนได้จัดกิจกรรมสอนการผูกผ้าประดับ
05 ก.ย. 2556
ทั้งหมด


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
ถนนเพชรเกษม ตำบลพระประโทน อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ : 034-253879 , 034-252931
โทรสาร : 034-254373


Webmaster : นายหาญณรงค์ วิไลย
e-mail : hunnakung@gmail.com