สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1




ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1

   »  ทำเนียบรอง ผ.อ. สพป.นฐ. 1
   »  ทำเนียบ.อ.กลุ่มในสำนักงาน
   »  ทำเนียบผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ
   »  คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
   »  คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
   »  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา




คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต ๑
 
 สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ สพป.นครปฐม เขต ๑

 สูประชาคมอาเซี่ยน 2558











  


 
  » ราคากลาง วัสดุ ปี งบประมาณ 2557
  » รายงานจัดการศึกษา 2556
  » แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนการจัดการศึกษา ปี 2557
  » แผนปฎิบัติการ สพป.นฐ. 1 ปีงบประมาณ 2557
  »  รายงานบริหารจัดการ โรงเรียนขนาดเล็ก ปีงบประมาณ 2556  
     » School mapping ที่เชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
     » รายงานผลการดำเนินงานระบบควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน พศ. 2544 ปีงบประมาณ 2556
    » เครื่องราชกิจจาฯ สายสะพายประจำปี 2556
    »  สูจิบัตรการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 ระดับเขตการศึกษา
    »  จำนวนนักเรียน ในสังกัด สพป.นฐ ๑
     »  วิจัย Schoolmapping สพป.นครปฐม เขต 1 
    »  รายงานการบริหารงานบุคคล 2555 
    »  แผนบริหารจัดการร.ร.เล็กพ.ศ.2555-2557 
    »  แผนพัฒนาการศึกษาพ.ศ.2555-2558 
    »  รายงานผลการบริหารจัดการร.ร.เล็กปี 2555 
    »  รายงานการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 
    »  แผนปฏิบัติการ สพป.นครปฐม เขต 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 
    »  ระเบียบและราชกิจจานุเบกษา เกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
    »  ความต้องการอัตรากำลังครู ปีการศึกษา 2555
    »  รายงานการจัดการศึกษา 2554
    »  แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2555
    »  กรอบนโยบาย สพป.นครปฐม เขต 1
    »  กรอบประเด็นการวิจัยของประเทศไทยให้พร้อมรับสถานการณ์รวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
    »  กระบวนการบริหารความเสี่ยง สพป.นฐ.1
    »  แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 54-56 ฉบับเผยแพร่
    »  คู่มือคำรับรองปี 2554 สพป.นครปฐม เขต 1
    »  ระบบควบคุมภายใน
    »  ระเบียบ สพป.นครปฐม เขต 1 ว่าด้วยการจัดตั้งกลุ่มโรงเรียน พ.ศ.2554
    »  แผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัด 2554
    »  รวมสาระความรู้
    »  ข้อมูลการแนะแนวการศึกษาฯ
    »  การประเมินสมรรถนะครู
    »  การประเมินสมรรถนะครู (ฉบับปรับปรุง)
    »  แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดนครปฐม (2553-2556)
    »  มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
    »  ตารางจำนวนนักเรียนจำแนกตามชั้น เพศ ของโรงเรียน สพป.นฐ.1 ปี 2554
    »  หลักสูตร 51
    »  แผนควบคุม กำกับ ติดตาม ประเมินผลติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
    »  นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ของ สพป.นฐ.1
    »  แผนพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กพ.ศ.53-55(ฉบับ6ต.ค.53)
    »  เอกสาร ROADMAP จุดเน้นคุณภาพผู้เรียน จุดเปลี่ยนการปฏิรูปการศึกษาไทย



สถิติผู้เข้าชมปี 2555
สถิติผู้เข้าชมปี 2554
สถิติผู้เข้าชมปี 2553
สถิติผู้เข้าชมปี 2552


จำนวนนักเรียน ปี 2557 ในสังกัด สพป.นฐ.1 มี

 โรงเรียน 128 โรงเรียน
    นักเรียน 33,493 คน
   เพศชาย 17,724 คน
 เพศหญิง 15,769 คน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน_สพป.นฐ.1

** ข้อมูล ณ 10 มิ.ย.57

» รายละเอียดเพิ่มเติม 

หมวด : ภาพกิจกรรมจาก สพป.นครปฐม เขต 1
กลุ่มข่าว :
ข่าวเด่น :  ฉลองชัยได้ถ้วยกันทุกเขต ฮิต    
 เลือกตั้ง ผู้แทน กคศ. (อ่าน 152 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา ปชส.สพ.นฐ.1 (27 ก.พ. 2557)ดร.รังสรรค์ อ้วนวิวิตร ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 ตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งผู้แทน กคศ. และใช้สิทธิ์เลือกตั้งในครั้งนี้ ณ หน่วยเลือกตั้ง โรงเรียนวัดพระ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 หนังสือพิมพ์ยอดแหลมนิวส์มอบกล้องพร้อมอุปกรณ์ให้ สพ... (อ่าน 154 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา ปชส.สพ.นฐ.1 (24 ก.พ. 2557)24 กพ.27 ดร.รังสรรค์   อ้วนวิจิตร   ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 พร้อมด้วยข้าราชการให้การต้อนรับคณะตัวแทนจาก หนังสือพิมพ์ยอดแหลมนิวส์มามอบกล้องถ่...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาท... (อ่าน 180 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (22 ก.พ. 2557)ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 เข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2557
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 พิธีเปิดงานวิชาการโรงเรียนเสริมปัญญา (อ่าน 193 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา ปชส.สพ.นฐ.1 (21 ก.พ. 2557)21 ก.พ. 2557 นายบัณฑิต สุกก่ำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดงานวิชาการโรงเรียนเสริมปัญญา
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บรรยากากาศการประกวดพานพุ่มดอกไม้สด...... (อ่าน 775 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา ปชส.สพ.นฐ.1 (21 ก.พ. 2557)20 ก.พ.57 การประกวดพานพุ่ม ระดับประถมศึกษา และมัธยม 1-3 ขยายโอกาส
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 โซนการงานอาชีพ กับการประกวดโครงงานอาชีพ (อ่าน 198 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา ปชส.สพ.นฐ.1 (21 ก.พ. 2557)สพฐ.ได้กำหนดการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 ในระหว่างวันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 2557 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพ็ค เม...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บรรยากาศโซนการแข่งขันการงานอาชีพ ประกวดจักสานไม้ไผ่... (อ่าน 309 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (19 ก.พ. 2557)19 กพ.57 สพป.นครปฐม เขต 1 ร่วมกับโรงเรียนวัดทัพหลวง ได้รับมอบหมายจาก สพฐ.ดำเเนินการจัดการแข่งขันในกลุ่มสาระการงานอาชีพ ในงานมหกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนแ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บรรยากาศโซนการแข่งขันการงานอาชีพ โดย สพป.นฐ.เขต 1 (อ่าน 180 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (18 ก.พ. 2557)สพป.นครปฐม เขต 1 ร่วมกับโรงเรียนวัดทัพหลวงเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันการงานอาชีพ
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 (อ่าน 180 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (18 ก.พ. 2557)วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 พร้อมด้วยรอง ผอ.สพป.ผอ.กลุ่ม ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 สพป.นครปฐม เขต 1 ดูศึกษาดูงาน สพป.นครราชสีึมา เขต ... (อ่าน 171 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (17 ก.พ. 2557)วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ นายมานะ ชื่นค้า รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 นำคณะข้าราชการกลุ่มอำนวยการ และบริหารงานบุคคล ศึกษาดูง...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 พิธีรับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมสื่อการเรี... (อ่าน 177 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา ปชส.สพ.นฐ.1 (13 ก.พ. 2557)วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 13.30 น. ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 เป็นตัวแทนรับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมสื่อการเรียนการสอน...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน... (อ่าน 168 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา ปชส.สพ.นฐ.1 (13 ก.พ. 2557)วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 9.00 น. ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 สภากาแฟจังหวัดนครปฐม (อ่าน 146 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา ปชส.สพ.นฐ.1 (12 ก.พ. 2557)วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 (07.00 น.) ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ร่วมกิจกรรมสภากาแฟ จังหวัดนคร...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ขอเชิญชม รายการVOICE TV ในการจัดการเรียนการสอนภาษา... (อ่าน 138 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา ปชส.สพ.นฐ.1 (11 ก.พ. 2557)ขอเชิญชม รายการVOICE TV ในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของ โรงเรียนบ้านอ้อกระทิง
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 สถาบันภาษาอังกฤษมาถ่ายทำการสอนภาษาอังกฤษ ณ โรงเรียน... (อ่าน 246 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา ปชส.สพ.นฐ.1 (10 ก.พ. 2557)วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพร้อมผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านอ้อกระทิง จังหวัดนคร...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 มอบทุนการศึกษามูลนิธิบิ๊กซี (อ่าน 126 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา ปชส.สพ.นฐ.1 (10 ก.พ. 2557)เมื่อ 8 กุมภาพันธ์ 2557 มอบทุนการศึกษามูลนิธิบิ๊กซี
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET (อ่าน 220 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (08 ก.พ. 2557)วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 08.30 ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET โรงเ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุมจิบน้ำชา (อ่าน 165 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา ปชส.สพ.นฐ.1 (07 ก.พ. 2557)เวลา 09.30 น. วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 เป็นประธานประชุม "จิ๊บน้ำชา" ณ ห้องประชุมชั้น 2 สพป.นครป...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 เลขาฯ กพฐ.นโยบายการบริหารงานบุคคล มอบผอ.เขตพื้นที่... (อ่าน 176 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา ปชส.สพ.นฐ.1 (05 ก.พ. 2557)ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 รับนโยบายงานบริหารบุคคลของสพฐ โดยเลขาธิการ กพฐ. ณ รร.ริชมอนด์ จ.นนทบุรี เมื่อ วันที่ 4 ก.พ.57
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประกาศผลการคัดเลือก (อ่าน 761 ครั้ง) จำนวน 1 รูป ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา ปชส.สพ.นฐ.1 (03 ก.พ. 2557)ประกาศผลการประกวดห้องสมุดที่จัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ตามโครงการ "Read Thailand" อ่านเถิด เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน ระดับจ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
หน้าที่ จาก 37
หน้าแรก คลิก!!!หน้าก่อนนี้  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37  คลิก!!!หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย
ข่าวยอดนิยมในหมวด
 สพป.นครปฐม เขต 1 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 17 ตำแหน่ง
01 พ.ย. 2553
 ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่
30 มี.ค. 2555
 ผลการแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน
13 ธ.ค. 2555
 ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
25 ต.ค. 2555
 ลงนามคำสั่งเลื่อนเปิดสถานศึกษา
30 ต.ค. 2554
ทั้งหมด


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
ถนนเพชรเกษม ตำบลพระประโทน อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ : 034-253879 , 034-252931
โทรสาร : 034-254373


Webmaster : นายหาญณรงค์ วิไลย
e-mail : hunnakung@gmail.com