สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1

   »  ทำเนียบรอง ผ.อ. สพป.นฐ. 1
   »  ทำเนียบ.อ.กลุ่มในสำนักงาน
   »  ทำเนียบผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ
   »  คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
   »  คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
   »  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต ๑
 
 สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ สพป.นครปฐม เขต ๑

 สูประชาคมอาเซี่ยน 2558  


 
  » แผนปฎิบัติการ สพป.นฐ. 1 ปีงบประมาณ 2558
  » ราคากลาง วัสดุ ปี งบประมาณ 2557
  » รายงานจัดการศึกษา 2556
  » แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนการจัดการศึกษา ปี 2557
      » แผนปฎิบัติการ สพป.นฐ. 1 ปีงบประมาณ 2557
     »  รายงานบริหารจัดการ โรงเรียนขนาดเล็ก ปีงบประมาณ 2556  
     » School mapping ที่เชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
     » รายงานผลการดำเนินงานระบบควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน พศ. 2544 ปีงบประมาณ 2556
    » เครื่องราชกิจจาฯ สายสะพายประจำปี 2556
    »  สูจิบัตรการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 ระดับเขตการศึกษา
    »  จำนวนนักเรียน ในสังกัด สพป.นฐ ๑
     »  วิจัย Schoolmapping สพป.นครปฐม เขต 1 
    »  รายงานการบริหารงานบุคคล 2555 
    »  แผนบริหารจัดการร.ร.เล็กพ.ศ.2555-2557 
    »  แผนพัฒนาการศึกษาพ.ศ.2555-2558 
    »  รายงานผลการบริหารจัดการร.ร.เล็กปี 2555 
    »  รายงานการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 
    »  แผนปฏิบัติการ สพป.นครปฐม เขต 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 
    »  ระเบียบและราชกิจจานุเบกษา เกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
    »  ความต้องการอัตรากำลังครู ปีการศึกษา 2555
    »  รายงานการจัดการศึกษา 2554
    »  แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2555
    »  กรอบนโยบาย สพป.นครปฐม เขต 1
    »  กรอบประเด็นการวิจัยของประเทศไทยให้พร้อมรับสถานการณ์รวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
    »  กระบวนการบริหารความเสี่ยง สพป.นฐ.1
    »  แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 54-56 ฉบับเผยแพร่
    »  คู่มือคำรับรองปี 2554 สพป.นครปฐม เขต 1
    »  ระบบควบคุมภายใน
    »  ระเบียบ สพป.นครปฐม เขต 1 ว่าด้วยการจัดตั้งกลุ่มโรงเรียน พ.ศ.2554
    »  แผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัด 2554
    »  รวมสาระความรู้
    »  ข้อมูลการแนะแนวการศึกษาฯ
    »  การประเมินสมรรถนะครู
    »  การประเมินสมรรถนะครู (ฉบับปรับปรุง)
    »  แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดนครปฐม (2553-2556)
    »  มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
    »  ตารางจำนวนนักเรียนจำแนกตามชั้น เพศ ของโรงเรียน สพป.นฐ.1 ปี 2554
    »  หลักสูตร 51
    »  แผนควบคุม กำกับ ติดตาม ประเมินผลติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
    »  นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ของ สพป.นฐ.1
    »  แผนพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กพ.ศ.53-55(ฉบับ6ต.ค.53)
    »  เอกสาร ROADMAP จุดเน้นคุณภาพผู้เรียน จุดเปลี่ยนการปฏิรูปการศึกษาไทยจำนวนนักเรียน ปี 2557 ในสังกัด สพป.นฐ.1 มี

 โรงเรียน 128 โรงเรียน
    นักเรียน 33,493 คน
   เพศชาย 17,724 คน
 เพศหญิง 15,769 คน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน_สพป.นฐ.1

** ข้อมูล ณ 10 มิ.ย.57

» รายละเอียดเพิ่มเติม 
 ช่อง สพฐ.1
 ช่อง สพฐ.2
 ช่อง สพฐ.3
 ช่อง cat
 ช่อง tot
 รับชมย้อนหลัง


หมวด : ภาพกิจกรรมจาก สพป.นครปฐม เขต 1
กลุ่มข่าว :
ข่าวเด่น :  ฉลองชัยได้ถ้วยกันทุกเขต ฮิต    
 อบรมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการการใช้คอมพิวเตอร์แบบพ... (อ่าน 157 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา สพป.นฐ.เขต1 (13 ก.ย. 2557)วันเสาร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล จัดการอบรมบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พก...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 พิธี รับมอบห้องสมุดจากคณะโรตารี่พระปฐมเจดีย์มอบให้ก... (อ่าน 137 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา สพป.นฐ.เขต1 (13 ก.ย. 2557)12 กันยายน 2557 โรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม จัดพิธี รับมอบห้องสมุดจากคณะโรตารี่พระปฐมเจดีย์ โดยมี ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ก...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 สพป.นครปฐม เขต 1 จัดประกวดแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรี... (อ่าน 168 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา สพป.นฐ.เขต1 (13 ก.ย. 2557)สพป.นครปฐม เขต 1 จัดการแข่งขันศิลหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ โดยมีสถานศึกษาที่เป็นตัวแทนของกลุ่มโรงเรียนเข้าแข่งขัน ระหว่างวันที่ 10-11 กันยายน 2...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึ... (อ่าน 678 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา ปชส.สพ.นฐ.1 (11 ก.ย. 2557)11 กันยายน 2557 ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 เยี่ยมชมและให้กำลังใจคณะครูนักเรียนที่เข้าแข่งขันง...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ภาพกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนกลุ่มสา... (อ่าน 258 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์  สุอมรา (10 ก.ย. 2557)วันที่ 10 กันยายน 2557 สพป.นครปฐม เขต 1 จัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ภาพกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ณ โรงเ... (อ่าน 199 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์  สุอมรา (10 ก.ย. 2557)วันที่ 10 กันยายน 2557 สพป.นครปฐม เขต 1 จัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 สพป.นครปฐม เขต 1 จัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรี... (อ่าน 390 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์  สุอมรา (10 ก.ย. 2557)วันที่ 10 กันยายน 2557 สพป.นครปฐม เขต 1 จัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างวันที่ 10-11 ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 อบรมแท๊บเล๊ต ครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา(รร.ขยายโอกาส)... (อ่าน 485 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์  สุอมรา (09 ก.ย. 2557)วันที่ 9 กันยายน 2557 สพป.นครปฐม เขต 1 อบรมครูผู้สอนระดับมัธยมศึุกษาตอนต้น (โรงเรียนขยายโอกาส) เป็นวันที่ 2
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ... (อ่าน 98 ครั้ง) จำนวน 3 รูป ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์  สุอมรา (09 ก.ย. 2557)ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศของร.ร.ขนาดเล็ก ปี2557 เขตปริมณฑล(6จังหวัด) ครั้งที่ 2
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 การประชุมปฏิบัติการโครงการบูรณาการคอมพิวเตอร์พกพา ... (อ่าน 182 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์  สุอมรา (08 ก.ย. 2557)กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จัดประชุมปฏิบัติการโครงการบูรณาการคอมพิวเตอร์พกพา (Table...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผอ. สพป.นครปฐม เขต 1 ตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้ง อ.ก.... (อ่าน 172 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา ปชส.สพ.นฐ.1 (07 ก.ย. 2557)ผอ. สพป.นครปฐม เขต 1 ตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้ง อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่นครปฐม เขต 1
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 สพป.นครปฐม เขต 1 อบรม ขยายผลการอบรมทางไกลผ่านดาวเท... (อ่าน 127 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (06 ก.ย. 2557)สพป.นครปฐม เขต 1 อบรม ขยายผลการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 สายใยไม่เสื่อมคลาย มุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ (อ่าน 323 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา ปชส.สพ.นฐ.1 (04 ก.ย. 2557)สายใยไม่เสื่อมคลาย มุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
  กิจกรรม OD ร่วมพลังสามัคคี สร้างไมตรีคิดบวก ของช... (อ่าน 146 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา ปชส.สพ.นฐ.1 (03 ก.ย. 2557)วันที่ 1 - 2 กันยายน 57 สพป.นครปฐม เขต 1 จัดกิจกรรม OD (Organization Development) การพัฒนาองค์กร ณ สวนสนประดิพัทธ์ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 สพป.นครปฐม เขต 1 ศึกษาดูงาน สพป.เพชรบุรี เขต 1 (อ่าน 170 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา ปชส.สพ.นฐ.1 (03 ก.ย. 2557)สพป.นครปฐม เขต 1 โดยการนำ ของ ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 นำคณะข้าราชการและลูกจ้างเข้าศึกษาดูง...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 วันที่ 3 ของการฝึกประสบการณ์จริงในสถานศึกษาของ ว่าท... (อ่าน 213 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา ปชส.สพ.นฐ.1 (28 ส.ค. 2557)ว่าที่ ผอ.เขต ฝึกประสบการณ์ศึกษาสภาพจริงในสถานศึกษา สพป.นครปฐม เขต 1
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 โรงเรียนวัดวังเย็นได้รับมอบหมายในการจัดงานแข่งขันศ... (อ่าน 165 ครั้ง) จำนวน 1 รูป ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา ปชส.สพ.นฐ.1 (28 ส.ค. 2557)โรงเรียนวัดวังเย็นได้รับมอบหมายในการจัดงานแข่งขันศิลปหัตกรรมระดับกลุ่ม
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประเมินแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการการอ่านตามโครงก... (อ่าน 165 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา ปชส.สพ.นฐ.1 (26 ส.ค. 2557)ประเมินแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการการอ่านตามโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 วันที่ 2 การ เข้ารับการฝึกปฏิบัติเรียนรู้สภาพจริง... (อ่าน 145 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา ปชส.สพ.นฐ.1 (26 ส.ค. 2557)26 สิงหาคม 2557 (09.00 น.) ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 เป็นประธานในการบรรยายการปฏิบัติราชการข...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 สพป.นครปฐม เขต 1 จัดอบรม DEA (อ่าน 229 ครั้ง) ฮิต
โดย : วิลาวัณย์ สุขผ่อง (26 ส.ค. 2557)

นายจรูญ  แลกาญจน์ รอง ผอ. สพป.นครปฐม เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม โครงการประชุมปฏิบัติการประเมินประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรสถานศึกษา ในสั...

พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
หน้าที่ จาก 44
หน้าแรก คลิก!!!หน้าก่อนนี้  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44  คลิก!!!หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย
ข่าวยอดนิยมในหมวด
 บรรยากากาศการประกวดพานพุ่มดอกไม้สด......
21 ก.พ. 2557
 ผลการแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน
13 ธ.ค. 2555
 สพป.นครปฐม เขต 1 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 17 ตำแหน่ง
01 พ.ย. 2553
 ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่
30 มี.ค. 2555
 ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
25 ต.ค. 2555
ทั้งหมด


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
ถนนเพชรเกษม ตำบลพระประโทน อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ : 034-253879 , 034-252931
โทรสาร : 034-254373


Webmaster : นายหาญณรงค์ วิไลย
e-mail : hunnakung@gmail.com