สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1

   »  ทำเนียบรอง ผ.อ. สพป.นฐ. 1
   »  ทำเนียบ.อ.กลุ่มในสำนักงาน
   »  ทำเนียบผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ
   »  คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
   »  คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
   »  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต ๑
 
 สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ สพป.นครปฐม เขต ๑

 สูประชาคมอาเซี่ยน 2558  


 
  » ราคากลาง วัสดุ ปี งบประมาณ 2557
  » รายงานจัดการศึกษา 2556
  » แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนการจัดการศึกษา ปี 2557
  » แผนปฎิบัติการ สพป.นฐ. 1 ปีงบประมาณ 2557
  »  รายงานบริหารจัดการ โรงเรียนขนาดเล็ก ปีงบประมาณ 2556  
     » School mapping ที่เชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
     » รายงานผลการดำเนินงานระบบควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน พศ. 2544 ปีงบประมาณ 2556
    » เครื่องราชกิจจาฯ สายสะพายประจำปี 2556
    »  สูจิบัตรการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 ระดับเขตการศึกษา
    »  จำนวนนักเรียน ในสังกัด สพป.นฐ ๑
     »  วิจัย Schoolmapping สพป.นครปฐม เขต 1 
    »  รายงานการบริหารงานบุคคล 2555 
    »  แผนบริหารจัดการร.ร.เล็กพ.ศ.2555-2557 
    »  แผนพัฒนาการศึกษาพ.ศ.2555-2558 
    »  รายงานผลการบริหารจัดการร.ร.เล็กปี 2555 
    »  รายงานการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 
    »  แผนปฏิบัติการ สพป.นครปฐม เขต 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 
    »  ระเบียบและราชกิจจานุเบกษา เกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
    »  ความต้องการอัตรากำลังครู ปีการศึกษา 2555
    »  รายงานการจัดการศึกษา 2554
    »  แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2555
    »  กรอบนโยบาย สพป.นครปฐม เขต 1
    »  กรอบประเด็นการวิจัยของประเทศไทยให้พร้อมรับสถานการณ์รวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
    »  กระบวนการบริหารความเสี่ยง สพป.นฐ.1
    »  แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 54-56 ฉบับเผยแพร่
    »  คู่มือคำรับรองปี 2554 สพป.นครปฐม เขต 1
    »  ระบบควบคุมภายใน
    »  ระเบียบ สพป.นครปฐม เขต 1 ว่าด้วยการจัดตั้งกลุ่มโรงเรียน พ.ศ.2554
    »  แผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัด 2554
    »  รวมสาระความรู้
    »  ข้อมูลการแนะแนวการศึกษาฯ
    »  การประเมินสมรรถนะครู
    »  การประเมินสมรรถนะครู (ฉบับปรับปรุง)
    »  แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดนครปฐม (2553-2556)
    »  มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
    »  ตารางจำนวนนักเรียนจำแนกตามชั้น เพศ ของโรงเรียน สพป.นฐ.1 ปี 2554
    »  หลักสูตร 51
    »  แผนควบคุม กำกับ ติดตาม ประเมินผลติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
    »  นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ของ สพป.นฐ.1
    »  แผนพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กพ.ศ.53-55(ฉบับ6ต.ค.53)
    »  เอกสาร ROADMAP จุดเน้นคุณภาพผู้เรียน จุดเปลี่ยนการปฏิรูปการศึกษาไทยสถิติผู้เข้าชมปี 2555
สถิติผู้เข้าชมปี 2554
สถิติผู้เข้าชมปี 2553
สถิติผู้เข้าชมปี 2552


จำนวนนักเรียน ปี 2557 ในสังกัด สพป.นฐ.1 มี

 โรงเรียน 128 โรงเรียน
    นักเรียน 33,493 คน
   เพศชาย 17,724 คน
 เพศหญิง 15,769 คน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน_สพป.นฐ.1

** ข้อมูล ณ 10 มิ.ย.57

» รายละเอียดเพิ่มเติม 

หมวด : ภาพกิจกรรมจาก สพป.นครปฐม เขต 1
กลุ่มข่าว :
ข่าวเด่น :  ฉลองชัยได้ถ้วยกันทุกเขต ฮิต    
 ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 ปิดค่ายภ... (อ่าน 129 ครั้ง) ฮิต
โดย : วิลาวัณย์ สุขผ่อง (01 พ.ค. 2557)วันที่ 1 พฤษภาคม 2557 เวลา 13.00 น. ดร.รังสรรค์  อ้วนวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 เป็นประธานในการป...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 กิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ก่อน... (อ่าน 123 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (30 เม.ย. 2557)นายสมเดชน์ ชื่นเจริญ รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมเป็นกำลังใจในกิจกรรม ปาตี้ไนท์ ของค่ายภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ณ โรงเ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 พิธีปิดค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้ม สำหรับนักเรียนชั้นประถ... (อ่าน 212 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (30 เม.ย. 2557)30 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. นายสมเดชน์ ชื่นเจริญ รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต1 เป็นประธานมอบวุฒิบัตรและปิดค่าย ภาษาอังกฤษแบบเข้ม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึก...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 กิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษระดับประถมก่อนปิดค่าย (อ่าน 99 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (30 เม.ย. 2557)นายสมเดชน์ ชื่นเจริญ  รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ เข้าเยี่ยมชม ให้กำลังใจนักเรียนและคณะครู ค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น ระดับประ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 สพป.นครปฐม เขต 1 ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ (อ่าน 132 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (29 เม.ย. 2557)29 เมษายน 2557 สพป.นครปฐม เขต 1 ประชุมคณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯ ณ ห้องประชุม ชัั้น 2 สพป.นครปฐม เขต 1
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ศึกษาดูงาน (อ่าน 169 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (24 เม.ย. 2557)24 เมษายน 2557 ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และข้าราชการให้การต้อนรับ ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บรรยากาศ summer camp แบบเข้มสำหรับนักเรียน ระดับประ... (อ่าน 216 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (23 เม.ย. 2557)การอบรมอบรมโครงการโครงการค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้ม สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4-5 ณ ศูนย์ PEER โรงเรียนบ้านอ้อกระทิง
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บรรยากาศ summer camp แบบเข้มสำหรับนักเรียน ระดับม... (อ่าน 166 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (23 เม.ย. 2557)การอบรมอบรมโครงการโครงการค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้ม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 -3 ณ โรงเรียนวัดเกาะวังไทร
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 คัดเลือกคณะกรรมการผู้แทนโรงเรียนเอกชนจังหวัดนครปฐม... (อ่าน 117 ครั้ง) ฮิต
โดย : วิลาวัณย์ สุขผ่อง (23 เม.ย. 2557)

นายบัณฑิตย์  สุกก่ำ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต1 เป็นประธ่นในการคัดเลือกกรรมการผู้อทนโรงเรียนเอกชนจัง...

พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 อบรมภาษาอังกฤษแบบเข้ม summer camp ระดับมัธยมศึกษาต... (อ่าน 160 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (22 เม.ย. 2557)22 เมษายน 2557 เวลา 09.00 น. นายสมเดชน์ ชื่นเจริญ รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิด
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 สพท.นครปฐม เขต 1 จัดค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้มสำหรับนักเ... (อ่าน 293 ครั้ง) ฮิต
โดย : วิลาวัณย์ สุขผ่อง (21 เม.ย. 2557)ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 เป็นประธานเปิดค่าภาษาอังกฤษแบบเข้ม สำหรับนักเรียนชั้น ป.4- 5 ณ โรงเ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 รดน้ำขอพร ท่าน ส.ส.ไชยา สะสมทรัพย์ และ ส.ส.รัฐกร ... (อ่าน 277 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (17 เม.ย. 2557)17 เมษายน 2557 เวลา 08.00 น. ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 นำคณะข้าราชการ เข้ารดน้ำขอพร ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ทำบุญเนื่องในวันสงกรานต์ (อ่าน 280 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (12 เม.ย. 2557)วันที่ 11 เมษายน 2557 เวลา 12.30 น. ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 พร้อมด้วยคณะข้าราชการ
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 รื่นเริงวันขึ้นปีใหม่ไทย (อ่าน 254 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (11 เม.ย. 2557)11 เมษายน 2557 เวลา 10.00 น. ข้าราชการ สพป.นครปฐม เขต 1 นำโดย รอง ผอ.สพป. ผู้บริหารสถานศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม สำนักงานเข...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 รดน้ำขอพร ท่าน อนุชา สะสมทรัพย์ (อ่าน 161 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (11 เม.ย. 2557)วันที่ 11 เมษายน 2557 เวลา 07.30 น. ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 พร้อมด้วยผุู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการในสำนักงาน รดน้ำขอพร ท่านอนุช...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 รดน้ำขอพร ผวจ.นครปฐม เนื่องใน... (อ่าน 140 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (10 เม.ย. 2557)วันที่ 10 เมษายน 2557 เวลา 13.30 น. ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 นำคณะข้าราชการ เข้ารดน้...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 รดน้ำขอพร ผอ.ทวีพล แพรเรือง (อ่าน 144 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (10 เม.ย. 2557)10 เมษายน 2557 ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 พร้อมด้วยข้าราชการ รดน้ำขอพร ผอ.ทวีพล แพเรือง ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุมการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจ... (อ่าน 117 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (09 เม.ย. 2557)9 เมษายน 2557 ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 เป็นประธานประชุมข้าราชการในการดำเนินงานตามคำรั...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุม อกคศ.เขตพื้นที่ ครั้งที่ 4/2557 (อ่าน 234 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (04 เม.ย. 2557)3 เมษายน 2557 เวลา . ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 ร่วมประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 4/2557 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุมโครงการพัฒนาระบบการนิเทศเพื่อสร้างความเข้มแข... (อ่าน 175 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (01 เม.ย. 2557)ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการพัฒนาระบบการนิเทศเพื่อสร้างความเข้มแข็...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
หน้าที่ จาก 39
หน้าแรก คลิก!!!หน้าก่อนนี้  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39  คลิก!!!หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย
ข่าวยอดนิยมในหมวด
 สพป.นครปฐม เขต 1 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 17 ตำแหน่ง
01 พ.ย. 2553
 ผลการแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน
13 ธ.ค. 2555
 ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่
30 มี.ค. 2555
 บรรยากากาศการประกวดพานพุ่มดอกไม้สด......
21 ก.พ. 2557
 ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
25 ต.ค. 2555
ทั้งหมด


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
ถนนเพชรเกษม ตำบลพระประโทน อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ : 034-253879 , 034-252931
โทรสาร : 034-254373


Webmaster : นายหาญณรงค์ วิไลย
e-mail : hunnakung@gmail.com