สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1

ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1

   »  ทำเนียบรอง ผ.อ. สพป.นฐ. 1
   »  ทำเนียบ.อ.กลุ่มในสำนักงาน
   »  ทำเนียบผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ
   »  คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
   »  คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
   »  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา


คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต ๑
 
 สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ สพป.นครปฐม เขต ๑

 สูประชาคมอาเซี่ยน 2558  


 
  » ราคากลาง วัสดุ ปี งบประมาณ 2557
  » รายงานจัดการศึกษา 2556
  » แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนการจัดการศึกษา ปี 2557
  » แผนปฎิบัติการ สพป.นฐ. 1 ปีงบประมาณ 2557
  »  รายงานบริหารจัดการ โรงเรียนขนาดเล็ก ปีงบประมาณ 2556  
     » School mapping ที่เชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
     » รายงานผลการดำเนินงานระบบควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน พศ. 2544 ปีงบประมาณ 2556
    » เครื่องราชกิจจาฯ สายสะพายประจำปี 2556
    »  สูจิบัตรการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 ระดับเขตการศึกษา
    »  จำนวนนักเรียน ในสังกัด สพป.นฐ ๑
     »  วิจัย Schoolmapping สพป.นครปฐม เขต 1 
    »  รายงานการบริหารงานบุคคล 2555 
    »  แผนบริหารจัดการร.ร.เล็กพ.ศ.2555-2557 
    »  แผนพัฒนาการศึกษาพ.ศ.2555-2558 
    »  รายงานผลการบริหารจัดการร.ร.เล็กปี 2555 
    »  รายงานการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 
    »  แผนปฏิบัติการ สพป.นครปฐม เขต 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 
    »  ระเบียบและราชกิจจานุเบกษา เกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
    »  ความต้องการอัตรากำลังครู ปีการศึกษา 2555
    »  รายงานการจัดการศึกษา 2554
    »  แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2555
    »  กรอบนโยบาย สพป.นครปฐม เขต 1
    »  กรอบประเด็นการวิจัยของประเทศไทยให้พร้อมรับสถานการณ์รวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
    »  กระบวนการบริหารความเสี่ยง สพป.นฐ.1
    »  แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 54-56 ฉบับเผยแพร่
    »  คู่มือคำรับรองปี 2554 สพป.นครปฐม เขต 1
    »  ระบบควบคุมภายใน
    »  ระเบียบ สพป.นครปฐม เขต 1 ว่าด้วยการจัดตั้งกลุ่มโรงเรียน พ.ศ.2554
    »  แผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัด 2554
    »  รวมสาระความรู้
    »  ข้อมูลการแนะแนวการศึกษาฯ
    »  การประเมินสมรรถนะครู
    »  การประเมินสมรรถนะครู (ฉบับปรับปรุง)
    »  แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดนครปฐม (2553-2556)
    »  มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
    »  ตารางจำนวนนักเรียนจำแนกตามชั้น เพศ ของโรงเรียน สพป.นฐ.1 ปี 2554
    »  หลักสูตร 51
    »  แผนควบคุม กำกับ ติดตาม ประเมินผลติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
    »  นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ของ สพป.นฐ.1
    »  แผนพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กพ.ศ.53-55(ฉบับ6ต.ค.53)
    »  เอกสาร ROADMAP จุดเน้นคุณภาพผู้เรียน จุดเปลี่ยนการปฏิรูปการศึกษาไทยสถิติผู้เข้าชมปี 2555
สถิติผู้เข้าชมปี 2554
สถิติผู้เข้าชมปี 2553
สถิติผู้เข้าชมปี 2552


 ในสังกัด สพป.นฐ.1 มี

 โรงเรียน 128 โรงเรียน
    นักเรียน 33,772 คน
   เพศชาย 17,820 คน
 เพศหญิง 15,952 คน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน_สพป.นฐ.1

** ข้อมูล ณ 10 มิ.ย.56

» รายละเอียดเพิ่มเติม 

หมวด : ภาพกิจกรรมจาก สพป.นครปฐม เขต 1
กลุ่มข่าว :
ข่าวเด่น :  ฉลองชัยได้ถ้วยกันทุกเขต ฮิต    
 อวยพรวันคล้ายวันเกิด ท่านไชยา สะสมทรัพย์ (อ่าน 302 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (14 ก.ย. 2556)14 กันยายน 2556 ดร.รังสรรค์  อ้วนวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 พร้อมด้วยข้าราชการ มอบกระเช้าสุขภาพอวยพรวันคล...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 การประกวดหนังสือส่งเสริมการอ่านดีเด่น (อ่าน 369 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (12 ก.ย. 2556)12 กันยายน 2556 สพป.นครปฐม เขต 1 โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ได้จัดโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและห้องสมุดมีชีวิต
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 การส่งเสริมการนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดมีชีว... (อ่าน 298 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (12 ก.ย. 2556)สพป.นครปฐม เขต 1 โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ได้จัดโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยบูรณาการกับกา...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 กลุ่มโรงเรียนราษฎร์พัฒนาประชุม (อ่าน 182 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา ปชส.สพ.นฐ.1 (06 ก.ย. 2556)ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน สพป.นครปฐมเขต1 ครั้งที่ 4/2556 วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2556 เรื่องที่พิจารณา คือ การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.อุตรดิตภ์ เขต 1 (อ่าน 179 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (06 ก.ย. 2556)นายสมเดชน์  ชื่นเจริญ  รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 พร้อมด้วย ผู้บริหาร ข้าราชการ
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุมปฏิบัติการจัดทำคลังข้อสอบเพื่อยกระดับผลสัมฤท... (อ่าน 264 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (06 ก.ย. 2556)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ได้จัดประชุมปฏิบัติการจัดทำคลังข้อสอบเพื่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของโรงเรียนในสังกัด ...

พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 สพป.ตราด ศึกษาดุงาน สพป.นครปฐม เขต 1 (อ่าน 168 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (06 ก.ย. 2556)นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์  รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 พร้อมด้วย ผู้บริหาร  ข้าราชการ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.ตราด
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ซักซ้อมความเข้าใจการดำเนินโครงการเฝ้าระวังป้องกันย... (อ่าน 206 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา ปชส.สพ.นฐ.1 (02 ก.ย. 2556)นายชาญณรงค์ ผลประเสริฐ รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 เป็นประธานประชุม ซักซ้อมความเข้าใจการดำเนินโครงการเฝ้าระวังป้องกันยาเสพติดเยาวชนวัยเสี่ยงในสถานศึกษา ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 สพป.นครปฐม เขต 1 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.นครราช... (อ่าน 233 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา ปชส.สพ.นฐ.1 (02 ก.ย. 2556)นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 พร้อมด้วย นายสมเดชน์ ชื่นเจริญ นายสุภาพ พุทธคุณ รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 และข้าราชการร่วมให้การต้อน...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 นิเทศติดตาม นโยบายสพป.นครปฐม เขต 1 โรงเรียนวัดดอน... (อ่าน 269 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา ปชส.สพ.นฐ.1 (30 ส.ค. 2556)วันที่ 30 สิงหาคม 2556 นิเทศติดตาม นโยบาย สพป.นครปฐม เขต 1
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 การอบรมพัฒนาวิทยากรสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ตามโคร... (อ่าน 182 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา ปชส.สพ.นฐ.1 (30 ส.ค. 2556)สพป.นครปฐม เขต 1 โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ได้จัดการอบรมพัฒนาวิทยากรสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ตามโครงการป้องกันเยาวชนก่อนวัยเสี่ยง ในสถานศึกษา ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 กลุ่มโรงเรียนปฐมนคร จัดกิจกรมวันอาเซียน (อ่าน 330 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา ปชส.สพ.นฐ.1 (29 ส.ค. 2556)29 สิงหาคม 2556 ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันอาเซียน ของกลุ่มโรงเ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 กลุ่มโรงเรียนเมืองนครปฐม จัดแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเ... (อ่าน 252 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (28 ส.ค. 2556)28 สิงหาคม 2556 ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 พร้อมด้วย นายปรีชา ศุขคุณ รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 ร่วมให้กำลังใจสถานศึกษา กลุ่มโรงเรีย...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุม อกคศ.เขตพื้นที่ (อ่าน 249 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (28 ส.ค. 2556)28สิงหาคม 2556 นายสุทัศน์  ปทะวานิช  ประธาน อกคศ.เขตพื้นที่การศึกษา เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการ อกคศ.เขตพื้นที่ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 พิธีเปิดกิกจรรม “อาเซียนเดย์” (ASEAN DAY)กลุ่มโรง... (อ่าน 274 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (27 ส.ค. 2556)27 สิงหาคม 2556 ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 เป็นประธานเปิดกิจกรรม “อาเซียนเดย์”...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 อบรมเชิงปฏิบัติการบูรณาการการใช้คอมพิวเตอร์พกพาเพื... (อ่าน 317 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (26 ส.ค. 2556)วันที่ 26 สิงหาคม 2556 ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการบูรณากา...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 การประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างแรงจู... (อ่าน 321 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (25 ส.ค. 2556)23สิงหาคม 2556 (10.00 น.)ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมการประชุมสัมมนาเพื่...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 เยี่ยมให้กำลังใจบุตรข้าราชการที่ประสบอุบัติเหตุ (อ่าน 337 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา ปชส.สพ.นฐ.1 (20 ส.ค. 2556)09.00 น. ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 พร้อมด้วย นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ นายสุภาพ พุทธคุณ ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 แจ้ง สถานศึกษาในสังกัด เรื่องการติดต่อราชการ ณ สพป.... (อ่าน 265 ครั้ง) จำนวน 1 รูป ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา ปชส.สพ.นฐ.1 (19 ส.ค. 2556)สพป.นครปฐม เขต 1 ประกาศ ขอปิดสำนักงาน เนื่องจาก ข้าราชการ เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างวันที...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 สพป.นครปฐม เขต 1 จัดกิจกรรมโครงการค่ายสร้างสรรค์พัฒ... (อ่าน 192 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา ปชส.สพ.นฐ.1 (19 ส.ค. 2556)18 สิงหาคม 2556 จัดโดยสาระสังคมศึกษาฯ สำนักงานเขตตื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ นักเรียนจากโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเข้าร่วมโรงเรียนละ ๔ คน...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
หน้าที่ จาก 32
หน้าแรก คลิก!!!หน้าก่อนนี้  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32  คลิก!!!หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย
ข่าวยอดนิยมในหมวด
 สพป.นครปฐม เขต 1 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 17 ตำแหน่ง
01 พ.ย. 2553
 ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่
30 มี.ค. 2555
 ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
25 ต.ค. 2555
 ลงนามคำสั่งเลื่อนเปิดสถานศึกษา
30 ต.ค. 2554
 ขอต้อนรับ ผอ.รังสรรค์ ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง สพป.นฐ.เขต 1
04 ต.ค. 2555
ทั้งหมด


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
ถนนเพชรเกษม ตำบลพระประโทน อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ : 034-253879 , 034-252931
โทรสาร : 034-254373


Webmaster : นายสีหนาท ศิวเสน
E-Mail : syber_bird@yahoo.com,
 syberbird@esanpt1.go.th