สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1

ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1

   »  ทำเนียบรอง ผ.อ. สพป.นฐ. 1
   »  ทำเนียบ.อ.กลุ่มในสำนักงาน
   »  ทำเนียบผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ
   »  คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
   »  คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
   »  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา


คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต ๑
 
 สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ สพป.นครปฐม เขต ๑

 สูประชาคมอาเซี่ยน 2558  


 
  » ราคากลาง วัสดุ ปี งบประมาณ 2557
  » รายงานจัดการศึกษา 2556
  » แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนการจัดการศึกษา ปี 2557
  » แผนปฎิบัติการ สพป.นฐ. 1 ปีงบประมาณ 2557
  »  รายงานบริหารจัดการ โรงเรียนขนาดเล็ก ปีงบประมาณ 2556  
     » School mapping ที่เชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
     » รายงานผลการดำเนินงานระบบควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน พศ. 2544 ปีงบประมาณ 2556
    » เครื่องราชกิจจาฯ สายสะพายประจำปี 2556
    »  สูจิบัตรการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 ระดับเขตการศึกษา
    »  จำนวนนักเรียน ในสังกัด สพป.นฐ ๑
     »  วิจัย Schoolmapping สพป.นครปฐม เขต 1 
    »  รายงานการบริหารงานบุคคล 2555 
    »  แผนบริหารจัดการร.ร.เล็กพ.ศ.2555-2557 
    »  แผนพัฒนาการศึกษาพ.ศ.2555-2558 
    »  รายงานผลการบริหารจัดการร.ร.เล็กปี 2555 
    »  รายงานการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 
    »  แผนปฏิบัติการ สพป.นครปฐม เขต 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 
    »  ระเบียบและราชกิจจานุเบกษา เกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
    »  ความต้องการอัตรากำลังครู ปีการศึกษา 2555
    »  รายงานการจัดการศึกษา 2554
    »  แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2555
    »  กรอบนโยบาย สพป.นครปฐม เขต 1
    »  กรอบประเด็นการวิจัยของประเทศไทยให้พร้อมรับสถานการณ์รวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
    »  กระบวนการบริหารความเสี่ยง สพป.นฐ.1
    »  แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 54-56 ฉบับเผยแพร่
    »  คู่มือคำรับรองปี 2554 สพป.นครปฐม เขต 1
    »  ระบบควบคุมภายใน
    »  ระเบียบ สพป.นครปฐม เขต 1 ว่าด้วยการจัดตั้งกลุ่มโรงเรียน พ.ศ.2554
    »  แผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัด 2554
    »  รวมสาระความรู้
    »  ข้อมูลการแนะแนวการศึกษาฯ
    »  การประเมินสมรรถนะครู
    »  การประเมินสมรรถนะครู (ฉบับปรับปรุง)
    »  แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดนครปฐม (2553-2556)
    »  มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
    »  ตารางจำนวนนักเรียนจำแนกตามชั้น เพศ ของโรงเรียน สพป.นฐ.1 ปี 2554
    »  หลักสูตร 51
    »  แผนควบคุม กำกับ ติดตาม ประเมินผลติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
    »  นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ของ สพป.นฐ.1
    »  แผนพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กพ.ศ.53-55(ฉบับ6ต.ค.53)
    »  เอกสาร ROADMAP จุดเน้นคุณภาพผู้เรียน จุดเปลี่ยนการปฏิรูปการศึกษาไทยสถิติผู้เข้าชมปี 2555
สถิติผู้เข้าชมปี 2554
สถิติผู้เข้าชมปี 2553
สถิติผู้เข้าชมปี 2552


 ในสังกัด สพป.นฐ.1 มี

 โรงเรียน 128 โรงเรียน
    นักเรียน 33,772 คน
   เพศชาย 17,820 คน
 เพศหญิง 15,952 คน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน_สพป.นฐ.1

** ข้อมูล ณ 10 มิ.ย.56

» รายละเอียดเพิ่มเติม 

หมวด : ภาพกิจกรรมจากโรงเรียน
กลุ่มข่าว :
ข่าวเด่น :  ฉลองชัยได้ถ้วยกันทุกเขต ฮิต    
 นักศึกษาจากมหา วิทยาลัยราชภัฎนครปฐม มาทดลองจัดกิจก... (อ่าน 144 ครั้ง) จำนวน 2 รูป ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (12 ก.ย. 2556)นักศึกษาจากมหา วิทยาลัยราชภัฎนครปฐม มาทดลองจัดกิจกรรมระดับปฐมวัย โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 งานศิลปหัตถกรรมฯ ครั้งที่ 63 ระดับกลุ่มโรงเรียน กล... (อ่าน 283 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (05 ก.ย. 2556)งานศิลปหัตถกรรมฯ ครั้งที่ 63 ระดับกลุ่มโรงเรียน กลุ่มโรงเรียนดอนตูม แข่งขัน ณ โรงเรียนวัดสามง่าม คงทองอนุสรณ์
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 โครงการเฝ้าระวังป้องกันยาเสพติดเยาวชนวัยเสี่ยงในสถ... (อ่าน 168 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (05 ก.ย. 2556)โครงการเฝ้าระวังป้องกันยาเสพติดเยาวชนวัยเสี่ยงในสถานศึกษา โรงเรียนวัดหนองศาลา โดยได้รับเกียรติ
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 เปิดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนของกลุ่มโรงเนียน... (อ่าน 205 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (05 ก.ย. 2556)นายชาญรงค์ ผลประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้รที่การศึกษาเขต นครปฐม เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 นศ.ม.เกษตรศาตร์ เยี่ยมชมและรับฟังบรรยายพิเศษเรื่อง... (อ่าน 141 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (05 ก.ย. 2556)ในวันนี้ วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2556 นายอธิกานต์ สักคุณา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม ได้รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษเรื่องการบริหารความปลอดภัยใน...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 โครงการขนส่งสัญจร สอนน้องใช้รถใช้ถนน (อ่าน 130 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (05 ก.ย. 2556)ขนส่งจังหวัดจัดโครงการสัญจร สอนน้องใช้รถใช้ถนน ให้กับนักเรียน โรงเรียนวัดหนองศาลา (ประชานุกูล)
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 โรงเรียนบ้านหัวถนนได้จัดกิจกรรมสอนการผูกผ้าประดับ (อ่าน 355 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (05 ก.ย. 2556)โรงเรียนบ้านหัวถนนได้จัดกิจกรรมสอนการผูกผ้าประดับ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคมและ1 กันยายน 2556
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 พิธีเปิดการแข่งขันการแสดงผลงานและการแข่งขันวิชาการ... (อ่าน 123 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (05 ก.ย. 2556)นายอดุลย์กิตติ วุฒาพาณิชย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขวาง เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันการแสดงผลงานและการแข่งขันวิชาการของโรงเรียนในตำบลห้วยขวา...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 กลุ่มเมืองนครปฐม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ... (อ่าน 164 ครั้ง) จำนวน 2 รูป ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา ปชส.นฐ.1 (02 ก.ย. 2556)กลุ่มเมืองนครปฐม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมฯ ครั้งที่ 63 ระดับกลุ่มโร... (อ่าน 270 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา ปชส.สพ.นฐ.1 (02 ก.ย. 2556)การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมฯ ครั้งที่ 63 ระดับกลุ่มโรงเรียน (กลุ่มโรงเรียนดอนตูม)
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 นิเทศเยี่ยมชม โรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม (อ่าน 245 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา ปชส.สพ.นฐ.1 (02 ก.ย. 2556)ในวันนี้ 29 ส.ค. 2556 นายอธิกานต์ สักคุณา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม ได้ทำการต้อนรับ นายสุภาพ พุทธคุณ รอง ผอ.สพป.นฐ.1 นายไพฑูรย์ ปลอดอ่อน ศน...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุมผู้ปกครองศูนย์เด็กปฐมวัยประจำอำเภอดอนตูม (อ่าน 157 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (31 ส.ค. 2556)ในวันที่ 31 สิงหาคม 2556 โรงเรียนวัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์) ในนามศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบประจำอำเภอดอนตูม ได้จัดประชุมผู้ปกครองเด็กปฐมวัย ในเขตอำเภอดอนตูม...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ขอขอบคุณ.หนังสือพิมพ์เดลินิวส์(กีฬา) เปิดทำเนียบครู... (อ่าน 186 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา ปชส.สพ.นฐ.1 (30 ส.ค. 2556)คอลัมภ์ เปิดทำเนียบครูดีครูเด่น
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มกำแพงแสน ๑ (อ่าน 157 ครั้ง) จำนวน 1 รูป ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา ปชส.สพ.นฐ.1 (30 ส.ค. 2556)กลุ่มกำแพงแสน ๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยแข่งขันใน วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ โรงเรียนวัดประชาราษำร์บำรุง
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 เข้าค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนวัดหนอ... (อ่าน 187 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (28 ส.ค. 2556)โรงเรียนวัดหนองศาลา (ประชานุกูล) จัดกิจกรรมเข้าค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 รับการนิเทศ จาก สพป.นครปฐม เขต 1 (อ่าน 176 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (28 ส.ค. 2556)โรงเรียนวัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์) รับการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาตามนโยบายนครแห่งคุณภาพการศึกษา และการประเมินศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมการแข่ง... (อ่าน 235 ครั้ง) จำนวน 1 รูป ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (28 ส.ค. 2556)วันที่ 27 สิงหาคม 2556 นายสามารถ แจ้งธรรมมา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลาดปลาเค้า เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ปีกา...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผลการแข่งขันความสามารถนักเรียนการแสดงศักยภาพอาเซีย... (อ่าน 200 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (28 ส.ค. 2556)นักเรียนโปแกรมดุริยางคศิลป์ โรงเรียนวัดลำเหยได้รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง และระดับมัธยมศึกษา ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ .
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 พิธีปิดการแข่งขันฟุตบอลนักเรียนอายุไม่เกิน12ปี - โร... (อ่าน 173 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (28 ส.ค. 2556)พิธีปิดการแข่งขันฟุตบอลนักเรียนอายุไม่เกิน12ปี - โรงเรียนวัดหุบรัก ไพรประชาอุปถัมภ์
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 โครงการอนุรักษ์ สืบสาน การละเล่นพื้นบ้านโรงเรียนวัด... (อ่าน 147 ครั้ง) ฮิต
โดย : เบญญพัฒน์ สุอมรา (28 ส.ค. 2556)โครงการอนุรักษ์ สืบสาน การละเล่นพื้นบ้านโรงเรียนวัดหุบรัก ไพรประชาอุปถัมภ์
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
หน้าที่ จาก 28
หน้าแรก คลิก!!!หน้าก่อนนี้  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28  คลิก!!!หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย
ข่าวยอดนิยมในหมวด
 สพป.นครปฐม เขต 1 ยินดีต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
17 ส.ค. 2554
 รวมศิลป์สร้างสรรค์ ผลงานของนักเรียนโรงเรียนบ้านรางมะเดื่อ
18 ม.ค. 2556
 ขอแสดงความยินดีกับครูอรษา เณรตาก้อง ร.ร.บ้านอ้อกระทิง
06 ม.ค. 2555
 สพป.นครปฐม เขต 1 ทำบุญเนื่องในวันสงกรานต์
10 เม.ย. 2555
 การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 16 ระดับจังหวัด
02 พ.ย. 2553
ทั้งหมด


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
ถนนเพชรเกษม ตำบลพระประโทน อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ : 034-253879 , 034-252931
โทรสาร : 034-254373


Webmaster : นายสีหนาท ศิวเสน
E-Mail : syber_bird@yahoo.com,
 syberbird@esanpt1.go.th