สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1

   »  ทำเนียบรอง ผ.อ. สพป.นฐ. 1
   »  ทำเนียบ.อ.กลุ่มในสำนักงาน
   »  ทำเนียบผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ
   »  คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
   »  คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
   »  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา


คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต ๑
 
 สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ สพป.นครปฐม เขต ๑

 สูประชาคมอาเซี่ยน 2558  


 
  » ราคากลาง วัสดุ ปี งบประมาณ 2557
  » รายงานจัดการศึกษา 2556
  » แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนการจัดการศึกษา ปี 2557
  » แผนปฎิบัติการ สพป.นฐ. 1 ปีงบประมาณ 2557
  »  รายงานบริหารจัดการ โรงเรียนขนาดเล็ก ปีงบประมาณ 2556  
     » School mapping ที่เชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
     » รายงานผลการดำเนินงานระบบควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน พศ. 2544 ปีงบประมาณ 2556
    » เครื่องราชกิจจาฯ สายสะพายประจำปี 2556
    »  สูจิบัตรการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 ระดับเขตการศึกษา
    »  จำนวนนักเรียน ในสังกัด สพป.นฐ ๑
     »  วิจัย Schoolmapping สพป.นครปฐม เขต 1 
    »  รายงานการบริหารงานบุคคล 2555 
    »  แผนบริหารจัดการร.ร.เล็กพ.ศ.2555-2557 
    »  แผนพัฒนาการศึกษาพ.ศ.2555-2558 
    »  รายงานผลการบริหารจัดการร.ร.เล็กปี 2555 
    »  รายงานการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 
    »  แผนปฏิบัติการ สพป.นครปฐม เขต 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 
    »  ระเบียบและราชกิจจานุเบกษา เกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
    »  ความต้องการอัตรากำลังครู ปีการศึกษา 2555
    »  รายงานการจัดการศึกษา 2554
    »  แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2555
    »  กรอบนโยบาย สพป.นครปฐม เขต 1
    »  กรอบประเด็นการวิจัยของประเทศไทยให้พร้อมรับสถานการณ์รวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
    »  กระบวนการบริหารความเสี่ยง สพป.นฐ.1
    »  แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 54-56 ฉบับเผยแพร่
    »  คู่มือคำรับรองปี 2554 สพป.นครปฐม เขต 1
    »  ระบบควบคุมภายใน
    »  ระเบียบ สพป.นครปฐม เขต 1 ว่าด้วยการจัดตั้งกลุ่มโรงเรียน พ.ศ.2554
    »  แผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัด 2554
    »  รวมสาระความรู้
    »  ข้อมูลการแนะแนวการศึกษาฯ
    »  การประเมินสมรรถนะครู
    »  การประเมินสมรรถนะครู (ฉบับปรับปรุง)
    »  แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดนครปฐม (2553-2556)
    »  มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
    »  ตารางจำนวนนักเรียนจำแนกตามชั้น เพศ ของโรงเรียน สพป.นฐ.1 ปี 2554
    »  หลักสูตร 51
    »  แผนควบคุม กำกับ ติดตาม ประเมินผลติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
    »  นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ของ สพป.นฐ.1
    »  แผนพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กพ.ศ.53-55(ฉบับ6ต.ค.53)
    »  เอกสาร ROADMAP จุดเน้นคุณภาพผู้เรียน จุดเปลี่ยนการปฏิรูปการศึกษาไทยสถิติผู้เข้าชมปี 2555
สถิติผู้เข้าชมปี 2554
สถิติผู้เข้าชมปี 2553
สถิติผู้เข้าชมปี 2552


จำนวนนักเรียน ปี 2557 ในสังกัด สพป.นฐ.1 มี

 โรงเรียน 128 โรงเรียน
    นักเรียน 33,493 คน
   เพศชาย 17,724 คน
 เพศหญิง 15,769 คน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน_สพป.นฐ.1

** ข้อมูล ณ 10 มิ.ย.57

» รายละเอียดเพิ่มเติม 

หมวด : ภาพกิจกรรมจากโรงเรียน
กลุ่มข่าว :
ข่าวเด่น :  ฉลองชัยได้ถ้วยกันทุกเขต ฮิต    
 โรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม โครงการประชาธิปไตยในโรงเ... (อ่าน 64 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (02 มิ.ย. 2557)โรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม ได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของระบอบประชาธิปไตยซึ่งเป็นพื้นฐานสำหรับการนำไปใช้สังคมและชุมชน
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 โรงเรียนวัดดอนขนากจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอ... (อ่าน 50 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (29 พ.ค. 2557)โรงเรียนวัดดอนขนากจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 โรงเรียนวัดสามงาม (คงทองอนุสรณ์) รับตราพระราชทาน ... (อ่าน 71 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (21 พ.ค. 2557)ผอ.สุนทรี เล้าอรุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสามงาม (คงทองอนุสรณ์) เป็นผู้แทนโรงเรียนเข้ารับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย” รุ่น...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 กิจกรรมต้อนรับเปิดเทอม โรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองไม้ง... (อ่าน 59 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (21 พ.ค. 2557)กิจกรรมต้อนรับเปิดเทอม โรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองไม้งาม
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 โรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม ได้ไปศึกษาดูงานโรงเรียนว... (อ่าน 80 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (21 พ.ค. 2557)กิจกรรมศึกษาดูงานโรงเรียนวัดนางในวันที่ 20 พฤษภาคม 2557 คณะครูและบุคลากรโรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม ได้ไปศึกษาดูงานโรงเรียนวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) สั...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ (อ่าน 61 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (21 พ.ค. 2557)นางปวริศา บุญรอด ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทัพหลวงเยี่ยมเยือนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียน
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 กิจกรรมกีฬา อบต.ทุ่งบัวเกมส์ ครั้งที่ 7 (อ่าน 50 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (20 พ.ค. 2557)วันเสาร์ที่ 17 พฤษภาคม 2557 นายอธิกานต์ สักคุณาพร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดนิยมธรรมวรารามเข้าร่วมกิจกรรม โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด อบต.ทุ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 แข่งขัน การสวดมนต์พระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ชั้นประถ... (อ่าน 126 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (08 พ.ค. 2557)โรงเรียนวัดสามควายเผือกเข้าแข่งขัน การสวดมนต์พระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ชั้นประถมศึกษา ระดับประเทศ
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหาร ครูวิชาการและครูเค... (อ่าน 92 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (02 พ.ค. 2557)กลุ่มโรงเรียนบ้านหลวงจัดประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหาร ครูวิชาการและครูเครือข่ายการนิเทศ
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บรรยากาศ summer camp แบบเข้มสำหรับนักเรียน ระดับประ... (อ่าน 143 ครั้ง) จำนวน 1 รูป ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (29 เม.ย. 2557)การอบรมอบรมโครงการโครงการค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้ม สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4-5 ณ โรงเรียนบ้านอ้อกระทิง ค่ายอังกฤษวันที่ 8เรียนเรื่อง Save...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ค่ายภาษาอังกฤษ โรงเรียนวัดลำเหย (อ่าน 109 ครั้ง) จำนวน 1 รูป ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (23 เม.ย. 2557)โรงเรียนวัดลำเหย จัดค่ายภาษาอังกฤษ ณ โรงเรียนวัดลำเหย ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๔ เมษายน ๒๕๕๗
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 นักเรียนจ่าอากาศรุ่นที่ 2533 ร่วมกับผู้มีจิตศรัทธา ... (อ่าน 95 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (30 มี.ค. 2557)นที่ 29 มีนาคม 2557 นักเรียนจ่าอากาศรุ่นที่ 2533 ร่วมกับผู้มีจิตศรัทธา ได้มอบอุปกรณ์การศึกษา และอุปกรณ์การกีฬา
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 โรงเรียนวัดทัพหลวงมอบเกียรติบัตรบัตรนักเรียนสำเร็จ... (อ่าน 115 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (30 มี.ค. 2557)วันที่ 28 มีนาคม 2557 แสดงความยินดีกับ บัณฑิตน้อย 2555 ระดับชั้นอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ หอประชุมโรงเรียนวัดทัพหลวง
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 โรงเรียนวัดตะโกสูงประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพื่อชี้... (อ่าน 134 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (28 มี.ค. 2557)โรงเรียนวัดตะโกสูง เป็นประธานประชุมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพื่อชี้แจงนโยบายของโรงเรียนในปีการศึกษา 2557 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดตะโกสูง
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 วันสำเร็จการศึกษาโรงเรียนวัดทะเลบก (อ่าน 106 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (28 มี.ค. 2557)28 มีนาคม 2557 นายสวิง นันตา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทะเลบก กล่าวรายงานผลการสำเร็จการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนวัดทะเลบก
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 โรงเรียนวัดสามควายเผือกชนะเลิศการสวดมนต์สรรเสริญพร... (อ่าน 112 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (28 มี.ค. 2557)โรงเรียนวัดสามควายเผือกโดย นางภาณี สัตตบุรุษาวงษ์ และนางนิตยาภรณ์ พลนิกร ครูผู้ฝึกสอนนำนักเรียนประกอบไปด้วย เด็กหญิงมัณฑนา ชุมพลปกรณ์ เด็กหญิงสิรินท...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 กิจกรรมเปิดค่ายวิชาการโรงเรียนบ้านดอนเสาเกียด (อ่าน 67 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (28 มี.ค. 2557)27 มีนาคม 2557 นายมานะ ชื่นค้า รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 เป็นประธานเปิด กิจกรรมเปิดค่ายวิชาการโรงเรียนบ้านดอนเสาเกียด
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 โรงเรียนวัดบ้านหลวงประชุมชี้แจงโครงการสนับสนุนค่าใ... (อ่าน 99 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (27 มี.ค. 2557)27/03/57 นายพยุง นาคธรรมขันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านหลวง ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา2557
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารีโรงเรียนบ้านหนองพง... (อ่าน 93 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (27 มี.ค. 2557)นางสมศรี จำนงค์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองพงนกเล็ก เป็นประธานเปิดค่ายพักแรมลูกเสือ –เนตรนารี นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองพงเล็ก ระหว่างว...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 การพัฒนาคุณธรรมนำวิชาการ ตามหลักความดีพื้นฐานสากล ... (อ่าน 124 ครั้ง) จำนวน 2 รูป ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (27 มี.ค. 2557)โรงเรียนวัดกงลาด ต.ห้วยด้วน อ.ดอนตูม จ.นครปฐม สพป.นครปฐม เขต 1 ได้ผ่านการประเมินเป็น โรงเรียนต้นแบบ "การพัฒนาคุณธรรมนำวิชาการ ตามหลักความดีพื้นฐ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
หน้าที่ จาก 35
หน้าแรก คลิก!!!หน้าก่อนนี้  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35  คลิก!!!หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย
ข่าวยอดนิยมในหมวด
 สพป.นครปฐม เขต 1 ยินดีต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
17 ส.ค. 2554
 รวมศิลป์สร้างสรรค์ ผลงานของนักเรียนโรงเรียนบ้านรางมะเดื่อ
18 ม.ค. 2556
 ขอแสดงความยินดีกับครูอรษา เณรตาก้อง ร.ร.บ้านอ้อกระทิง
06 ม.ค. 2555
 สพป.นครปฐม เขต 1 ทำบุญเนื่องในวันสงกรานต์
10 เม.ย. 2555
 การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 16 ระดับจังหวัด
02 พ.ย. 2553
ทั้งหมด


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
ถนนเพชรเกษม ตำบลพระประโทน อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ : 034-253879 , 034-252931
โทรสาร : 034-254373


Webmaster : นายหาญณรงค์ วิไลย
e-mail : hunnakung@gmail.com