สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1

   »  ทำเนียบรอง ผ.อ. สพป.นฐ. 1
   »  ทำเนียบ.อ.กลุ่มในสำนักงาน
   »  ทำเนียบผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ
   »  คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
   »  คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
   »  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต ๑
 
 สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ สพป.นครปฐม เขต ๑

 สูประชาคมอาเซี่ยน 2558  


 
  » ราคากลาง วัสดุ ปี งบประมาณ 2557
  » รายงานจัดการศึกษา 2556
  » แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนการจัดการศึกษา ปี 2557
  » แผนปฎิบัติการ สพป.นฐ. 1 ปีงบประมาณ 2557
  »  รายงานบริหารจัดการ โรงเรียนขนาดเล็ก ปีงบประมาณ 2556  
     » School mapping ที่เชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
     » รายงานผลการดำเนินงานระบบควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน พศ. 2544 ปีงบประมาณ 2556
    » เครื่องราชกิจจาฯ สายสะพายประจำปี 2556
    »  สูจิบัตรการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 ระดับเขตการศึกษา
    »  จำนวนนักเรียน ในสังกัด สพป.นฐ ๑
     »  วิจัย Schoolmapping สพป.นครปฐม เขต 1 
    »  รายงานการบริหารงานบุคคล 2555 
    »  แผนบริหารจัดการร.ร.เล็กพ.ศ.2555-2557 
    »  แผนพัฒนาการศึกษาพ.ศ.2555-2558 
    »  รายงานผลการบริหารจัดการร.ร.เล็กปี 2555 
    »  รายงานการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 
    »  แผนปฏิบัติการ สพป.นครปฐม เขต 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 
    »  ระเบียบและราชกิจจานุเบกษา เกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
    »  ความต้องการอัตรากำลังครู ปีการศึกษา 2555
    »  รายงานการจัดการศึกษา 2554
    »  แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2555
    »  กรอบนโยบาย สพป.นครปฐม เขต 1
    »  กรอบประเด็นการวิจัยของประเทศไทยให้พร้อมรับสถานการณ์รวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
    »  กระบวนการบริหารความเสี่ยง สพป.นฐ.1
    »  แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 54-56 ฉบับเผยแพร่
    »  คู่มือคำรับรองปี 2554 สพป.นครปฐม เขต 1
    »  ระบบควบคุมภายใน
    »  ระเบียบ สพป.นครปฐม เขต 1 ว่าด้วยการจัดตั้งกลุ่มโรงเรียน พ.ศ.2554
    »  แผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัด 2554
    »  รวมสาระความรู้
    »  ข้อมูลการแนะแนวการศึกษาฯ
    »  การประเมินสมรรถนะครู
    »  การประเมินสมรรถนะครู (ฉบับปรับปรุง)
    »  แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดนครปฐม (2553-2556)
    »  มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
    »  ตารางจำนวนนักเรียนจำแนกตามชั้น เพศ ของโรงเรียน สพป.นฐ.1 ปี 2554
    »  หลักสูตร 51
    »  แผนควบคุม กำกับ ติดตาม ประเมินผลติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
    »  นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ของ สพป.นฐ.1
    »  แผนพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กพ.ศ.53-55(ฉบับ6ต.ค.53)
    »  เอกสาร ROADMAP จุดเน้นคุณภาพผู้เรียน จุดเปลี่ยนการปฏิรูปการศึกษาไทยสถิติผู้เข้าชมปี 2555
สถิติผู้เข้าชมปี 2554
สถิติผู้เข้าชมปี 2553
สถิติผู้เข้าชมปี 2552


จำนวนนักเรียน ปี 2557 ในสังกัด สพป.นฐ.1 มี

 โรงเรียน 128 โรงเรียน
    นักเรียน 33,493 คน
   เพศชาย 17,724 คน
 เพศหญิง 15,769 คน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน_สพป.นฐ.1

** ข้อมูล ณ 10 มิ.ย.57

» รายละเอียดเพิ่มเติม 

หมวด : ภาพกิจกรรมจาก สพป.นครปฐม เขต 1
กลุ่มข่าว :
ข่าวเด่น :  ฉลองชัยได้ถ้วยกันทุกเขต ฮิต    
 กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ (อ่าน 116 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์  สุอมรา (09 ก.ค. 2557)วันพุธที่ 2 กรกฎาคม 2557 โรงเรียนวัดนิยมธรรมวรารามได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 สพป.นครปฐม เขต 1 จัดพิธีปฏิญาณตนสร้างความปรองดองสมา... (อ่าน 178 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (07 ก.ค. 2557)วันที่ 7 มิถุนายน 2557 เวลา 11.30 น. สพป.นครปฐม เขต 1 จัดประชุมโครงการสร้างความเข้าใจ ปรองดอง สมานฉันท์ ผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการในสำนักงานเขตฯ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุม อกคศ.เขตพื้นที่ (อ่าน 145 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (07 ก.ค. 2557)วันที่ 7 กรกฎาคม 2557 ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 ร่วมประชุม อกคศ.เขตพื้นที่ ณ ห้องประชุม สพป.นครปฐม เขต 1
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ข้าราชการร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิด ผอ.สพป.นฐ.1 (อ่าน 166 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (07 ก.ค. 2557)ข้าราชการร่วมอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิด ผอ.สพป.นฐ.เขต 1
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 สพป.นครปฐม เขต 1 ถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน (อ่าน 99 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (07 ก.ค. 2557)วันที่ 7 กรกฎาคม 2557 เวลา 8.30 น. ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 นำข้าราชการทำบุญถวายเทียนพรรษา...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ (อ่าน 117 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์  สุอมรา (01 ก.ค. 2557)1 กรกฎาคม 2557 นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดนครปฐม ได้ให้โอวาทคณะลูกเสือ เนตรนารี ตลอดจนผู้บังคับบัญ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 เยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2557 (อ่าน 192 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์  สุอมรา (30 มิ.ย. 2557)วันอาทิตย์ที่ 29 มิถุนายน 2557 นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 พร้อมด้วยข้าราชการกลุ่มส่ง...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 โครงการพัฒนาผู้เรียนด้านคำนวณ Numeracy สู่ความเป็นเ... (อ่าน 121 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์  สุอมรา (30 มิ.ย. 2557)โครงการพัฒนาผู้เรียนด้านคำนวณ Numeracy สู่ความเป็นเลิศนานาชาติ
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 มอบอาหารกลางวันและน้ำดื่มเจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจ (อ่าน 122 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (26 มิ.ย. 2557)สพป.นครปฐม เขต 1 นำอาหารกลางวันและน้ำดื่มมอบให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจ กรมการสัตว์ทหารบก ตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม ตั้งด่านตรวจที่ หน้าวัดพระประโ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 โรงเรียนวัดสามง่าม คงทองอนุสรณ์ รับการประเมินห้องส... (อ่าน 222 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์  สุอมรา (26 มิ.ย. 2557)โรงเรียนวัดสามง่าม คงทองอนุสรณ์ รับการประเมินห้องสมุด 3 ดี
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุมสัมมนาติดตามการบริหารงบประมาณ ปีการศึกษา ๒๕๕๗... (อ่าน 93 ครั้ง) จำนวน 1 รูป ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์  สุอมรา (26 มิ.ย. 2557)ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ ร่วมประชุมสัมมนาติดตามการบริหารงบประมาณ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ สำนักงาน...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 สพป.นครปฐม เขต 1 ประเมินห้องสมุด 3 ดี (อ่าน 137 ครั้ง) ฮิต
โดย : วิลาวัณย์ สุขผ่อง (25 มิ.ย. 2557)

วันที่ 24 มิถุนายน 2557 นายสุภาพ พุทธคุณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 พร้อมคณะกรรมการ ประกอบด้วย ศน.สามารถ ทิมน...

พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 คณะกรรมการจาก สพป.นฐ.1มาประเมินห้องสมุด 3 ดีโรงเรี... (อ่าน 109 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์  สุอมรา (25 มิ.ย. 2557)คณะกรรมการจาก สพป.นฐ.1 ดำเนินการประเมินห้องสมุด 3 ดีโรงเรียนบ้านหนองพงเล็ก
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 โรงเรียนวัดใหม่ดอนทรายต้อนรับคณะญี่ปุ่นเยี่ยมชมโรง... (อ่าน 103 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (24 มิ.ย. 2557)โรงเรียนวัดใหม่ดอนทรายต้อนรับคณะญี่ปุ่นเยี่ยมชมโรงเรียน
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 โรงเรียนวัดสามควายเผือกรับการประเมินการพัฒนาห้องสม... (อ่าน 202 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์  สุอมรา (24 มิ.ย. 2557)เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2557 โรงเรียนวัดสามควายเผือกรับการประเมินการพัฒนาห้องสมุด 3 ดี
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 การประชุมปฏิบัติการนำผลการประเมินไปใช้และการสร้างเ... (อ่าน 150 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (21 มิ.ย. 2557)21 มิถุนายน 2557 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการการศึกษา สพป.นครปฐม เขต 1 จัดประชุมปฏิบัติการนำผลการประเมินไปใช้และการสร้างเครื่องมือประเมินคว...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 การประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการสอนหลักภาษาไทยเพื่... (อ่าน 121 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (21 มิ.ย. 2557)20 มิถุนายน 2557 นายสมเดชน์ ชื่นเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษ
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 2/2557 (อ่าน 219 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (21 มิ.ย. 2557)วันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1 จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2557 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครปฐม...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 แจกแท็บเล็ตม.1รร.เอกชน (อ่าน 85 ครั้ง) จำนวน 1 รูป ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (19 มิ.ย. 2557)18 มิถุนายน 2557 กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน สพป.นครปฐม เขต 1
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุมเพื่อสร้างความตระหนักและความเข้าใจฯ กลุ่มกำแ... (อ่าน 137 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์  สุอมรา (18 มิ.ย. 2557)17 มิถุนายน 2557 กลุ่มโรงเรียนกำแพงแสน จัดประชุมสัมมนาโครงการ "เส้นทางสู่นครแห่งคุณภาพการศึกษา" ณ ห้องประชุมอำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
หน้าที่ จาก 41
หน้าแรก คลิก!!!หน้าก่อนนี้  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41  คลิก!!!หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย
ข่าวยอดนิยมในหมวด
 บรรยากากาศการประกวดพานพุ่มดอกไม้สด......
21 ก.พ. 2557
 ผลการแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน
13 ธ.ค. 2555
 สพป.นครปฐม เขต 1 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 17 ตำแหน่ง
01 พ.ย. 2553
 ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่
30 มี.ค. 2555
 ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
25 ต.ค. 2555
ทั้งหมด


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
ถนนเพชรเกษม ตำบลพระประโทน อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ : 034-253879 , 034-252931
โทรสาร : 034-254373


Webmaster : นายหาญณรงค์ วิไลย
e-mail : hunnakung@gmail.com