สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1

   »  ทำเนียบรอง ผ.อ. สพป.นฐ. 1
   »  ทำเนียบ.อ.กลุ่มในสำนักงาน
   »  ทำเนียบผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ
   »  คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
   »  คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
   »  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต ๑
 
 สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ สพป.นครปฐม เขต ๑

 สูประชาคมอาเซี่ยน 2558  


 
  » แผนปฎิบัติการ สพป.นฐ. 1 ปีงบประมาณ 2558
  » ราคากลาง วัสดุ ปี งบประมาณ 2557
  » รายงานจัดการศึกษา 2556
  » แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนการจัดการศึกษา ปี 2557
      » แผนปฎิบัติการ สพป.นฐ. 1 ปีงบประมาณ 2557
     »  รายงานบริหารจัดการ โรงเรียนขนาดเล็ก ปีงบประมาณ 2556  
     » School mapping ที่เชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
     » รายงานผลการดำเนินงานระบบควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน พศ. 2544 ปีงบประมาณ 2556
    » เครื่องราชกิจจาฯ สายสะพายประจำปี 2556
    »  สูจิบัตรการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 ระดับเขตการศึกษา
    »  จำนวนนักเรียน ในสังกัด สพป.นฐ ๑
     »  วิจัย Schoolmapping สพป.นครปฐม เขต 1 
    »  รายงานการบริหารงานบุคคล 2555 
    »  แผนบริหารจัดการร.ร.เล็กพ.ศ.2555-2557 
    »  แผนพัฒนาการศึกษาพ.ศ.2555-2558 
    »  รายงานผลการบริหารจัดการร.ร.เล็กปี 2555 
    »  รายงานการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 
    »  แผนปฏิบัติการ สพป.นครปฐม เขต 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 
    »  ระเบียบและราชกิจจานุเบกษา เกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
    »  ความต้องการอัตรากำลังครู ปีการศึกษา 2555
    »  รายงานการจัดการศึกษา 2554
    »  แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2555
    »  กรอบนโยบาย สพป.นครปฐม เขต 1
    »  กรอบประเด็นการวิจัยของประเทศไทยให้พร้อมรับสถานการณ์รวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
    »  กระบวนการบริหารความเสี่ยง สพป.นฐ.1
    »  แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 54-56 ฉบับเผยแพร่
    »  คู่มือคำรับรองปี 2554 สพป.นครปฐม เขต 1
    »  ระบบควบคุมภายใน
    »  ระเบียบ สพป.นครปฐม เขต 1 ว่าด้วยการจัดตั้งกลุ่มโรงเรียน พ.ศ.2554
    »  แผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัด 2554
    »  รวมสาระความรู้
    »  ข้อมูลการแนะแนวการศึกษาฯ
    »  การประเมินสมรรถนะครู
    »  การประเมินสมรรถนะครู (ฉบับปรับปรุง)
    »  แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดนครปฐม (2553-2556)
    »  มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
    »  ตารางจำนวนนักเรียนจำแนกตามชั้น เพศ ของโรงเรียน สพป.นฐ.1 ปี 2554
    »  หลักสูตร 51
    »  แผนควบคุม กำกับ ติดตาม ประเมินผลติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
    »  นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ของ สพป.นฐ.1
    »  แผนพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กพ.ศ.53-55(ฉบับ6ต.ค.53)
    »  เอกสาร ROADMAP จุดเน้นคุณภาพผู้เรียน จุดเปลี่ยนการปฏิรูปการศึกษาไทยสถิติผู้เข้าชมปี 2555
สถิติผู้เข้าชมปี 2554
สถิติผู้เข้าชมปี 2553
สถิติผู้เข้าชมปี 2552


จำนวนนักเรียน ปี 2557 ในสังกัด สพป.นฐ.1 มี

 โรงเรียน 128 โรงเรียน
    นักเรียน 33,493 คน
   เพศชาย 17,724 คน
 เพศหญิง 15,769 คน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน_สพป.นฐ.1

** ข้อมูล ณ 10 มิ.ย.57

» รายละเอียดเพิ่มเติม 

หมวด : ภาพกิจกรรมจากโรงเรียน
กลุ่มข่าว :
ข่าวเด่น :  ฉลองชัยได้ถ้วยกันทุกเขต ฮิต    
 โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนัก... (อ่าน 189 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์  สุอมรา (11 มี.ค. 2557)วันที่ 10 มีนาคม นักเรียนโรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้เข้าร่วมกิจกรรมมอบใบประกาศนียบัตร โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 "เด็กไทย..คิดเชิงบวก" โรงเรียนวัดวังเย็น (อ่าน 196 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์  สุอมรา (11 มี.ค. 2557)นายไพชะยนต์ พูนขวัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังเย็น พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนรร.วัดวังเย็น ขอขอบพระคุณมูลนิธิโอวัลติน ที่ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรี...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประเมินคุณธรรมนำวิชาการ รร.ในฝัน โรงเรียนประถมฐานบิ... (อ่าน 241 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์  สุอมรา (11 มี.ค. 2557)10 มีนาคม 2557 ประเมินคุณธรรมนำวิชาการ รร.ในฝัน โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน ผลการประเมิน "ผ่านอย่างไม่มีเงื่อนไข"
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 นักกีฬาเยาวชนแห่งชาติ จากโรงเรียนวัดเกาะวังไทร เข้า... (อ่าน 234 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์  สุอมรา (11 มี.ค. 2557)11 มีนาคม 2557 นายขวัญชัย โพธิ์ศรีทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกาะวังไทร นำนักเรียนพร้อมด้วยครูผู้ฝึกสอนที่เข้าร่วมแข่งกีฬาเยาวชนแห่งชาติตัวแทนภา...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 นิทรรศการวิชากร โรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม (อ่าน 179 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์  สุอมรา (11 มี.ค. 2557)วันที่ 7 มีนาคม 2557 โรงเรียนวัดนิยมธรรมวรารามได้จัดกิจกรรมนิทรรศการทางวิชาการ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงาน ดังนี้
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ทัศนศึกษาระดับชั้น อนุบาล 1- 2 โรงเรียนวัดทัพหลวง... (อ่าน 165 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์  สุอมรา (07 มี.ค. 2557)ทัศนศึกษาระดับชั้น อนุบาล 1- 2 โรงเรียนวัดทัพหลวง
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 พิธีเปิดงานกีฬา-กรีฑาของโรงเรียนวัดหุบรัก (อ่าน 203 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา ปชส.สพ.นฐ.1 (06 มี.ค. 2557)6 มีนาคม 2557 นายวรุณชาติ วงษ์ทับทิม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหุบรัก เป็นประธานในพิธีเปิดงานกีฬา-กรีฑาของโรงเรียนวัดหุบรัก ซึ่งกำหนดจัดระหว่างวันที่ ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ค่ายวิทยาศาสตร์ร่วมกับโครงการค่ายวิชาการฯของโรงเรี... (อ่าน 208 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา ปชส.สพ.นฐ.1 (06 มี.ค. 2557)โรงเรียนวัดหนองศาลา ประชานุกูล อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ร่วมกับโครงการค่ายวิชาการฯของโรงเรียน สำหรับนักเรียนในระดับชั้นป...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ทดสอบอ่านออกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ 6 โร... (อ่าน 142 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา ปชส.สพ.นฐ.1 (06 มี.ค. 2557)ทดสอบอ่านออกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ 6 โรงรียนวัดหุบรัก
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 มอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขันหมากฮอส... (อ่าน 192 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา ปชส.สพ.นฐ.1 (06 มี.ค. 2557)6 มีนาคม 57 นายกุญชร เหลืองสุดใจชื่น ผอ.โรงเรียนวัดไผ่ล้อม เป็นประธานมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขันหมากฮอสของโรงเรียน ประจำปีการศึกษา ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ทดสอบอ่านออกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ 6 โร... (อ่าน 140 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา ปชส.สพ.นฐ.1 (06 มี.ค. 2557)ทดสอบอ่านออกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ 6 โรงรียนวัดสระสี่มุม
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 พิธีเปิดค่ายลูกเสือสำรอง โรงเรียนวัดห้วยพระ (อ่าน 175 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา ปชส.สพ.นฐ.1 (06 มี.ค. 2557)วันที่ 6 มีนาคม 2557 พิธีเปิดค่ายลูกเสือสำรอง โรงเรียนวัดห้วยพระ อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ค่ายวิชาการโรงเรียนวัดแหลมมะเกลือ (อ่าน 202 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (04 มี.ค. 2557)วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2557 โรงเรียนวัดแหลมมะเกลือ ได้เชิญวิทยากรจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นผู้นำจัดค่ายวิชาการ นำโดย ผศ.จรัสศรี พัวจินดาเนตร ผศ.ดร.ผัสส...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 กิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อของ โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (อ่าน 283 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา ปชส.สพ.นฐ.1 (04 มี.ค. 2557)4 มีนาคม 2557 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม ได้ต้อนรับคณะนักเรียนและครูจาก โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 โรงเรียนวัดนิยมธรรมวรารามมอบเกียรติบัตร โครงการตอบ... (อ่าน 145 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา ปชส.สพ.นฐ.1 (04 มี.ค. 2557)วันที่ 3 มีนาคม 2557 นายอธิกานต์ สักคุณา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม มอบเกียรติบัตร โครงการตอบปัญหาธรรมะ "ทางก้าวหน้า"...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 โรงเรียนวัดหุบรัก ไพรประชาอุปถัมภ์ ซ้อมกีฬาสีประจำโ... (อ่าน 199 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา ปชส.สพ.นฐ.1 (04 มี.ค. 2557)โรงเรียนวัดหุบรัก ไพรประชาอุปถัมภ์ ซ้อมกีฬาสีประจำโรงเรียน
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 เคลือบฟลูออไรด์ เพื่อป้องกันฟันผุให้กับนักเรียน ทา... (อ่าน 149 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา ปชส.สพ.นฐ.1 (04 มี.ค. 2557)คุณหมอจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งบัว มาตรวจสุขภาพฟันของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 และ 2 โรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 กิจกรรม "ออมบุญ วันพระ" โรงเรียนวัดกงลาด (อ่าน 124 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์  สุอมรา (04 มี.ค. 2557)โรงเรียนวัดกงลาด ต.ห้วยด้วน อ.ดอนตูม จ.นครปฐม ได้จัดกิจกรรม "ออมบุญ วันพระ"
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 การประเมิน Read Thailand โรงเรียนวัดทัพยายท้าว (อ่าน 148 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา ปชส.สพ.นฐ.1 (03 มี.ค. 2557)3 มีนาคม 2557  โรงเรียนวัดทัพยายท้าวรับการประเมิน Read Thailand
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 การรับสมัครนักเรียนอนุบาล 1 โรงเรียนวัดนิยมธรรมวรา... (อ่าน 205 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (02 มี.ค. 2557)บรรยากาศ การรับสมัครนักเรียนอนุบาล 1 โรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม ประจำปีการศึกษา 2557 มีผู้ปกครองนักเรียนให้ความสนใจนำบุตรหลาน มาสมัครเข้าเรียน
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
หน้าที่ จาก 38
หน้าแรก คลิก!!!หน้าก่อนนี้  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38  คลิก!!!หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย
ข่าวยอดนิยมในหมวด
 รวมศิลป์สร้างสรรค์ ผลงานของนักเรียนโรงเรียนบ้านรางมะเดื่อ
18 ม.ค. 2556
 สพป.นครปฐม เขต 1 ยินดีต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
17 ส.ค. 2554
 ขอแสดงความยินดีกับครูอรษา เณรตาก้อง ร.ร.บ้านอ้อกระทิง
06 ม.ค. 2555
 ประกาศ Best Practice การขับเคลื่อนการพัฒนาหลักสูตรสู่อาเซียน
10 ต.ค. 2554
 สพป.นครปฐม เขต 1 ทำบุญเนื่องในวันสงกรานต์
10 เม.ย. 2555
ทั้งหมด


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
ถนนเพชรเกษม ตำบลพระประโทน อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ : 034-253879 , 034-252931
โทรสาร : 034-254373


Webmaster : นายหาญณรงค์ วิไลย
e-mail : hunnakung@gmail.com