สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1

   »  ทำเนียบรอง ผ.อ. สพป.นฐ. 1
   »  ทำเนียบ.อ.กลุ่มในสำนักงาน
   »  ทำเนียบผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ
   »  คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
   »  คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
   »  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา


คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต ๑
 
 สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ สพป.นครปฐม เขต ๑

 สูประชาคมอาเซี่ยน 2558  


 
 » รายงานการบริหารงานบุคคล 2557
  » รายงานจัดการศึกษา 2557
  » แผนปฎิบัติการ สพป.นฐ. 1 ปีงบประมาณ 2558
  » ราคากลาง วัสดุ ปี งบประมาณ 2557
  » รายงานจัดการศึกษา 2556
  » แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนการจัดการศึกษา ปี 2557
      » แผนปฎิบัติการ สพป.นฐ. 1 ปีงบประมาณ 2557
     »  รายงานบริหารจัดการ โรงเรียนขนาดเล็ก ปีงบประมาณ 2556  
     » School mapping ที่เชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
     » รายงานผลการดำเนินงานระบบควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน พศ. 2544 ปีงบประมาณ 2556
    » เครื่องราชกิจจาฯ สายสะพายประจำปี 2556
    »  สูจิบัตรการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 ระดับเขตการศึกษา
    »  จำนวนนักเรียน ในสังกัด สพป.นฐ ๑
     »  วิจัย Schoolmapping สพป.นครปฐม เขต 1 
    »  รายงานการบริหารงานบุคคล 2555 
    »  แผนบริหารจัดการร.ร.เล็กพ.ศ.2555-2557 
    »  แผนพัฒนาการศึกษาพ.ศ.2555-2558 
    »  รายงานผลการบริหารจัดการร.ร.เล็กปี 2555 
    »  รายงานการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 
    »  แผนปฏิบัติการ สพป.นครปฐม เขต 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 
    »  ระเบียบและราชกิจจานุเบกษา เกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
    »  ความต้องการอัตรากำลังครู ปีการศึกษา 2555
    »  รายงานการจัดการศึกษา 2554
    »  แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2555
    »  กรอบนโยบาย สพป.นครปฐม เขต 1
    »  กรอบประเด็นการวิจัยของประเทศไทยให้พร้อมรับสถานการณ์รวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
    »  กระบวนการบริหารความเสี่ยง สพป.นฐ.1
    »  แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 54-56 ฉบับเผยแพร่
    »  คู่มือคำรับรองปี 2554 สพป.นครปฐม เขต 1
    »  ระบบควบคุมภายใน
    »  ระเบียบ สพป.นครปฐม เขต 1 ว่าด้วยการจัดตั้งกลุ่มโรงเรียน พ.ศ.2554
    »  แผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัด 2554
    »  รวมสาระความรู้
    »  ข้อมูลการแนะแนวการศึกษาฯ
    »  การประเมินสมรรถนะครู
    »  การประเมินสมรรถนะครู (ฉบับปรับปรุง)
    »  แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดนครปฐม (2553-2556)
    »  มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
    »  ตารางจำนวนนักเรียนจำแนกตามชั้น เพศ ของโรงเรียน สพป.นฐ.1 ปี 2554
    »  หลักสูตร 51
    »  แผนควบคุม กำกับ ติดตาม ประเมินผลติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
    »  นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ของ สพป.นฐ.1
    »  แผนพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กพ.ศ.53-55(ฉบับ6ต.ค.53)
    »  เอกสาร ROADMAP จุดเน้นคุณภาพผู้เรียน จุดเปลี่ยนการปฏิรูปการศึกษาไทยจำนวนนักเรียน ปี 2557 ในสังกัด สพป.นฐ.1 มี

 โรงเรียน 128 โรงเรียน
    นักเรียน 33,493 คน
   เพศชาย 17,724 คน
 เพศหญิง 15,769 คน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน_สพป.นฐ.1

** ข้อมูล ณ 10 มิ.ย.57

» รายละเอียดเพิ่มเติม 

***  แบบเก็บ นร. G-1
***  แบบนักเรียนซ้ำซ้อน
***  คู่มือการจัดเก็บข้อมูลค่าพิกัดโรงเรียนด้วย SmartPhone
 ช่อง สพฐ.1
 ช่อง สพฐ.2
 ช่อง สพฐ.3
 ช่อง cat
 ช่อง tot
 รับชมย้อนหลัง


หมวด : ภาพกิจกรรมจากโรงเรียน
กลุ่มข่าว :
ข่าวเด่น :  ฉลองชัยได้ถ้วยกันทุกเขต ฮิต    
 โรงเรียน อนุบาลกำแพงแสน มอบเกียรติบัตรนักเรียนแข่ง... (อ่าน 222 ครั้ง) จำนวน 1 รูป ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (25 ส.ค. 2557)ผอ.ปิยาภรณ์ รัตนากรกุล ผอ.โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน มอบเกียรติบัตร แด่นักเรียนที่เป็นได้รับรางวัลในการแข่งขันพาทีสร้างสรรค์
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ทาสีใหม่ ให้น้อง ณ โรงเรียนวัดตะโกสูง (อ่าน 114 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (25 ส.ค. 2557)ทาสีใหม่...ให้น้อง ณ โรงเรียนวัดตะโกสูง นักศึกษาโปรแกรมภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 กิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อย โรงเรียนวัดทัพหลวง (อ่าน 101 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (25 ส.ค. 2557)โรงเรียนวัดทัพหลวงจัดกิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อย โดยมีนักเรียนชั้นอนุบาล 1- 2 และผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรม เมื่อ วันที่ 20 สิงหาคม 2557
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 กลุ่มปฐมนครกิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษ นักเรียนชั้นปร... (อ่าน 196 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์  สุอมรา (28 ก.ค. 2557)กลุ่มปฐมนครกิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 โรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนร... (อ่าน 233 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (25 ก.ค. 2557)เมื่อวัน ที่ 19 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา ผู้บริหารคณะครูโรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนวัดเกาะวังไทร
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 โรงเรียนวัดสามควายเผือกรับการประเมินสุขภาพเด็กอนุบ... (อ่าน 158 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (25 ก.ค. 2557)เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 คณะกรรมการประกวดนวัตกรรมมาประเมินสุขภาพเด็กอนุบาลในโรงเรียนวัดสามควายเผือก
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 กิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษ Intensive English Camp (อ่าน 198 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (25 ก.ค. 2557)โรงเรียนวัดสระสี่มุม กำแพงแสน จัด กิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษ Intensive English Camp
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 วันนี้ที่ไผ่ล้อม (อ่าน 133 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (25 ก.ค. 2557)วันนี้ที่ไผ่ล้อม นักเรียนชั้น ป.5 ออกตามหาประวัติพระพุทธเจ้า ณ.พุทธมณฑล
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 โครงการแข่งขันกีฬาตำบลสระพัฒนา ประจำปี 2557 (อ่าน 142 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (25 ก.ค. 2557)โครงการแข่งขันกีฬาตำบลสระพัฒนา ประจำปี 2557
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 โรงเรียน บ้านหนองพงเล็ก ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข... (อ่าน 190 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (25 ก.ค. 2557)โรงเรียน บ้านหนองพงเล็ก ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 โรงเรียนวัดหุบรักอบรมคุณธรรม จริยธรรมคนดีศรีตำบล (อ่าน 135 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (25 ก.ค. 2557)โรงเรียนวัดหุบรักอบรมคุณธรรม จริยธรรมคนดีศรีตำบล
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 กลุ่มโรงเรียนดอนตูม ร่วมกันจัดการแข่งขันงานศิลปหัต... (อ่าน 262 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (25 ก.ค. 2557)กลุ่มโรงเรียนดอนตูม ร่วมกันจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 กลุ่มโรงเรียนปฐมนครจัดกิจกรรมเข้าค่ายทักษะภาษาอังก... (อ่าน 114 ครั้ง) จำนวน 1 รูป ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (25 ก.ค. 2557)กลุ่มโรงเรียนปฐมนครจัดกิจกรรมเข้าค่ายทักษะภาษาอังกฤษ
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 โรงเรียนวัดวังเย็น รับการประเมินโรงเรียนดี ศรีตำบล... (อ่าน 147 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (24 ก.ค. 2557)โรงเรียนวัดวังเย็น รับการประเมินโรงเรียนดี ศรีตำบล
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 โครงงานอาชีพสมุนไพรไทย ขจรไกล สู่อาเซียน โรงเรียนบ้... (อ่าน 89 ครั้ง) จำนวน 4 รูป ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (24 ก.ค. 2557)โครงงานอาชีพสมุนไพรไทย ขจรไกล สู่อาเซียน โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุมสัญจรของงานอำเภอยิ้ม อำเภอกำแพงแสน (อ่าน 89 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (24 ก.ค. 2557)ประชุมสัญจรของงานอำเภอยิ้ม อำเภอกำแพงแสน
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 โครงการพระธรรมฑูตสอนศีลธรรม โรงเรียน บ้านหนองพงนก (อ่าน 220 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (24 ก.ค. 2557)โครงการพระธรรมฑูตสอนศีลธรรม โรงเรียน บ้านหนองพงนก
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุมชี้แจงผู้ปกครองตามโครงการการจัดการเรียนร่วม (อ่าน 89 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (24 ก.ค. 2557)ประชุมชี้แจงผู้ปกครองตามโครงการการจัดการเรียนร่วม
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุมคณะกรรมการผู้บริหารกลุ่มกำแพงแสน 1 (อ่าน 74 ครั้ง) จำนวน 2 รูป ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (24 ก.ค. 2557)ประชุมคณะกรรมการผู้บริหารกลุ่มกำแพงแสน 1
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 การแข่งขันกลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์ กลุ่มกำแพงแสน ๓ (อ่าน 74 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (24 ก.ค. 2557)การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่มโรงเรียน
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
หน้าที่ จาก 41
หน้าแรก คลิก!!!หน้าก่อนนี้  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41  คลิก!!!หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย
ข่าวยอดนิยมในหมวด
 รวมศิลป์สร้างสรรค์ ผลงานของนักเรียนโรงเรียนบ้านรางมะเดื่อ
18 ม.ค. 2556
 สพป.นครปฐม เขต 1 ยินดีต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
17 ส.ค. 2554
 ประกาศ Best Practice การขับเคลื่อนการพัฒนาหลักสูตรสู่อาเซียน
10 ต.ค. 2554
 ขอแสดงความยินดีกับครูอรษา เณรตาก้อง ร.ร.บ้านอ้อกระทิง
06 ม.ค. 2555
 โรงเรียนบ้านหัวถนนได้จัดกิจกรรมสอนการผูกผ้าประดับ
05 ก.ย. 2556
ทั้งหมด


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
ถนนเพชรเกษม ตำบลพระประโทน อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ : 034-253879 , 034-252931
โทรสาร : 034-254373


Webmaster : นายหาญณรงค์ วิไลย
e-mail : hunnakung@gmail.com