สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1

   »  ทำเนียบรอง ผ.อ. สพป.นฐ. 1
   »  ทำเนียบ.อ.กลุ่มในสำนักงาน
   »  ทำเนียบผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ
   »  คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
   »  คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
   »  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต ๑
 
 สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ สพป.นครปฐม เขต ๑

 สูประชาคมอาเซี่ยน 2558  


 
  » แผนปฎิบัติการ สพป.นฐ. 1 ปีงบประมาณ 2558
  » ราคากลาง วัสดุ ปี งบประมาณ 2557
  » รายงานจัดการศึกษา 2556
  » แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนการจัดการศึกษา ปี 2557
      » แผนปฎิบัติการ สพป.นฐ. 1 ปีงบประมาณ 2557
     »  รายงานบริหารจัดการ โรงเรียนขนาดเล็ก ปีงบประมาณ 2556  
     » School mapping ที่เชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
     » รายงานผลการดำเนินงานระบบควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน พศ. 2544 ปีงบประมาณ 2556
    » เครื่องราชกิจจาฯ สายสะพายประจำปี 2556
    »  สูจิบัตรการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 ระดับเขตการศึกษา
    »  จำนวนนักเรียน ในสังกัด สพป.นฐ ๑
     »  วิจัย Schoolmapping สพป.นครปฐม เขต 1 
    »  รายงานการบริหารงานบุคคล 2555 
    »  แผนบริหารจัดการร.ร.เล็กพ.ศ.2555-2557 
    »  แผนพัฒนาการศึกษาพ.ศ.2555-2558 
    »  รายงานผลการบริหารจัดการร.ร.เล็กปี 2555 
    »  รายงานการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 
    »  แผนปฏิบัติการ สพป.นครปฐม เขต 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 
    »  ระเบียบและราชกิจจานุเบกษา เกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
    »  ความต้องการอัตรากำลังครู ปีการศึกษา 2555
    »  รายงานการจัดการศึกษา 2554
    »  แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2555
    »  กรอบนโยบาย สพป.นครปฐม เขต 1
    »  กรอบประเด็นการวิจัยของประเทศไทยให้พร้อมรับสถานการณ์รวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
    »  กระบวนการบริหารความเสี่ยง สพป.นฐ.1
    »  แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 54-56 ฉบับเผยแพร่
    »  คู่มือคำรับรองปี 2554 สพป.นครปฐม เขต 1
    »  ระบบควบคุมภายใน
    »  ระเบียบ สพป.นครปฐม เขต 1 ว่าด้วยการจัดตั้งกลุ่มโรงเรียน พ.ศ.2554
    »  แผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัด 2554
    »  รวมสาระความรู้
    »  ข้อมูลการแนะแนวการศึกษาฯ
    »  การประเมินสมรรถนะครู
    »  การประเมินสมรรถนะครู (ฉบับปรับปรุง)
    »  แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดนครปฐม (2553-2556)
    »  มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
    »  ตารางจำนวนนักเรียนจำแนกตามชั้น เพศ ของโรงเรียน สพป.นฐ.1 ปี 2554
    »  หลักสูตร 51
    »  แผนควบคุม กำกับ ติดตาม ประเมินผลติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
    »  นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ของ สพป.นฐ.1
    »  แผนพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กพ.ศ.53-55(ฉบับ6ต.ค.53)
    »  เอกสาร ROADMAP จุดเน้นคุณภาพผู้เรียน จุดเปลี่ยนการปฏิรูปการศึกษาไทยสถิติผู้เข้าชมปี 2555
สถิติผู้เข้าชมปี 2554
สถิติผู้เข้าชมปี 2553
สถิติผู้เข้าชมปี 2552


จำนวนนักเรียน ปี 2557 ในสังกัด สพป.นฐ.1 มี

 โรงเรียน 128 โรงเรียน
    นักเรียน 33,493 คน
   เพศชาย 17,724 คน
 เพศหญิง 15,769 คน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน_สพป.นฐ.1

** ข้อมูล ณ 10 มิ.ย.57

» รายละเอียดเพิ่มเติม 

หมวด : ภาพกิจกรรมจากโรงเรียน
กลุ่มข่าว :
ข่าวเด่น :  ฉลองชัยได้ถ้วยกันทุกเขต ฮิต    
 โรงเรียนบ้านหนองไม้งามรับการประเมินห้องสมุด 3 ดี (อ่าน 77 ครั้ง) จำนวน 1 รูป ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (25 มิ.ย. 2557)โรงเรียนบ้านหนองไม้งามรับการประเมินห้องสมุด 3 ดี
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสนจัดค่ายพัฒนาการอ่านรู้เรื่อง... (อ่าน 64 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (25 มิ.ย. 2557)โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสนจัดค่ายพัฒนาการอ่านรู้เรื่องและการสื่อสาร ได้
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 โรงเรียนบ้านไร่ต้นสำโรง ประชุมผู้ปกครองนักเรียน (อ่าน 80 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (25 มิ.ย. 2557)โรงเรียนบ้านไร่ต้นสำโรง ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 โรงเรียนวัดวังตะกูรับการประเมินการพัฒนาห้องสมุด 3 ... (อ่าน 80 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (25 มิ.ย. 2557)โรงเรียนวัดวังตะกูรับการประเมินการพัฒนาห้องสมุด 3 ดี
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ค่ายพัฒนาทักษะชีวิตโรงเรียนวัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์... (อ่าน 72 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (24 มิ.ย. 2557)ค่ายพัฒนาทักษะชีวิตโรงเรียนวัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์)
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 โรงเรียนวัดนิยมธรรมวรารามจัดกิจกรรมวันไหว้ครู (อ่าน 68 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (24 มิ.ย. 2557)โรงเรียนวัดนิยมธรรมวรารามจัดกิจกรรมวันไหว้ครู
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเส... (อ่าน 61 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (24 มิ.ย. 2557)โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในสถานศึกษา
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 โรงเรียนวัดทัพยายท้าว รับการประเมินห้องสมุด ๓ ดี (อ่าน 98 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (24 มิ.ย. 2557)โรงเรียนวัดทัพยายท้าว รับการประเมินห้องสมุด ๓ ดี
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 โรงเรียนวัดศรีวิสารวาจาจัดพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2... (อ่าน 69 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (24 มิ.ย. 2557)โรงเรียนวัดศรีวิสารวาจาจัดพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2557
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 โรงเรียนวัดวังน้ำเขียว จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ สู... (อ่าน 165 ครั้ง) จำนวน 1 รูป ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (24 มิ.ย. 2557)โรงเรียนวัดวังน้ำเขียว จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ สู่ประชาคมอาเซียน
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 โรงเรียนบ้านใหม่กับกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย (อ่าน 57 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (24 มิ.ย. 2557)โรงเรียนบ้านใหม่กับกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 โรงเรียนวัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์) จัดโครงการสร้างภ... (อ่าน 85 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (24 มิ.ย. 2557)โรงเรียนวัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์) จัดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2557
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 โรงเรียนวัดทัพหลวงโครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกั... (อ่าน 73 ครั้ง) จำนวน 1 รูป ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (24 มิ.ย. 2557)โรงเรียนวัดทัพหลวงโครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 โรงเรียนวัดทะเลบกโครงการอบรมสร้างถูมิคุ้มกันยาเสพต... (อ่าน 66 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (23 มิ.ย. 2557)โรงเรียนวัดทะเลบกโครงการอบรมสร้างถูมิคุ้มกันยาเสพติดให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ศูนย์ PEER Center โรงเรียนบ้านอ้อกระทิง จัดการประช... (อ่าน 119 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (23 มิ.ย. 2557)ศูนย์ PEER Center โรงเรียนบ้านอ้อกระทิง จัดการประชุมเสวนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 โรงเรียนวัดไผ่ล้อมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน (อ่าน 79 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (19 มิ.ย. 2557)19 มิ.ย.57 โรงเรียนวัดไผ่ล้อมจัดกิจกรรมการส่งเสริมประชาธิปไตยภายในโรงเรียน
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน จัดพิธีไหว้ครู (อ่าน 101 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (19 มิ.ย. 2557)18 มิ.ย. 57 โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสนจัดพิธีไหว้ครู
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 โรงเรียนวัดใหม่ดอนทรายจัดกิจกรรมไหว้ครู (อ่าน 83 ครั้ง) จำนวน 2 รูป ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (19 มิ.ย. 2557)โรงเรียนวัดใหม่ดอนทรายจัดกิจกรรมไหว้ครู
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 เล่านิทานภาษาอังกฤษ โรงเรียนวัดทัพหลวง (อ่าน 107 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (19 มิ.ย. 2557)18 มิ.ย.57 โรงเรียนวัดทัพหลวงจัดกิจกรรมเล่านิทานภาษาอังกฤษ
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 โรงเรียนวัดตะโกสูงจัดพิธีไหว้ครู (อ่าน 82 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (19 มิ.ย. 2557)โรงเรียนวัดตะโกสูงจัดพิธีไหว้ครู
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
หน้าที่ จาก 38
หน้าแรก คลิก!!!หน้าก่อนนี้  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38  คลิก!!!หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย
ข่าวยอดนิยมในหมวด
 รวมศิลป์สร้างสรรค์ ผลงานของนักเรียนโรงเรียนบ้านรางมะเดื่อ
18 ม.ค. 2556
 สพป.นครปฐม เขต 1 ยินดีต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
17 ส.ค. 2554
 ขอแสดงความยินดีกับครูอรษา เณรตาก้อง ร.ร.บ้านอ้อกระทิง
06 ม.ค. 2555
 ประกาศ Best Practice การขับเคลื่อนการพัฒนาหลักสูตรสู่อาเซียน
10 ต.ค. 2554
 สพป.นครปฐม เขต 1 ทำบุญเนื่องในวันสงกรานต์
10 เม.ย. 2555
ทั้งหมด


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
ถนนเพชรเกษม ตำบลพระประโทน อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ : 034-253879 , 034-252931
โทรสาร : 034-254373


Webmaster : นายหาญณรงค์ วิไลย
e-mail : hunnakung@gmail.com