สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1

   »  ทำเนียบรอง ผ.อ. สพป.นฐ. 1
   »  ทำเนียบ.อ.กลุ่มในสำนักงาน
   »  ทำเนียบผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ
   »  คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
   »  คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
   »  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา


คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต ๑
 
 สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ สพป.นครปฐม เขต ๑

 สูประชาคมอาเซี่ยน 2558  


 
 » รายงานการบริหารงานบุคคล 2557
  » รายงานจัดการศึกษา 2557
  » แผนปฎิบัติการ สพป.นฐ. 1 ปีงบประมาณ 2558
  » ราคากลาง วัสดุ ปี งบประมาณ 2557
  » รายงานจัดการศึกษา 2556
  » แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนการจัดการศึกษา ปี 2557
      » แผนปฎิบัติการ สพป.นฐ. 1 ปีงบประมาณ 2557
     »  รายงานบริหารจัดการ โรงเรียนขนาดเล็ก ปีงบประมาณ 2556  
     » School mapping ที่เชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
     » รายงานผลการดำเนินงานระบบควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน พศ. 2544 ปีงบประมาณ 2556
    » เครื่องราชกิจจาฯ สายสะพายประจำปี 2556
    »  สูจิบัตรการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 ระดับเขตการศึกษา
    »  จำนวนนักเรียน ในสังกัด สพป.นฐ ๑
     »  วิจัย Schoolmapping สพป.นครปฐม เขต 1 
    »  รายงานการบริหารงานบุคคล 2555 
    »  แผนบริหารจัดการร.ร.เล็กพ.ศ.2555-2557 
    »  แผนพัฒนาการศึกษาพ.ศ.2555-2558 
    »  รายงานผลการบริหารจัดการร.ร.เล็กปี 2555 
    »  รายงานการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 
    »  แผนปฏิบัติการ สพป.นครปฐม เขต 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 
    »  ระเบียบและราชกิจจานุเบกษา เกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
    »  ความต้องการอัตรากำลังครู ปีการศึกษา 2555
    »  รายงานการจัดการศึกษา 2554
    »  แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2555
    »  กรอบนโยบาย สพป.นครปฐม เขต 1
    »  กรอบประเด็นการวิจัยของประเทศไทยให้พร้อมรับสถานการณ์รวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
    »  กระบวนการบริหารความเสี่ยง สพป.นฐ.1
    »  แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 54-56 ฉบับเผยแพร่
    »  คู่มือคำรับรองปี 2554 สพป.นครปฐม เขต 1
    »  ระบบควบคุมภายใน
    »  ระเบียบ สพป.นครปฐม เขต 1 ว่าด้วยการจัดตั้งกลุ่มโรงเรียน พ.ศ.2554
    »  แผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัด 2554
    »  รวมสาระความรู้
    »  ข้อมูลการแนะแนวการศึกษาฯ
    »  การประเมินสมรรถนะครู
    »  การประเมินสมรรถนะครู (ฉบับปรับปรุง)
    »  แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดนครปฐม (2553-2556)
    »  มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
    »  ตารางจำนวนนักเรียนจำแนกตามชั้น เพศ ของโรงเรียน สพป.นฐ.1 ปี 2554
    »  หลักสูตร 51
    »  แผนควบคุม กำกับ ติดตาม ประเมินผลติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
    »  นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ของ สพป.นฐ.1
    »  แผนพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กพ.ศ.53-55(ฉบับ6ต.ค.53)
    »  เอกสาร ROADMAP จุดเน้นคุณภาพผู้เรียน จุดเปลี่ยนการปฏิรูปการศึกษาไทยจำนวนนักเรียน ปี 2557 ในสังกัด สพป.นฐ.1 มี

 โรงเรียน 128 โรงเรียน
    นักเรียน 33,493 คน
   เพศชาย 17,724 คน
 เพศหญิง 15,769 คน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน_สพป.นฐ.1

** ข้อมูล ณ 10 มิ.ย.57

» รายละเอียดเพิ่มเติม 

***  แบบเก็บ นร. G-1
***  แบบนักเรียนซ้ำซ้อน
***  คู่มือการจัดเก็บข้อมูลค่าพิกัดโรงเรียนด้วย SmartPhone
 ช่อง สพฐ.1
 ช่อง สพฐ.2
 ช่อง สพฐ.3
 ช่อง cat
 ช่อง tot
 รับชมย้อนหลัง


หมวด : ภาพกิจกรรมจาก สพป.นครปฐม เขต 1
กลุ่มข่าว :
ข่าวเด่น :  ฉลองชัยได้ถ้วยกันทุกเขต ฮิต    
 ประธานกลุ่มโรงเรียนและประธาน/เลขานุการศูนย์สาระการเ... (อ่าน 116 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา ปชส.สพ.นฐ.1 (21 พ.ย. 2557)ประธานกลุ่มโรงเรียนและศูนย์สาระการเรียนฯ ประชุมรับนโยบาย  ณ ห้องประชุม โรงเรียนวัดไผ่ล้อม
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 รับมอบทุนจาก บ.กลุ่ม 79 และ บ.วัสดุภัณฑ์ธุรกิจ จำกั... (อ่าน 81 ครั้ง) จำนวน 2 รูป ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา ปชส.สพ.นฐ.1 (21 พ.ย. 2557)รับมอบทุนจาก บ.กลุ่ม 79 และ บ.วัสดุภัณฑ์ธุรกิจ จำกัด
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุมปฏิบัติการเกี่ยวกับแนวทางการควบคุมและการจำหน... (อ่าน 114 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา ปชส.สพป.นฐ.1 (20 พ.ย. 2557)ประชุมปฏิบัติการเกี่ยวกับแนวทางการควบคุมและการจำหน่ายพัสดุ
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุมปฏิบัติการเกี่ยวกับแนวทางการควบคุมและการจำหน... (อ่าน 85 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา ปชส.สพป.นฐ.1 (20 พ.ย. 2557)ประชุมปฏิบัติการเกี่ยวกับแนวทางการควบคุมและการจำหน่ายพัสดุ
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุมปฏิบัติการเกี่ยวกับแนวทางการควบคุมและการจำหน... (อ่าน 113 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา ปชส.สพป.นฐ.1 (19 พ.ย. 2557)ประชุมปฏิบัติการเกี่ยวกับแนวทางการควบคุมและการจำหน่ายพัสดุ
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุมปฏิบัติการเกี่ยวกับแนวทางการควบคุมและการจำหน... (อ่าน 75 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา ปชส.สพป.นฐ.1 (19 พ.ย. 2557)ประชุมปฏิบัติการเกี่ยวกับแนวทางการควบคุมและการจำหน่ายพัสดุ
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ติดตามการให้ความช่วยเหลือโรงเรียนบ้านคอวัง (อ่าน 341 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (18 พ.ย. 2557)วันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 เวลา 14.30 น. ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 พร้อมด้วยนายบัณฑิต สุกก...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 สพป.นครปฐม เขต 1 แสดงความยินดี ผวจ.คนใหม่ (อ่าน 116 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (18 พ.ย. 2557)สพป.นครปฐม เขต 1 มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมคนใหม่
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 สพป.นครปฐม เขต 1 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ ... (อ่าน 196 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (18 พ.ย. 2557)วันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 (09.00 น.) ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมผู้บริห...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ติดตามให้ความช่วยเหลือ โรงเรียนบ้านคอวัง (อ่าน 348 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา ปชส.สพ.นฐ.1 (17 พ.ย. 2557)17 พฤศจิกายน 2557 ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 พร้อมด้วย นายดุสิต หังเสวก ผู้อำนวยการกลุ่ม...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 โรงเรียนพี่ ช่วยโรงเรียนน้อง (อ่าน 133 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา ปชส.สพ.นฐ.1 (17 พ.ย. 2557)16 พฤศจิกายน 2557 ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 นำคณะลูกจ้างประจำ จากโรงเรียนในเขตอำเภอเมือง ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพวิย์คณิต รอบแรก ปี 57 (อ่าน 124 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา ปชส.สพ.นฐ.1 (17 พ.ย. 2557)นายดุสิต หังเสวก ผอ.กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ประชุมชี้แจงคณะกรรมการคุมสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพวิย์คณิต รอบแรก ปี 57
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ร่วมงานคืนสู่เหย้าครบรอบ 97 ปี ซีมะโด่ง (อ่าน 195 ครั้ง) จำนวน 1 รูป ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา ปชส.สพ.นฐ.1 (17 พ.ย. 2557)ร่วมงานคืนสู่เหย้าครบรอบ 97 ปี ซีมะโด่ง
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 14 พฤศจิกายน 2557 วันพระบิดาแห่งฝนหลวง (อ่าน 70 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา ปชส.สพ.นฐ.1 (14 พ.ย. 2557)14 พฤศจิกายน 2557 วันพระบิดาแห่งฝนหลวง
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 พบปะนักข่าวเพื่อชี้แจงการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเ... (อ่าน 247 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์  สุอมรา (13 พ.ย. 2557)สพป.นครปฐม เขต 1 พบปะนักข่าวเพื่อชี้แจงการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนบ้านคอวัง ต.บ้านยาง อ.เมืองนครปฐม
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 สพป.นครปฐม เขต 1 ติดตามการจัดการเรียนการสอน โรงเรี... (อ่าน 211 ครั้ง) จำนวน 2 รูป ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์  สุอมรา (13 พ.ย. 2557)สพป.นครปฐม เขต 1 ติดตามการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนบ้านคอวัง
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ตรวจเยี่ยม ตรวจสอบความพร้อมให้คำแนะนำในการจัดการศึก... (อ่าน 112 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา ปชส.สพ.นฐ.1 (07 พ.ย. 2557)ตรวจเยี่ยม ตรวจสอบความพร้อมให้คำแนะนำในการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ร่วมพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน ณ วัดพระประโทณเจดีย์ ... (อ่าน 168 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์  สุอมรา (31 ต.ค. 2557)31 ตุลาคม 2557 เวลา 14.00 ณ ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 พร้อมด้วยข้าราชการ ร่วมพิธีถวายผ้าก...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 สพป.นครปฐม เขต 1 อบรมครูสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พ... (อ่าน 291 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์  สุอมรา (31 ต.ค. 2557)วันที่ 31 ตุลาคม 2557 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.นครปฐม เขต 1 จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเม...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 สพป.นครปฐม เขต 1 ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมห... (อ่าน 124 ครั้ง) จำนวน 2 รูป ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา ปชส.สพ.นฐ.1 (24 ต.ค. 2557)สพป.นครปฐม เขต 1 ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
หน้าที่ จาก 46
หน้าแรก คลิก!!!หน้าก่อนนี้  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46  คลิก!!!หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย
ข่าวยอดนิยมในหมวด
 บรรยากากาศการประกวดพานพุ่มดอกไม้สด......
21 ก.พ. 2557
 ผลการแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน
13 ธ.ค. 2555
 สพป.นครปฐม เขต 1 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 17 ตำแหน่ง
01 พ.ย. 2553
 ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่
30 มี.ค. 2555
 ประกาศผลการคัดเลือก
03 ก.พ. 2557
ทั้งหมด


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
ถนนเพชรเกษม ตำบลพระประโทน อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ : 034-253879 , 034-252931
โทรสาร : 034-254373


Webmaster : นายหาญณรงค์ วิไลย
e-mail : hunnakung@gmail.com