สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1

   »  ทำเนียบรอง ผ.อ. สพป.นฐ. 1
   »  ทำเนียบ.อ.กลุ่มในสำนักงาน
   »  ทำเนียบผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ
   »  คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
   »  คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
   »  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต ๑
 
 สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ สพป.นครปฐม เขต ๑

 สูประชาคมอาเซี่ยน 2558  


 
  » ราคากลาง วัสดุ ปี งบประมาณ 2557
  » รายงานจัดการศึกษา 2556
  » แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนการจัดการศึกษา ปี 2557
  » แผนปฎิบัติการ สพป.นฐ. 1 ปีงบประมาณ 2557
  »  รายงานบริหารจัดการ โรงเรียนขนาดเล็ก ปีงบประมาณ 2556  
     » School mapping ที่เชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
     » รายงานผลการดำเนินงานระบบควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน พศ. 2544 ปีงบประมาณ 2556
    » เครื่องราชกิจจาฯ สายสะพายประจำปี 2556
    »  สูจิบัตรการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 ระดับเขตการศึกษา
    »  จำนวนนักเรียน ในสังกัด สพป.นฐ ๑
     »  วิจัย Schoolmapping สพป.นครปฐม เขต 1 
    »  รายงานการบริหารงานบุคคล 2555 
    »  แผนบริหารจัดการร.ร.เล็กพ.ศ.2555-2557 
    »  แผนพัฒนาการศึกษาพ.ศ.2555-2558 
    »  รายงานผลการบริหารจัดการร.ร.เล็กปี 2555 
    »  รายงานการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 
    »  แผนปฏิบัติการ สพป.นครปฐม เขต 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 
    »  ระเบียบและราชกิจจานุเบกษา เกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
    »  ความต้องการอัตรากำลังครู ปีการศึกษา 2555
    »  รายงานการจัดการศึกษา 2554
    »  แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2555
    »  กรอบนโยบาย สพป.นครปฐม เขต 1
    »  กรอบประเด็นการวิจัยของประเทศไทยให้พร้อมรับสถานการณ์รวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
    »  กระบวนการบริหารความเสี่ยง สพป.นฐ.1
    »  แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 54-56 ฉบับเผยแพร่
    »  คู่มือคำรับรองปี 2554 สพป.นครปฐม เขต 1
    »  ระบบควบคุมภายใน
    »  ระเบียบ สพป.นครปฐม เขต 1 ว่าด้วยการจัดตั้งกลุ่มโรงเรียน พ.ศ.2554
    »  แผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัด 2554
    »  รวมสาระความรู้
    »  ข้อมูลการแนะแนวการศึกษาฯ
    »  การประเมินสมรรถนะครู
    »  การประเมินสมรรถนะครู (ฉบับปรับปรุง)
    »  แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดนครปฐม (2553-2556)
    »  มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
    »  ตารางจำนวนนักเรียนจำแนกตามชั้น เพศ ของโรงเรียน สพป.นฐ.1 ปี 2554
    »  หลักสูตร 51
    »  แผนควบคุม กำกับ ติดตาม ประเมินผลติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
    »  นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ของ สพป.นฐ.1
    »  แผนพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กพ.ศ.53-55(ฉบับ6ต.ค.53)
    »  เอกสาร ROADMAP จุดเน้นคุณภาพผู้เรียน จุดเปลี่ยนการปฏิรูปการศึกษาไทยสถิติผู้เข้าชมปี 2555
สถิติผู้เข้าชมปี 2554
สถิติผู้เข้าชมปี 2553
สถิติผู้เข้าชมปี 2552


จำนวนนักเรียน ปี 2557 ในสังกัด สพป.นฐ.1 มี

 โรงเรียน 128 โรงเรียน
    นักเรียน 33,493 คน
   เพศชาย 17,724 คน
 เพศหญิง 15,769 คน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน_สพป.นฐ.1

** ข้อมูล ณ 10 มิ.ย.57

» รายละเอียดเพิ่มเติม 

หมวด : ภาพกิจกรรมจาก สพป.นครปฐม เขต 1
กลุ่มข่าว :
ข่าวเด่น :  ฉลองชัยได้ถ้วยกันทุกเขต ฮิต    
 สพป.ชุมพร เขต 1 ศึกษาดูงานคำรับรองการปฏิบัติราชการ... (อ่าน 102 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์  สุอมรา (15 พ.ค. 2557)วันที่ 15 พฤษภาคม2557 เวลา 13.00 น. ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 พร้อมด้วยข้าราชการทุกกลุ่มให...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 เปิดการป... (อ่าน 255 ครั้ง) ฮิต
โดย : วิลาวัณย์ สุขผ่อง (14 พ.ค. 2557)เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2557 เวลา 9.00 น. ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 มอบวุฒิบ... (อ่าน 190 ครั้ง) ฮิต
โดย : วิลาวัณย์ สุขผ่อง (12 พ.ค. 2557)

วันที่ 8 พฤษภาคม 2557  ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมสึกษานครปฐม เขต 1 ได้มอบวุฒิบัตร ให้แก่ข้าราชการครูที...

พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุมปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพโครงการเส้นทางสู่นครแห่... (อ่าน 131 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์  สุอมรา (12 พ.ค. 2557)วันที่ 12 พฤษภาคม 2557 เวลา 09.30 น. ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมทั้...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษามุ่งสู่นครแห่งคุณภาพขอ... (อ่าน 130 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (09 พ.ค. 2557)วันที่ 9 พฤษภาคม 2557 เวลา 09.00 น. ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 เป็นประธานและบรรยายพิเศษ โค...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ศึกษาดูงาน สพป ชุมพร เขต 2 (อ่าน 162 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์  สุอมรา (08 พ.ค. 2557)สพป.นครปฐม เขต 1 ศึกษาดูงาน สพป ชุมพร เขต 2 ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากนายบำรุง ฤทธิรัตน์ ผอ สพป ชุมพร เขต 2 และข้าราชการทุกท่าน
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 สพท.นครปฐม เขต 1 พัฒนาข้าราชการครู เพื่อเยียวยาให้ม... (อ่าน 199 ครั้ง) ฮิต
โดย : วิลาวัณย์ สุขผ่อง (07 พ.ค. 2557)

ดร.รังสรรค์  อ้วนวิจิตร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 เป็นประธานเปิดอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลา...

พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ร่วมงานมหกรรมรวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษา (อ่าน 129 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (04 พ.ค. 2557)ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ร่วมงานมหกรรมรวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษา : Thai Education 2014 3...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูในการสร้างสื่อด้านการอ... (อ่าน 127 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (04 พ.ค. 2557)2 พ.ค. 2557 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา สพป.นครปฐม เขต 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูในการสร้างสื่อด้านการอ่านรู้เรื่องสื่อสารได้ ณ ห้อง...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุมคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เข... (อ่าน 84 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (04 พ.ค. 2557)ดร.ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 เป็นประธานประชุมประชุมคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 การอบรมปฏิบัติการโครงการส่งเสริมความสามารถด้านเทคโ... (อ่าน 100 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์  สุอมรา (02 พ.ค. 2557)กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล สพป.นครปฐม เขต 1 จัดอบรมปฏิบัติการโครงการส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ตามทักษะในศตวรรษท...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 ปิดค่ายภ... (อ่าน 146 ครั้ง) ฮิต
โดย : วิลาวัณย์ สุขผ่อง (01 พ.ค. 2557)วันที่ 1 พฤษภาคม 2557 เวลา 13.00 น. ดร.รังสรรค์  อ้วนวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 เป็นประธานในการป...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 กิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ก่อน... (อ่าน 135 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (30 เม.ย. 2557)นายสมเดชน์ ชื่นเจริญ รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมเป็นกำลังใจในกิจกรรม ปาตี้ไนท์ ของค่ายภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ณ โรงเ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 พิธีปิดค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้ม สำหรับนักเรียนชั้นประถ... (อ่าน 231 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (30 เม.ย. 2557)30 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. นายสมเดชน์ ชื่นเจริญ รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต1 เป็นประธานมอบวุฒิบัตรและปิดค่าย ภาษาอังกฤษแบบเข้ม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึก...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 กิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษระดับประถมก่อนปิดค่าย (อ่าน 113 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (30 เม.ย. 2557)นายสมเดชน์ ชื่นเจริญ  รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ เข้าเยี่ยมชม ให้กำลังใจนักเรียนและคณะครู ค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น ระดับประ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 สพป.นครปฐม เขต 1 ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ (อ่าน 141 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์  สุอมรา (29 เม.ย. 2557)29 เมษายน 2557 สพป.นครปฐม เขต 1 ประชุมคณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯ ณ ห้องประชุม ชัั้น 2 สพป.นครปฐม เขต 1
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ศึกษาดูงาน (อ่าน 187 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์  สุอมรา (24 เม.ย. 2557)24 เมษายน 2557 ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และข้าราชการให้การต้อนรับ ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บรรยากาศ summer camp แบบเข้มสำหรับนักเรียน ระดับประ... (อ่าน 229 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์  สุอมรา (23 เม.ย. 2557)การอบรมอบรมโครงการโครงการค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้ม สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4-5 ณ ศูนย์ PEER โรงเรียนบ้านอ้อกระทิง
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บรรยากาศ summer camp แบบเข้มสำหรับนักเรียน ระดับม... (อ่าน 175 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์  สุอมรา (23 เม.ย. 2557)การอบรมอบรมโครงการโครงการค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้ม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 -3 ณ โรงเรียนวัดเกาะวังไทร
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 คัดเลือกคณะกรรมการผู้แทนโรงเรียนเอกชนจังหวัดนครปฐม... (อ่าน 129 ครั้ง) ฮิต
โดย : วิลาวัณย์ สุขผ่อง (23 เม.ย. 2557)

นายบัณฑิตย์  สุกก่ำ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต1 เป็นประธ่นในการคัดเลือกกรรมการผู้อทนโรงเรียนเอกชนจัง...

พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
หน้าที่ จาก 39
หน้าแรก คลิก!!!หน้าก่อนนี้  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39  คลิก!!!หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย
ข่าวยอดนิยมในหมวด
 ผลการแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน
13 ธ.ค. 2555
 สพป.นครปฐม เขต 1 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 17 ตำแหน่ง
01 พ.ย. 2553
 บรรยากากาศการประกวดพานพุ่มดอกไม้สด......
21 ก.พ. 2557
 ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่
30 มี.ค. 2555
 ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
25 ต.ค. 2555
ทั้งหมด


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
ถนนเพชรเกษม ตำบลพระประโทน อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ : 034-253879 , 034-252931
โทรสาร : 034-254373


Webmaster : นายหาญณรงค์ วิไลย
e-mail : hunnakung@gmail.com