สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1

   »  ทำเนียบรอง ผ.อ. สพป.นฐ. 1
   »  ทำเนียบ.อ.กลุ่มในสำนักงาน
   »  ทำเนียบผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ
   »  คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
   »  คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
   »  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา


คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต ๑
 
 สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ สพป.นครปฐม เขต ๑

 สูประชาคมอาเซี่ยน 2558  


 
  » ราคากลาง วัสดุ ปี งบประมาณ 2557
  » รายงานจัดการศึกษา 2556
  » แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนการจัดการศึกษา ปี 2557
  » แผนปฎิบัติการ สพป.นฐ. 1 ปีงบประมาณ 2557
  »  รายงานบริหารจัดการ โรงเรียนขนาดเล็ก ปีงบประมาณ 2556  
     » School mapping ที่เชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
     » รายงานผลการดำเนินงานระบบควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน พศ. 2544 ปีงบประมาณ 2556
    » เครื่องราชกิจจาฯ สายสะพายประจำปี 2556
    »  สูจิบัตรการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 ระดับเขตการศึกษา
    »  จำนวนนักเรียน ในสังกัด สพป.นฐ ๑
     »  วิจัย Schoolmapping สพป.นครปฐม เขต 1 
    »  รายงานการบริหารงานบุคคล 2555 
    »  แผนบริหารจัดการร.ร.เล็กพ.ศ.2555-2557 
    »  แผนพัฒนาการศึกษาพ.ศ.2555-2558 
    »  รายงานผลการบริหารจัดการร.ร.เล็กปี 2555 
    »  รายงานการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 
    »  แผนปฏิบัติการ สพป.นครปฐม เขต 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 
    »  ระเบียบและราชกิจจานุเบกษา เกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
    »  ความต้องการอัตรากำลังครู ปีการศึกษา 2555
    »  รายงานการจัดการศึกษา 2554
    »  แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2555
    »  กรอบนโยบาย สพป.นครปฐม เขต 1
    »  กรอบประเด็นการวิจัยของประเทศไทยให้พร้อมรับสถานการณ์รวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
    »  กระบวนการบริหารความเสี่ยง สพป.นฐ.1
    »  แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 54-56 ฉบับเผยแพร่
    »  คู่มือคำรับรองปี 2554 สพป.นครปฐม เขต 1
    »  ระบบควบคุมภายใน
    »  ระเบียบ สพป.นครปฐม เขต 1 ว่าด้วยการจัดตั้งกลุ่มโรงเรียน พ.ศ.2554
    »  แผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัด 2554
    »  รวมสาระความรู้
    »  ข้อมูลการแนะแนวการศึกษาฯ
    »  การประเมินสมรรถนะครู
    »  การประเมินสมรรถนะครู (ฉบับปรับปรุง)
    »  แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดนครปฐม (2553-2556)
    »  มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
    »  ตารางจำนวนนักเรียนจำแนกตามชั้น เพศ ของโรงเรียน สพป.นฐ.1 ปี 2554
    »  หลักสูตร 51
    »  แผนควบคุม กำกับ ติดตาม ประเมินผลติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
    »  นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ของ สพป.นฐ.1
    »  แผนพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กพ.ศ.53-55(ฉบับ6ต.ค.53)
    »  เอกสาร ROADMAP จุดเน้นคุณภาพผู้เรียน จุดเปลี่ยนการปฏิรูปการศึกษาไทยสถิติผู้เข้าชมปี 2555
สถิติผู้เข้าชมปี 2554
สถิติผู้เข้าชมปี 2553
สถิติผู้เข้าชมปี 2552


จำนวนนักเรียน ปี 2557 ในสังกัด สพป.นฐ.1 มี

 โรงเรียน 128 โรงเรียน
    นักเรียน 33,493 คน
   เพศชาย 17,724 คน
 เพศหญิง 15,769 คน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน_สพป.นฐ.1

** ข้อมูล ณ 10 มิ.ย.57

» รายละเอียดเพิ่มเติม 

หมวด : ภาพกิจกรรมจากโรงเรียน
กลุ่มข่าว :
ข่าวเด่น :  ฉลองชัยได้ถ้วยกันทุกเขต ฮิต    
 การรับสมัครนักเรียนอนุบาล 1 โรงเรียนวัดนิยมธรรมวรา... (อ่าน 179 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (02 มี.ค. 2557)บรรยากาศ การรับสมัครนักเรียนอนุบาล 1 โรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม ประจำปีการศึกษา 2557 มีผู้ปกครองนักเรียนให้ความสนใจนำบุตรหลาน มาสมัครเข้าเรียน
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ติดตามประเมินผลการอ่านและคิดเลขคล่อง โรงเรียนวัดนิย... (อ่าน 142 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา ปชส.สพ.นฐ.1 (27 ก.พ. 2557)วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 โรงเรียนวัดนิยมธรรมวรารามได้ต้อนรับ คณะนิเทศ จากเขตพื้นที่ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นายสุภาพ พูทธคุณ รองผู้อำนวยการสพป.นครปฐม เข...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 โรงเรียนวัดหนองศาลาเวียนเทียนวันมาฆบูชา (อ่าน 132 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (17 ก.พ. 2557)โรงเรีนวัดหนองศาลาเวียนเทียนวันมาฆบูชา
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 โรงเรีนวัดทัพหลวงทำบุญโรงเรียน (อ่าน 178 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (17 ก.พ. 2557)ทำบุญโรงเรียน ร.ร.วัดทัพหลวง
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 โรงเรีนวัดหนองศาลารับการประเมิน สมศ. (อ่าน 167 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (17 ก.พ. 2557)โรงเรีนวัดหนองศาลารับการประเมิน สมศ.
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2 รร.วัดกงลาด (อ่าน 125 ครั้ง) จำนวน 1 รูป ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (17 ก.พ. 2557)วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 นายณรงค์ชัย ศรีศศลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกงลาด ต.ห้วยด้วย อ.ดอนตูม จ.นครปฐม
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 วันมาฆบูชา ปี 2556 โรงรียนวัดสามง่าม (อ่าน 135 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (17 ก.พ. 2557)นักเรียนชั้น ป.4-6 ร่วมเวียนเทียน ฟังธรรม เนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดสามง่าม อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 โรงเรียนวัดกงลาดเวียนเทียนวันมาฆบูชา (อ่าน 118 ครั้ง) จำนวน 1 รูป ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (17 ก.พ. 2557)วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 นายณรงค์ชัย ศรีศศลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกงลาด ต.ห้วยด้วย อ.ดอนตูม จ.นครปฐม ได้นำคณะครู และนักเรียน ประกอบพิธีเวียนเที...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 วันมาฆบูชา รร.วัดทัพหลวง (อ่าน 106 ครั้ง) จำนวน 2 รูป ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (17 ก.พ. 2557)โรงเรียนวัดทัพหลวงจัดกิจกรรมวันมาฆบูชา
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 การประเมินภายนอก (สมศ.) รอบ 3 โรงเรียนวัดนิยมธรรมว... (อ่าน 204 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา ปชส.สพ.นฐ.1 (12 ก.พ. 2557)นายอธิกานต์ สักคุณา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม พร้อมด้วย คณะครูและนักเรียนตลอดจน คณะกรรมการสถานศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ คณะกรรมการประเมินภาย...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 รับการประเมินโครงการเด็กไทยทำได้ในโรงเรียนส่งเสริม... (อ่าน 187 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา ปชส.สพ.นฐ.1 (11 ก.พ. 2557)วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 ผู้บริหาร คณะครูผู้รับผิดชอบ และนักเรียนแกนนำ โรงเรียนวัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์) รับการประเมินติดตามโครงการเด็กไทยทำได้ในโรงเ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ตรวจเยี่ยมดูความเรียบร้อยของสนามสอบ O-net โรงเรียน... (อ่าน 135 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา ปชส.สพ.นฐ.1 (10 ก.พ. 2557)ตรวจเยี่ยมดูความเรียบร้อยของสนามสอบ O-net โรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ตรวจดูความเรียบร้อยสนามสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น... (อ่าน 176 ครั้ง) จำนวน 1 รูป ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา ปชส.สพ.นฐ.1 (10 ก.พ. 2557)วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2557 นายจรูญ แลกาญจน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ตรวจดูความเรียบร้อยสนามสอบทางการศึ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 คณะครู นักเรียนให้ต้อนรับผู้ว่าและนายกเหล่ากาชาดจัง... (อ่าน 138 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา ปชส.สพ.นฐ.1 (07 ก.พ. 2557)7 กุมภาพันธ์ 2557 คณะครู นักเรียนโรงเรียนวัดสระสี่มุม ให้ต้อนรับผู้ว่าและนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 โรงเรียนวัดสามควายเผือกชนะเลิศ การประกวดสวดมนต์หม... (อ่าน 184 ครั้ง) จำนวน 1 รูป ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา ปชส.สพ.นฐ.1 (06 ก.พ. 2557)โรงเรียนวัดสามควายเผือกชนะเลิศ การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
  โรงเรียนวัดนิยมธรรมวรารามได้จัดประชุมผู้ปกครองเครื... (อ่าน 140 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา ปชส.สพ.นฐ.1 (06 ก.พ. 2557)วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 โรงเรียนวัดนิยมธรรมวรารามได้จัดประชุมผู้ปกครองเครือข่าย
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 โรงเรียนโรงเรียนวัดนิยมธรรมวรารามประชุมคณะกรรมการส... (อ่าน 135 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา ปชส.สพ.นฐ.1 (06 ก.พ. 2557)วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 โรงเรียนวัดนิยมธรรมวรารามได้จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน ครั้งที่ 1/2557
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ม.ราชภัฏนครปฐม ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายคณิตศาสตร์โรงเร... (อ่าน 154 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา ปชส.สพ.นฐ.1 (05 ก.พ. 2557)วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557เวลา 8.30 - 17.00 น. ม.ราชภัฏนครปฐม ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายคณิตศาสตร์โรงเรียนวัดทัพหลวง
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
  ร.ร.วัดทัพหลวงจัดกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม (อ่าน 123 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา ปชส.สพ.นฐ.1 (05 ก.พ. 2557)วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 8.30 น. โรงเรียนวัดทัพหลวงจัดกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม ระยะเวลา 1 วัน
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 โรงเรียนวัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาลรับการประเมินงานอนา... (อ่าน 145 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา ปชส.สพ.นฐ.1 (05 ก.พ. 2557)5 ก.พ.2557 โรงเรียนวัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาลรับการประเมินงานอนามัยโรงเรียน
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
หน้าที่ จาก 37
หน้าแรก คลิก!!!หน้าก่อนนี้  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37  คลิก!!!หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย
ข่าวยอดนิยมในหมวด
 รวมศิลป์สร้างสรรค์ ผลงานของนักเรียนโรงเรียนบ้านรางมะเดื่อ
18 ม.ค. 2556
 สพป.นครปฐม เขต 1 ยินดีต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
17 ส.ค. 2554
 ขอแสดงความยินดีกับครูอรษา เณรตาก้อง ร.ร.บ้านอ้อกระทิง
06 ม.ค. 2555
 ประกาศ Best Practice การขับเคลื่อนการพัฒนาหลักสูตรสู่อาเซียน
10 ต.ค. 2554
 สพป.นครปฐม เขต 1 ทำบุญเนื่องในวันสงกรานต์
10 เม.ย. 2555
ทั้งหมด


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
ถนนเพชรเกษม ตำบลพระประโทน อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ : 034-253879 , 034-252931
โทรสาร : 034-254373


Webmaster : นายหาญณรงค์ วิไลย
e-mail : hunnakung@gmail.com