สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1

   »  ทำเนียบรอง ผ.อ. สพป.นฐ. 1
   »  ทำเนียบ.อ.กลุ่มในสำนักงาน
   »  ทำเนียบผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ
   »  คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
   »  คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
   »  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา


คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต ๑
 
 สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ สพป.นครปฐม เขต ๑

 สูประชาคมอาเซี่ยน 2558  


 
  » ราคากลาง วัสดุ ปี งบประมาณ 2557
  » รายงานจัดการศึกษา 2556
  » แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนการจัดการศึกษา ปี 2557
  » แผนปฎิบัติการ สพป.นฐ. 1 ปีงบประมาณ 2557
  »  รายงานบริหารจัดการ โรงเรียนขนาดเล็ก ปีงบประมาณ 2556  
     » School mapping ที่เชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
     » รายงานผลการดำเนินงานระบบควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน พศ. 2544 ปีงบประมาณ 2556
    » เครื่องราชกิจจาฯ สายสะพายประจำปี 2556
    »  สูจิบัตรการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 ระดับเขตการศึกษา
    »  จำนวนนักเรียน ในสังกัด สพป.นฐ ๑
     »  วิจัย Schoolmapping สพป.นครปฐม เขต 1 
    »  รายงานการบริหารงานบุคคล 2555 
    »  แผนบริหารจัดการร.ร.เล็กพ.ศ.2555-2557 
    »  แผนพัฒนาการศึกษาพ.ศ.2555-2558 
    »  รายงานผลการบริหารจัดการร.ร.เล็กปี 2555 
    »  รายงานการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 
    »  แผนปฏิบัติการ สพป.นครปฐม เขต 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 
    »  ระเบียบและราชกิจจานุเบกษา เกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
    »  ความต้องการอัตรากำลังครู ปีการศึกษา 2555
    »  รายงานการจัดการศึกษา 2554
    »  แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2555
    »  กรอบนโยบาย สพป.นครปฐม เขต 1
    »  กรอบประเด็นการวิจัยของประเทศไทยให้พร้อมรับสถานการณ์รวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
    »  กระบวนการบริหารความเสี่ยง สพป.นฐ.1
    »  แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 54-56 ฉบับเผยแพร่
    »  คู่มือคำรับรองปี 2554 สพป.นครปฐม เขต 1
    »  ระบบควบคุมภายใน
    »  ระเบียบ สพป.นครปฐม เขต 1 ว่าด้วยการจัดตั้งกลุ่มโรงเรียน พ.ศ.2554
    »  แผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัด 2554
    »  รวมสาระความรู้
    »  ข้อมูลการแนะแนวการศึกษาฯ
    »  การประเมินสมรรถนะครู
    »  การประเมินสมรรถนะครู (ฉบับปรับปรุง)
    »  แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดนครปฐม (2553-2556)
    »  มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
    »  ตารางจำนวนนักเรียนจำแนกตามชั้น เพศ ของโรงเรียน สพป.นฐ.1 ปี 2554
    »  หลักสูตร 51
    »  แผนควบคุม กำกับ ติดตาม ประเมินผลติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
    »  นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ของ สพป.นฐ.1
    »  แผนพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กพ.ศ.53-55(ฉบับ6ต.ค.53)
    »  เอกสาร ROADMAP จุดเน้นคุณภาพผู้เรียน จุดเปลี่ยนการปฏิรูปการศึกษาไทยสถิติผู้เข้าชมปี 2555
สถิติผู้เข้าชมปี 2554
สถิติผู้เข้าชมปี 2553
สถิติผู้เข้าชมปี 2552


จำนวนนักเรียน ปี 2557 ในสังกัด สพป.นฐ.1 มี

 โรงเรียน 128 โรงเรียน
    นักเรียน 33,493 คน
   เพศชาย 17,724 คน
 เพศหญิง 15,769 คน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน_สพป.นฐ.1

** ข้อมูล ณ 10 มิ.ย.57

» รายละเอียดเพิ่มเติม 

หมวด : ภาพกิจกรรมจาก สพป.นครปฐม เขต 1
กลุ่มข่าว :
ข่าวเด่น :  ฉลองชัยได้ถ้วยกันทุกเขต ฮิต    
 ประชุมผู้บริหารโรงเรียนดีประจำตำบล (อ่าน 99 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์  สุอมรา (17 มิ.ย. 2557)สพป.นครปฐม เขต 1 จัดประชุมผู้บริหารโรงเรียนดีประจำตำบล ณ ห้องประชุมศูนย์อบรมเยาวชนนครปฐม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2557 ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุมปฏิบัติการประเมินความสามารถด้านเหตุผลสู่การป... (อ่าน 132 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (14 มิ.ย. 2557)วันเสาร์ที่ 14 มิถุนายน 2557 นายสมเดชน์ ชื่นเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 พัฒนาครูปฐมวัย เพื่อการพัฒนาพ่อแม่ ผู้ปกครอง (อ่าน 140 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (14 มิ.ย. 2557)วันเสาร์ที่ 14 มิถุนายน 2557 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นครปฐม เขต 1 จัดประชุมสัมมนาพัฒนาครูปฐมวัย เพื่อการพัฒนาพ่อแม่ ผู้ปกครอง ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 กลุ่มโรงเรียนกำแพงแสน 3 โครงการ ยกระดับคุณภาพการศึ... (อ่าน 97 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (14 มิ.ย. 2557)โครงการ ยกระดับคุณภาพการศึกษาตามนโยบาย "นครแห่งคุณภาพการศึกษา" ของกลุ่มโรงเรียนกำแพงแสน 3 ณ หอประชุมโรงเรียนกำแพงแสนวิทยา
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสนจัดพิธีไหว้ครู (อ่าน 87 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (13 มิ.ย. 2557)โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสนจัดพิธีไหว้ครู
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 การประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้เพ... (อ่าน 145 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์  สุอมรา (11 มิ.ย. 2557)กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา จัดประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดในชั้นเรียน ผู้เข้ารับการอบรมคือ คร...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 การประชุมผู้บริหาร ครุ และบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มโ... (อ่าน 153 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (10 มิ.ย. 2557)กลุ่มโรงเรียนเมืองนครปฐม จัดการประชุมผู้บริหาร ครุ และบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มโรงเรียนเมืองนครปฐม
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 การประชุมสัมมนาทั้งระบบ กลุ่มโรงเรียนดอนตูม (อ่าน 107 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (10 มิ.ย. 2557)กลุ่มโรงเรียนดอนตูม จัดประชุมสัมมนาโครงการ "มุ่งสู่ความเป็นเลิศ เชิดชูกลุ่มโรงเรียนดอนตูม" ในวันที่ 10 มิถุนายน 2557 ณ ชวาลันรีสอร์ท ตำบลลำเห...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 อบรมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาห้องสมุดสถานศึ... (อ่าน 118 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (10 มิ.ย. 2557)10 มิถุนายน 2557 นายสมเดชน์ ชื่นเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 เป็นประธานและมอบนโยบายการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 การส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน อนุบาลกำแพงแสน (อ่าน 99 ครั้ง) จำนวน 2 รูป ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์  สุอมรา (09 มิ.ย. 2557)การส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน อนุบาลกำแพงแสน
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 อบรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย รุ่น 1-3 (อ่าน 222 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (07 มิ.ย. 2557)กลุ่มนิเทศ ฯ จัดอบรมพัฒนาครูปฐมวัย โรงเรียนนำร่องโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย รุ่นที่ 1-3 ณ ห้องสมุดโรงเรียนอนุบาลนครปฐม
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 กลุ่มโรงเรียนปฐมนคร จัดอบรมครูเพื่อยกระดับคุณภาพกา... (อ่าน 109 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (07 มิ.ย. 2557)วันที่ 6 มิถุนายน 2557ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต1
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 การพัฒนาความรู้เชิงเศรษฐศาสตร์และเศรษฐกิจ (อ่าน 73 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (07 มิ.ย. 2557)วันที่ 6 มิถุนายน 2557 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นครปฐม เขต 1 จัดอบรมการพัฒนาความรู้เชิงเศรษฐศาสตร์และเศรษฐกิจอาเซียนเพื่อรองรับ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ร่วมแสดงความยินดีกับข้าราชการในโอกาสได้รับพระราชทา... (อ่าน 195 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์  สุอมรา (04 มิ.ย. 2557)ขอแสดงความยินดีกับ คุณสุดาพร ปานกลิ่น ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน และคุณวุฒิพันธ์ สิทธิชัยรุ่งโรจน์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ในโอกาสที่ได้รับพร...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุมเตรียมแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ 4 เขต (อ่าน 139 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์  สุอมรา (04 มิ.ย. 2557)3 มิถุนายน 2557 เวลา 10.30 น. ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 เป็นประธานประชุมข้าราชการและ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 การประชุมคณะกรรมการฯ ศูนย์เตรียมความพร้อมในการเข้าส... (อ่าน 118 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์  สุอมรา (02 มิ.ย. 2557)สพป.นครปฐม เขต 1 นำโดย ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 ประธานจัดการประชุมรายงานความก้าวหน้าในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของกระท...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาผู้บริหาร ดี ครูดี ... (อ่าน 162 ครั้ง) จำนวน 1 รูป ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์  สุอมรา (02 มิ.ย. 2557)วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 เป็นประธานและบรรยายพิเศษ
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 เลื่อนการประชุมจริยวัตรผู้บริหาร (อ่าน 208 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (23 พ.ค. 2557)เรียนผู้บริหาร และข้าราชการครูทุกท่านที่จะเข้าประชุมโครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เรื่อง
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ร่วมแสดงความยินดีกับ นายกองตรี พเยาว์ เนียะแก้ว ใน... (อ่าน 416 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์  สุอมรา (22 พ.ค. 2557)21 พฤษภาคม 2557 ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 พร้อมด้วยข้าราชการ ร่วมแสดงความยินดีกับ
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 สพป.นครปฐม เขต 1 จัดอบรมการจัดเก็บข้อมูลปีการศึกษา ... (อ่าน 194 ครั้ง) ฮิต
โดย : วิลาวัณย์ สุขผ่อง (21 พ.ค. 2557)วันที่ 19 พฤษภาคม 2557 นายจรูญ  แลกาญจน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 เป็นประธานเปิดการจัดอบรมปฏิบัติการการจัดทำ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
หน้าที่ จาก 40
หน้าแรก คลิก!!!หน้าก่อนนี้  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40  คลิก!!!หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย
ข่าวยอดนิยมในหมวด
 ผลการแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน
13 ธ.ค. 2555
 บรรยากากาศการประกวดพานพุ่มดอกไม้สด......
21 ก.พ. 2557
 สพป.นครปฐม เขต 1 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 17 ตำแหน่ง
01 พ.ย. 2553
 ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่
30 มี.ค. 2555
 ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
25 ต.ค. 2555
ทั้งหมด


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
ถนนเพชรเกษม ตำบลพระประโทน อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ : 034-253879 , 034-252931
โทรสาร : 034-254373


Webmaster : นายหาญณรงค์ วิไลย
e-mail : hunnakung@gmail.com