สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1

   »  ทำเนียบรอง ผ.อ. สพป.นฐ. 1
   »  ทำเนียบ.อ.กลุ่มในสำนักงาน
   »  ทำเนียบผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ
   »  คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
   »  คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
   »  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต ๑
 
 สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ สพป.นครปฐม เขต ๑

 สูประชาคมอาเซี่ยน 2558  


 
  » ราคากลาง วัสดุ ปี งบประมาณ 2557
  » รายงานจัดการศึกษา 2556
  » แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนการจัดการศึกษา ปี 2557
  » แผนปฎิบัติการ สพป.นฐ. 1 ปีงบประมาณ 2557
  »  รายงานบริหารจัดการ โรงเรียนขนาดเล็ก ปีงบประมาณ 2556  
     » School mapping ที่เชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
     » รายงานผลการดำเนินงานระบบควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน พศ. 2544 ปีงบประมาณ 2556
    » เครื่องราชกิจจาฯ สายสะพายประจำปี 2556
    »  สูจิบัตรการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 ระดับเขตการศึกษา
    »  จำนวนนักเรียน ในสังกัด สพป.นฐ ๑
     »  วิจัย Schoolmapping สพป.นครปฐม เขต 1 
    »  รายงานการบริหารงานบุคคล 2555 
    »  แผนบริหารจัดการร.ร.เล็กพ.ศ.2555-2557 
    »  แผนพัฒนาการศึกษาพ.ศ.2555-2558 
    »  รายงานผลการบริหารจัดการร.ร.เล็กปี 2555 
    »  รายงานการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 
    »  แผนปฏิบัติการ สพป.นครปฐม เขต 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 
    »  ระเบียบและราชกิจจานุเบกษา เกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
    »  ความต้องการอัตรากำลังครู ปีการศึกษา 2555
    »  รายงานการจัดการศึกษา 2554
    »  แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2555
    »  กรอบนโยบาย สพป.นครปฐม เขต 1
    »  กรอบประเด็นการวิจัยของประเทศไทยให้พร้อมรับสถานการณ์รวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
    »  กระบวนการบริหารความเสี่ยง สพป.นฐ.1
    »  แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 54-56 ฉบับเผยแพร่
    »  คู่มือคำรับรองปี 2554 สพป.นครปฐม เขต 1
    »  ระบบควบคุมภายใน
    »  ระเบียบ สพป.นครปฐม เขต 1 ว่าด้วยการจัดตั้งกลุ่มโรงเรียน พ.ศ.2554
    »  แผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัด 2554
    »  รวมสาระความรู้
    »  ข้อมูลการแนะแนวการศึกษาฯ
    »  การประเมินสมรรถนะครู
    »  การประเมินสมรรถนะครู (ฉบับปรับปรุง)
    »  แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดนครปฐม (2553-2556)
    »  มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
    »  ตารางจำนวนนักเรียนจำแนกตามชั้น เพศ ของโรงเรียน สพป.นฐ.1 ปี 2554
    »  หลักสูตร 51
    »  แผนควบคุม กำกับ ติดตาม ประเมินผลติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
    »  นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ของ สพป.นฐ.1
    »  แผนพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กพ.ศ.53-55(ฉบับ6ต.ค.53)
    »  เอกสาร ROADMAP จุดเน้นคุณภาพผู้เรียน จุดเปลี่ยนการปฏิรูปการศึกษาไทยสถิติผู้เข้าชมปี 2555
สถิติผู้เข้าชมปี 2554
สถิติผู้เข้าชมปี 2553
สถิติผู้เข้าชมปี 2552


จำนวนนักเรียน ปี 2557 ในสังกัด สพป.นฐ.1 มี

 โรงเรียน 128 โรงเรียน
    นักเรียน 33,493 คน
   เพศชาย 17,724 คน
 เพศหญิง 15,769 คน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน_สพป.นฐ.1

** ข้อมูล ณ 10 มิ.ย.57

» รายละเอียดเพิ่มเติม 

หมวด : ภาพกิจกรรมจากโรงเรียน
กลุ่มข่าว :
ข่าวเด่น :  ฉลองชัยได้ถ้วยกันทุกเขต ฮิต    
  โรงเรียนวัดนิยมธรรมวรารามได้จัดประชุมผู้ปกครองเครื... (อ่าน 122 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา ปชส.สพ.นฐ.1 (06 ก.พ. 2557)วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 โรงเรียนวัดนิยมธรรมวรารามได้จัดประชุมผู้ปกครองเครือข่าย
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 โรงเรียนโรงเรียนวัดนิยมธรรมวรารามประชุมคณะกรรมการส... (อ่าน 115 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา ปชส.สพ.นฐ.1 (06 ก.พ. 2557)วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 โรงเรียนวัดนิยมธรรมวรารามได้จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน ครั้งที่ 1/2557
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ม.ราชภัฏนครปฐม ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายคณิตศาสตร์โรงเร... (อ่าน 137 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา ปชส.สพ.นฐ.1 (05 ก.พ. 2557)วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557เวลา 8.30 - 17.00 น. ม.ราชภัฏนครปฐม ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายคณิตศาสตร์โรงเรียนวัดทัพหลวง
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
  ร.ร.วัดทัพหลวงจัดกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม (อ่าน 99 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา ปชส.สพ.นฐ.1 (05 ก.พ. 2557)วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 8.30 น. โรงเรียนวัดทัพหลวงจัดกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม ระยะเวลา 1 วัน
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 โรงเรียนวัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาลรับการประเมินงานอนา... (อ่าน 128 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา ปชส.สพ.นฐ.1 (05 ก.พ. 2557)5 ก.พ.2557 โรงเรียนวัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาลรับการประเมินงานอนามัยโรงเรียน
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 เสียงตามสาย โครงการห้องสมุดมีชีวิต รร.วัดหนองโพธิ์... (อ่าน 104 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา ปชส.สพ.นฐ.1 (05 ก.พ. 2557)เสียงตามสาย โครงการห้องสมุดมีชีวิต รร.วัดหนองโพธิ์ วันนี้เป็นคิวอ่านเสียงตามสาย ตามโครงการห้องสมุดมีชีวิต ของนักเรียนชั้น อนุบาล 2 เด็กหญิงอภิสรา มี...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน รับการประเมินภายนอก (สมศ.)... (อ่าน 140 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา ปชส.สพ.นฐ.1 (05 ก.พ. 2557)โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน รับการประเมินภายนอก (สมศ.) 3 – 4 กุมภาพันธ์ 2557
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 โรงเรียนวัดใหม่ดอนทราย รับการประเมินภายนอก (สมศ.) (อ่าน 172 ครั้ง) จำนวน 2 รูป ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา ปชส.สพ.นฐ.1 (03 ก.พ. 2557)นายนิกูล ใจงาม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหม่ดอนทราย พร้อมด้วยข้าราชการครูและนักเรียนร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินภายนอก (สมศ.)
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 โรงเรียนวัดห้วยม่วงรับการประเมิน สมศ.วันแรก (อ่าน 161 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา ปชส.สพ.นฐ.1 (03 ก.พ. 2557)นายทินกร ชาทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วยม่วง พร้อมด้วยข้าราชการครูและนักเรียนร่วม ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินภายนอก (สมศ.)
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 สพป.นครปฐม เขต 1 จัดประชุมฃคณะกรรมการสอบ O-NET (อ่าน 140 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (29 ม.ค. 2557)สพป.นครปฐม เขต 1 นำโดย นายสมเดชน์ ชื่นเจริญ รองผู้อำนวยการ สพป.นครปฐม เขต 1 พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 รับการประเมินโรงเรียนพระราชทานระดับก่อนประถม (อ่าน 145 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (28 ม.ค. 2557)โรงเรียนวัดสระสี่มุม รับการประเมินโรงเรียนพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษาขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา 2556 (ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 1)
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 รับการประเมินโรงเรียนพระราชทานระดับก่อนประถม (อ่าน 184 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (28 ม.ค. 2557)โรงเรียนวัดสามควายเผือก รับการประเมินโรงเรียนพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษาขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา 2556 (ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 1)
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนัก... (อ่าน 177 ครั้ง) จำนวน 1 รูป ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (08 ม.ค. 2557)วันที่ 4 พฤศจิกายน 56 โรงเรียนบ้านลำพยา ต้อนรับครูตำรวจ D.A.R.E. เข้าทำการสอนเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2/2556
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่แก่คณะกรรมสถานศึกษา ปี๒๕๕๗ (อ่าน 130 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (08 ม.ค. 2557)วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2556 ผอ.เอศรา แสนกันคำ และตัวแทนคณะครู โรงเรียนวัดหนองโพธิ์(ศิลปวิทยาคม)
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ทำบุญวันปีใหม่ ณ โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน (อ่าน 147 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (08 ม.ค. 2557)ผู้อำนวยการปิยาภรณ์ รัตนากรกุล คณะครูและนักเรียนร่วมกันทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2557 ณ โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 พิธีเปิดงานนมัสการหลวงพ่อเต๋ คงทอง ประจำปี 2556 (อ่าน 168 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (08 ม.ค. 2557)ผอ.สุนทรี เล้าอรุณ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริหารวัดสามง่าม นำทีมคณะครู เข้าร่วมพิธีเปิดงานนมัสการหลวงพ่อเต๋ คงทอง ประจำปี 2556 ในวันที่ 24 ธันวาคม 2...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 Christmas Day โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน (อ่าน 141 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (08 ม.ค. 2557)Christmas Day โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 รร.วัดหุบรักประชุมสภานักเรียน (อ่าน 164 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (07 ม.ค. 2557)สภานักเรียนโรงเรียนวัดหุบรักเปิดประชุมสภานักเรียน
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 แหล่งเรียนรู้"สวนมิ่งมงคล" แก่งคอย สระบุรี (อ่าน 168 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (07 ม.ค. 2557)โรงเรียนวัดหนองศาลาศึกษาแหล่งเรียนรู้ “สวนมิ่งมงคล” อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 กีฬาสีโรงเรียนบ้านหนองพงเล็ก 2556 (อ่าน 171 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (07 ม.ค. 2557)กีฬาสีโรงเรียนบ้านหนองพงเล็ก 2556
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
หน้าที่ จาก 36
หน้าแรก คลิก!!!หน้าก่อนนี้  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36  คลิก!!!หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย
ข่าวยอดนิยมในหมวด
 รวมศิลป์สร้างสรรค์ ผลงานของนักเรียนโรงเรียนบ้านรางมะเดื่อ
18 ม.ค. 2556
 สพป.นครปฐม เขต 1 ยินดีต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
17 ส.ค. 2554
 ขอแสดงความยินดีกับครูอรษา เณรตาก้อง ร.ร.บ้านอ้อกระทิง
06 ม.ค. 2555
 ประกาศ Best Practice การขับเคลื่อนการพัฒนาหลักสูตรสู่อาเซียน
10 ต.ค. 2554
 สพป.นครปฐม เขต 1 ทำบุญเนื่องในวันสงกรานต์
10 เม.ย. 2555
ทั้งหมด


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
ถนนเพชรเกษม ตำบลพระประโทน อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ : 034-253879 , 034-252931
โทรสาร : 034-254373


Webmaster : นายหาญณรงค์ วิไลย
e-mail : hunnakung@gmail.com